LABS² GROUP AB (publ) Delårsrapport: januari – juni 2011

LABS² GROUP AB (publ)

 

Delårsrapport: januari – juni 2011

Januari – juni 2011

  • Rörelsens intäkter: 7,1 MSEK (7,7 MSEK)
  • Resultat före av- och nedskrivningar: -4,0 MSEK (-4,2 MSEK)
  • Resultat före skatt: -7,6 MSEK (-9,3 MSEK)
  • Resultat per aktie: -0,00 SEK (-0,01 SEK)
  • Kassaflöde: 0,8 MSEK (-7,7 MSEK)

April – juni 2011

  • Rörelsens intäkter: 3,0 MSEK (3,5 MSEK)
  • Resultat före av- och nedskrivningar: -2,4 MSEK (-2,1 MSEK)
  • Resultat före skatt: -4,2 MSEK (-4,7 MSEK)
  • Resultat per aktie: -0,00 SEK (-0,00 SEK)
  • Kassaflöde: - 2,2 MSEK (-3,3 MSEK)

VD kommenterar

Under andra kvartalet har Labs² fortsatt minska det negativa kassaflödet respektive att öka BRIKKS-intäkterna.

Internationellt sett så fortsätter trenden att fiberutbyggnaden fortsätter, men tyvärr så kan även vissa försiktighetstecken synas i några av de stora upphandlingarna. Dock är det ingen som ännu säger sig vilja avstå, snarare att utbyggnadstakten kan mattas något.

Under kvartalet har Labs² även erhållit en beställning av ViaEuropa på anpassningar av BRIKKS till den ”datacenter-lösning” som Cisco har utvecklat för mycket stora installationer. När denna anpassning är genomförd kommer BRIKKS att tekniskt vara redo för de mest krävande nationella bredbandsinfrastrukturprojekten.

Som tidigare deltar Labs² fortsatt i ett antal större konsortier med mycket stor potential men där tidpunkten för beslut är ytterst svårbedömd.

Ett konkret glädjeämne är att leveransen till det regionalt ledande stadsnätet Wexnet är till allra största delen genomförd. Licensintäkten för de närmare 13 000 aktiva hushållen bidrar resultatmässigt från och med juni. Labs² tror att referensvärdet på denna affär (en av de största i ”stadsnäts-sverige” de senaste åren) kan vara betydande.

Väsentliga händelser under perioden

Leverans till Wexnet i Växjö avseende installation av BRIKKS för stadsnät.

Intäktspotentialen för Labs2 bedöms till ca 2.5 MSEK för avtalsperioden (initial

avtalsperiod 36 månader).

Labs² erhåller beställning från ViaEuropa på integration av BRIKKS till datorcenterlösning Unified Computing System (USC) från Cisco. Ordervärdet uppskattas till ca en kvarts miljon kr.

Resultat och likviditet

Koncernen

Den totala omsättningen för perioden uppgick till 7,1 MSEK (7,7 MSEK).

Den BRIKKS-relaterade omsättningen ökade med ca 5 % jämfört med föregående år. Både

licens- och konsultintäkter bidrog till ökningen.

Rörelsekostnaderna uppgick under perioden till 14,4 MSEK (16,9 MSEK), inklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar om 3,3 MSEK (4,9 MSEK).

Minskningen av avskrivningarna beror på att stora utrangeringar av inventarier gjorts till följd av

förlikningen med Bredband2. Kostnaderna för dessa togs i bokslutet förgående år.

I rörelsekostnaderna ingår en retroaktiv höjning av avgifter för fiber med 0,2 MSEK.

Resultatet före skatt uppgick under perioden till -7,6 MSEK (-9,3 MSEK).

Likviditet

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2011 till 5,0 MSEK (2,5 MSEK).

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 2,4 MSEK (6,1 MSEK) och avser framtida leasingavgifter hänförliga till avtal under finansiell leasing.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 MSEK (-5,4 MSEK)

varav 6,6 M SEK hänför sig till själva uppgörelsen med Bredband2 samt 1,2 MSEK utgör momseffekt i samband med denna uppgörelse.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1,8 MSEK (-2,2 MSEK) och är att hänföra till amortering av leasingkostnader knutna till Gigabit-nätet i Lund.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 0,2 MSEK (0,2 MSEK). Rörelsekostnaderna uppgick till 4,1 MSEK (5,0 MSEK), inklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar om 1,2 MSEK (1,3 MSEK). Resultatet före skatt uppgick till -4,3 MSEK (-10,7 MSEK).

Moderbolaget har erhållit utdelning från Labs2 Norge ASA med 6,5 MNOK. Aktierna i dotterbolaget har skrivits ner med motsvarande belopp. Moderbolaget har vidare förvärvat resterande minoritetsposter i Labs2 Norge ASA genom en tvångsinlösning.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

Labs² väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer gäller främst utvecklingen av den marknad som Labs² verkar på och som för närvarande genomgår stora strukturella förändringar. Telemarknadens aktörer världen över måste utveckla sina system för att anpassa sig till den nya generationens nätverk och efterfrågan på nya avancerade bredbandstjänster. Labs² kan med BRIKKS erbjuda lösningar för detta och bolaget anser sig ligga i framkant inom området. Det finns dock inget som säkerställer eller garanterar att företag med liknande verksamhet som Labs² inte ger sig in i verksamhet som direkt konkurrerar med BRIKKS.

För att kunna ta en substantiell marknadsandel är Labs² beroende av marknadssamarbete med ett fåtal internationella bolag. Om dessa bolag skulle välja andra produkter än BRIKKS kan det avsevärt försvåra möjligheterna till internationell försäljning.

Den allmänna ekonomiska nedgången kan också komma att senarelägga beslut om att införa BRIKKS hos potentiella kunder.

Personal

Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 16 personer (17).

Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgår till 11 922 420 kronor och 31 öre fördelat på 2 384 483 551 aktier.

Aktieinformation

Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommision AB

Största ägarna per 2011-06-30 Antal aktier Antal %*
JOHANSSON, JAKOB 204 645 502 8,58
HILMARCH, CARL-ANDERS 127 000 000 5,33
JÖNSON, ANDERS 125 300 000 5,25
TRANSFERATOR AB 114 610 441 4,81
FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL LTD 72 568 738 3,04
BANQUE ÖHMAN S.A. 64 973 410 2,72
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, W8IMY 60 354 572 2,53
DAWN INVESTMENT AB 58 333 333 2,45
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., NQI 53 220 833 2,23
SIX SIS AG, W8IMY 47 317 759 1,98

* avser röster och kapital

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I juli köpte Telenor Norge, bland annat LOS bynett inkl fibernät, personal (23 personer) och slutanvändare (ca 10 000). LOS bynett är BRIKKS-kund i Norge. Telenor har efter affären meddelat om en första förlängning av BRIKKS-avtalet till årsskiftet.

Verksamheten

Affärsidé

Labs² affärsidé är att genom det egenutvecklade affärsstödsystemet BRIKKS tillhandahålla en skalbar helhetslösning för avancerade och automatiserade bredbandstjänster i syfte att göra det möjligt för bolagets kunder att öka sin konkurrenskraft på den framtida bredbandsmarknaden. Detta med hänsyn tagen till de framtida krav som bedöms ställas på såväl framtida affärsmodeller som marknadsstruktur.

Mål

Styrelsen för Labs² har för 2011 fastställt följande närstående operativa mål:

• Att, förutom att vidareutveckla piloten i Schweiz, ta ytterligare minst en större internationell affär där BRIKKS implementeras som affärsstödslösning för en nationell fiberutbyggnad.

•Att utveckla befintliga affärer och ta nya så att affärerna tillsammans innebär att kontrakterat antal BRIKKS-användare är tillräckligt (efter utbyggnad av näten i respektive projekt) för att Labs² skall uppnå positivt kassaflöde baserat uteslutande på BRIKKS-relaterade intäkter.

• Att kontinuerligt utveckla BRIKKS så att systemet av externa parter betraktas som ett ledande affärsstödsystem för avancerade och automatiserade bredbandstjänster.

Strategiska överväganden

I syfte att uppfylla fastställda operativa mål har bolagets styrelse gjort följande strategiska överväganden

• Fokusering på kärnverksamheten, affärsstödsystemet BRIKKS

            • På sikt helt övergå till försäljning via partners

                      • Ytterligare resursuppbyggnad för att stärka certifieringen av kommande partners

Marknaden

Marknadens struktur

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att paketera, integrera, distribuera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Förkortningen OSS (Operations Support System) används framför allt för att beskriva system som används av operatörer och nätägare för att hantera processer inom verksamheten. BSS (Business Support System) hanterar alla de processer som kretsar kring de kommersiella aspekterna av verksamheten för medieaktörer, operatörer och nätägare. Detta innefattar bland annat ett kompletterande affärssystem som hanterar kunder och supportprocesser, exempelvis ordermottagning, fakturahantering och inbetalningar. Termen BSS/OSS används som benämning på marknaden som helhet.

