Ändring av antalet röster och aktier

Härmed meddelas att antalet röster och aktier i Lagercrantz Group ändrats under september månad. Anledningen till ändringen är den indragning utan återbetalning av 1 240 923 aktier av serie B som bolaget med stöd av beslut från tidigare årsstämmor återköpt. Beslutet om indragning fattades på årsstämman den 1 september 2008.

Aktiekapitalet har genom indragningen nedsatts med 2 481 846 SEK. Dock har Lagercrantz Group genomfört en samtidig fondemission om 2 549 000 SEK varvid aktiekapitalet och det bundna egna kapitalet återställts till fullo.

Antal aktier och röster i Lagercrantz Group före och efter ändringar framgår av nedanstående tabell:


Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
Före 1 094 654 23 319 578 34 266 118 24 414 232
Efter indragning och fondemission 1 094 654 22 078 655 33 025 19 23 173 309

Aktier av serie A har ett röstvärde om 10 röster per aktie och serie B en röst per aktie. Aktie-kapitalet uppgår till 48 895 618 SEK efter förändringen. Lagercrantz Groups innehav av egna aktier uppgår till 695 500 aktier av serie B.

Stockholm den 30 september 2008

Lagercrantz Group AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.
Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i avtalet med OMX Nordic Exchange. Informationen lämnades för offentliggörande 2008-09-30 kl 08:30.

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera

Dokument & länkar