Offentliggörande av prospekt

Under perioden 17 juni - 1 juli 2009 genomför Labs² en företrädesemission där aktieägare som på avstämningsdagen den 12 juni 2009 innehade två (2) registrerade aktier ges rätt att teckna tre (3) nya aktier i bolaget. Teckningskurs är fastställd till SEK 0,02 och emissionsvolymen uppgår till brutto MSEK 19,8. Emissionen är till 72,2 procent, motsvarande ca 14,3 MSEK, garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtagande. Handel i teckningsrätter sker under perioden 17 - 26 juni 2009. Det prospekt som beskriver villkoren för emissionen finns från och med idag den 12 juni tillgängligt för aktieägare och allmänhet på www.labs2.com alternativt www.thenberg.se/labs2, där det även finns möjlighet att anmäla sig till bolagets planerade investerarträffar i Lund, Göteborg och Stockholm. Prospekt med vidhängande emissionshandlingar kommer att distribueras till aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 12 juni 2009 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Prospektet kommer att erhållas mellan den 17 – 22 juni.

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Prenumerera

Dokument & länkar