Drivkrafter och trender

Enligt Labs² uppfattning är de tydligaste drivkrafterna och trenderna på marknaden att:

• Tillgång till bandbredd ökar, vilket möjliggör kapacitetskrävande och avancerade bredbandstjänster som t ex video-on-demand, IP-telefoni, IPTV och online-spel

• Konsumenternas mognad och tekniska allmänbildning ökar, vilket leder till att konsumenterna i allt större utsträckning gör aktiva val och interagerar när de köper bredbandstjänster. Det leder till högre krav, större rörlighet och lägre lojalitet hos konsumenterna

• Konsumenternas högre krav leder till ökade behov av automatiserade och multifunktionella affärsstödsystem

• Flera bredbandstjänster distribueras via samma infrastruktur vilket skapar skalfördelar. Den nya situationen innebär också att nya aktörer slår sig in på marknaden, vilket utmanar de gamla aktörerna med nya affärsmodeller.

Redovisningsprinciper

Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendation nr 20, Delårsrapportering. Bolaget följer de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts i den senaste årsredovisningen.

Labs² har valt att inte gå över till IFRS-redovisningen eftersom detta inte är ett krav på First North.

Styrelsens bedömning

Styrelsen gör bedömningen att bolaget är beroende av en väsentlig ökning av antalet BRIKKS-användare samt konsultintäkter för att uppnå ett positivt kassaflöde. Om inte denna väsentliga ökning sker inom kort kommer bolaget att behöva söka andra former av finansiering.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-september 2011                   14 november 2011

Bokslutskommuniké 2011                            13 februari 2012

Lund den 19 augusti 2011

Styrelsen, Labs² Group AB (publ)    


Resultaträkning i sammandrag

KONCERNEN
Resultaträkning (TSEK) Apr – Jun 2011 Apr – Jun 2010 Jan – Jun 2011 Jan – Jun 2010 Jan – Dec 2010
Rörelsens intäkter 2 966 3 462 7 068 7 748 14 033
Övriga kostnader -2 535 -3 100 -5 399 -6 428 -12 349
Personalkostnader -2 783 -2 485 -5 637 -5 519 -10 419
Resultat före avskrivningar och finansiella poster -2 352 -2 124 -3 968 -4 198 -8 735
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 648 -2 444 -3 338 -4 908 -11 512
Rörelseresultat -4 000 -4 568 -7 306 -9 106 -20 247
Finansnetto -179 -90 -304 -226 -287
Resultat före skatt -4179 -4 657 -7 610 -9 332 -20 533
Skatter - - - - -
Minoritetens andel i årets resultat - -6 - -4 -4
Periodens resultat -4 179 -4 663 -7 610 -9 336 -20 538
MODERBOLAGET
Resultaträkning (TSEK) Apr – Jun 2011 Apr – Jun 2010 Jan – Jun 2011 Jan – Jun 2010 Jan – Dec 2010
Rörelsens intäkter 85 76 160 151 414
Övriga kostnader -1 253 -1 493 -2 027 -2 998 -7 793
Personalkostnader -385 -279 -799 -704 -1 479
Resultat före avskrivningar och finansiella poster - 1 553 -1 696 -2 666 -3 551 -8 858  
Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar -625 -632 -1 249 -1 261 -2 525
Rörelseresultat -2 178 -2 327 -3 915 -4 812 -11 383  
Resultat från andelar i koncernföretag - -6 010 - -6 015 -6 015
Finansnetto -374 -58 -386 30 186
Resultat före skatt -2 552 -8 396 -4 301 -10 798 -17 212
Skatter - - - - -
Periodens resultat -2 552 -8 396 -4 301 -10 798 -17 212
Resultat per aktie (SEK) Jan - Jun 2011 Jan - Jun 2010 Jan – Dec 2010
Genomsnittligt antal aktier 2 384 483 551 1 430 690 731 1 748 621 821
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 2 384 483 551 1 430 690 731 1 748 621 821
Antal aktier vid periodens utgång 2 384 483 551 1 430 690 731 2 384 483 551
Antal aktier vid periodens utgång efter utspädning 2 384 483 551 1 430 690 731 2 384 483 551
Resultat per aktie -0,00 -0,01 -0,01
Resultat per aktie med hänsyn till utestående teckningsoptioner -0,00 -0,01 -0,01

Balansräkning och kassaflödesanalys i sammandrag

KONCERNEN
Balansräkning (TSEK) 30 jun2011 30 jun2010 31 dec2010
Goodwill 1 715 2 975 2 297
Övriga immateriella anläggningstillgångar 15 514 17 852 16 683
Materiella anläggningstillgångar 3 363 10 337 4 916
Finansiella anläggningstillgångar 36 37 35
Summa anläggningstillgångar 20 628 31 201 23 932
Kortfristiga fordringar 10 037 30 443 17 047
Likvida medel 5 020 2 510 4 097
Summa omsättningstillgångar 15 057 32 952 21 143
SUMMA TILLGÅNGAR 35 685 64 154 45 075
Eget kapital 25 345 44 390 32 930
Minoritet 0 89 36
Räntebärande skulder 2 360 6 120 3 881
Icke räntebärande skulder och avsättningar 7 980 13 556 8 228
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 35 685 64 154 45 075
MODERBOLAGET
Balansräkning (TSEK) 30 jun2011 30 jun2010 31 dec2010
Immateriella anläggningstillgångar 15 514 17 852 16 683
Materiella anläggningstillgångar 330 605 392
Andelar i koncernföretag 939 8 508 8 509
Summa anläggningstillgångar 16 783 26 966 25 585
Kortfristiga fordringar 17 015 25 558 14 534
Likvida medel 2 668 6 573
Summa omsättningstillgångar 19 683 25 565 15 106
SUMMA TILLGÅNGAR 36 466 52 530 40 691
Eget kapital 7 476 18 325 11 777
Räntebärande skulder - - -
Icke räntebärande skulder och avsättningar 28 990 34 206 28 914
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 36 466 52 530 40 691


KONCERNEN
Förändring av eget kapital (TSEK) 30 jun2011 30 jun2010 31 dec2010
Årets ingående eget kapital 32 930 45 956 45 956
Periodens resultat - 7 610 -9 336 -20 538
Nyemission - 7 919 7 785
Omräkningsdifferenser 25 -149 -273
Övriga förändringar - - -
Periodens utgående eget kapital 25 345 44 390 32 930
KONCERNEN
Kassaflödesanalys (TSEK) Apr – Jun 2011 Apr – Jun 2010 Jan – Jun 2011 Jan – Jun 2010 Jan – Dec 2010
Kassaflöde från den löpande verksamhetenföre förändring av rörelsekapital -2 531 -2 217 -4 272 -4 428 -8 952
Förändring av rörelsekapital 1 176 -35 6 905 -976 -1 187
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 355 -2 253 2 633 -5 405 -10 139
Kassaflöde från investeringsverksamheten -51 4 -66 -72 452
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -834 -1 063 -1 760 -2 212 3 749
Periodens kassaflöde -2 240 -3 311 807 -7 688 -5 937
Likvida medel vid periodens början 7 189 5 858 4 097 10 314 10 314
Kursdifferens likvida medel 71 -37 116 -116 -280
Likvida medel vid periodens slut 5 020 2 510 5 020 2 510 4 097

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Adresser och bolagsuppgifter

Labs² Group AB                     Telefon: 046-540 01 00

Winstrupsgatan 1                   Fax: 046-540 01 50

222 22 Lund                          E-mail: info@labs2.com

Org. nr 556423-7716                      Web: www.labs2.com

För ytterligare information kontakta:

Jonas Birgersson, Verkställande direktör   

Telefon: 0705-15 27 62                 

E-mail: jonas.birgersson@labs2.com         

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, hantera och övervaka bredbandstjänster. Bolagets huvudprodukt BRIKKS erbjuds framför allt till kommunikations-operatörer, tjänsteleverantörer och bredbandsoperatörer. Labs² har huvudkontor i Lund, samt marknads- och försäljningskontor i Oslo.

Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser för bolaget är Thenberg & Kinde Fondkommission AB, 031-745 50 00. För mera information besök: http://www.labs2.com

Jonas Birgersson
Verkställande direktör i Labs²
Tel: 46 705 15 27 62

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, hantera och övervaka bredbandstjänster. Bolagets huvudprodukt BRIKKS erbjuds framför allt till kommunikations-operatörer, tjänsteleverantörer och bredbandsoperatörer. Labs² har huvudkontor i Lund, samt marknads- och försäljningskontor i Oslo. Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är Thenberg och Kinde Fondkommission AB, 031-745 50 00.

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar