Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 29 augusti 2007

Vid årsstämman respektive efterföljande konstituerande styrelsesammanträde i Lagercrantz Group AB den 29 augusti 2007 beslutades bland annat följande:


Utdelning
Utdelningen fastställdes till 1,25 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2006/07 års förvaltning.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Följande styrelseledamöter omvaldes:
Pirkko Alitalo
Anders Börjesson
Tom Hedelius
Lennart Sjölund
Jörgen Wigh, verkställande direktör i Lagercrantz Group

Anders Börjesson omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice ordförande.
Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag av verkställande direktören till att utgöra bolagets revisionskommitté. Ordförande och vice ordförande utsågs till att utgöra bolagets ersättningskommitté med verkställande direktören som föredragande.

Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med förslag från årets valberedning att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per den 31 december 2007 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter.

Principer för ersättning till företagsledningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder ledande befattningshavare att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 260 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde baserat på bland annat aktiens genomsnittskurs under mätperioden fr.o.m. 3 september 2007 t.o.m. 14 september 2007. Lösenkursen skall fastställas till 125 % av aktiens genomsnittskurs under samma mätperiod. Lösentidpunkten är under perioden 21 september 2010 till och med den 21 december 2010. Programmet skall omfatta maximalt 35 personer. Vid fullt deltagande kan programmet (tilldelning 2007) motsvara 1,1 % av antalet aktier och 0,8 % av antalet röster i bolaget. Sedan tidigare finns 255 000 optioner utställda som motsvarar 1,0 % av antalet aktier och 0,7 % av antalet röster i bolaget. I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet skall en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien efter två år under förutsättning att optionsinnehavaren vid denna tidpunkt alltjämt är anställd i koncernen och äger köpoptioner. Kostnaderna för programmet (tilldelning 2007) beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK. Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 260 000 av bolagets återköpta aktier för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget.

Förvärv skall ske på OMX Nordic Exchange Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock inte över OMX Nordic Exchange Stockholm. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet samt för att täcka bolagets åtagande enligt ovanstående incitamentsprogram.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Lagercrantz Group AB innehar 736 423 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 24 414 232 st.

Stockholm den 30 augusti 2007

Lagercrantz Group AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera

Dokument & länkar