Kommuniké från extra bolagsstämma i Labs2 Group AB (publ) den 4 november 2003

Kommuniké från extra bolagsstämma i Labs2 Group AB (publ) den 4 november 2003 Vid extra bolagsstämma i Labs2 Group AB (publ) den 4 november 2003 fattades följande beslut. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut från den 14 oktober 2003 om emission av aktier riktad till huvudägarna i Port It ASA med betalning genom överlåtelse av aktier i Port It ASA representerande 98,4% av det totala antalet aktier i Port It ASA, efter full utspädning. Genom emissionen kan antalet aktier i Labs2 Group AB komma att öka med högst 49.197.671 aktier. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, intill nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta, vid ett eller flera tillfällen, om emission av högst 20.000.000 nya aktier, vilket beslut skall kunna innehålla villkor om att betalning skall ske genom kvittning eller eljest med annan egendom än pengar samt att styrelsen skall kunna föreslå annat villkor enligt 4 kapitlet 6 § aktiebolagslagen. Beslut om riktade emissioner av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning I enlighet med styrelsens förslag, till uppfyllande av kontraktuella åtagande enligt avtal träffat under år 2000, beslutade bolagsstämman att bolaget skall upptaga: 1. ett lån om nominellt 1 krona genom en riktad emission till en av bolaget tidigare anställd, av ett skuldebrev om nominellt 1 krona förenat med 60.000 teckningsoptioner, varvid varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden fr o m registrering hos Patent- och registreringsverket till och med den 31 december 2003. Lösenkursen skall vara 30 kronor per aktie; och 2. ett lån om nominellt 1 krona genom en riktad emission till en av bolaget tidigare anställd, av ett skuldebrev om nominellt 1 krona förenat med 60.000 teckningsoptioner, varvid varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden fr o m registrering hos Patent- och registreringsverket till och med den 31 december 2003. Lösenkursen skall vara 22 kronor per aktie. Styrelseförändringar och fastställande av styrelsearvode Stämman beslutade att utse Dag Honningsvåg till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, varefter styrelsen består av Jonas Birgersson, Jörgen Bladh, Anders Ericsson, Jan Fiske och Dag Honningsvåg. Vidare beslöt stämman att arvode till styrelseledamöterna skall utgå med sammanlagt maximalt 200.000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Dag Honningsvåg har i övrigt följande huvudsysselsättning respektive väsentliga styrelseuppdrag. Dag Honningsvåg är Country Manager i Computer Associates Norge AS och är styrelseledamot i Trollie AS. Lund 5 november 2003 Labs2 Group AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar