Kommuniké från extra bolagsstämma i Labs² Group AB (publ) den 10 oktober 2007

Vid extra bolagsstämman i Labs² Group AB (publ) den 10 oktober 2007 beslutades enligt följande

Antagande av ny bolagsordning
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen, varigenom antalet aktier skall vara mellan 250.000.000 och 1.000.000.000. Vidare kompletterades tidigare paragraf 11 med bestämmelser om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samtidigt som tidigare paragraf 10 togs bort.

Minskning av aktiekapitalet
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska bolagets aktiekapital med 32.986.571,40 kronor, från 65.973.142,80 kronor till 32.986.571,40 kronor. Minskningen av aktiekapitalet skedde för avsättning till fri fond. Minskningen skedde utan indragning av aktier, genom att kvotvärdet minskades från 0,20 till 0,10 kronor per aktie.

Nyemission med företrädesrätt
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka bolagets aktiekapital med högst 32.986.571,40 kronor genom emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Aktieägare som på avstämningsdagen, 5 november 2007, innehar 1 registrerad aktie i bolaget ges rätt att teckna 1 ny aktie. Antalet aktier i bolaget kommer genom emissionen att ökas med högst 329.865.714.

Hela emissionsvolymen om cirka 53 MSEK är säkrad tack vare teckningsförbindelser ingångna av styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt emissionsgarantier utställda av ett garantkonsortium bestående av externa investerare. Ersättningen till garantkonsortiet uppgår till 8 procent av garanterat belopp.

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Prenumerera

Dokument & länkar