Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) (”bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdag den 27 augusti 2013, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare:

1)  dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 21 augusti 2013.

2)  dels anmäla sig på webbplats www.lagercrantz.com, per telefon 08 – 700 6675, till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ), Box 3508, 103 69 Stockholm eller via mail info@lagercrantz.com senast fredagen den 23 augusti 2013, kl. 15.00.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisations­nummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2013.

Anmäld deltagare kommer att erhålla ett inpasseringskort till stämman per post, senast dagen före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 21 augusti 2013. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren ett par bankdagar före onsdagen den 21 augusti 2013 för att registrering skall hinna ske.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman. Företrädare för juridisk person skall skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller webbplats: www.lagercrantz.com.

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av:
  a)  årsredovisningen och koncernredovisningen samt redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
  b)
     revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrande om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om:
  a)   
  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b)   dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,

  c)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Redogörelse för valberedningens principer och arbete
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter
 12. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av styrelsens ordförande
 15. Val av revisorer intill årsstämma 2014
 16. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
 17. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
 18. Styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare i koncernen
 19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
 20. Övriga ärenden
 21. Stämmans avslutande

Stockholm 23 juli 2013

Styrelsen
Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta: Bengt Lejdström, CFO, + 46 8 700 66 70.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-07-23 kl 08:00.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz är en teknikkoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernens bolag levererar alla specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i sju länder i Europa och i Kina. Koncernen har omkring 950 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 2001.
   Verksamheten är organiserad i fyra divisioner. Inom division Electronics erbjuds specialprodukter inom inbyggnadselektronik, industriell trådlös kommunikation, RFID och belysningsstyrning. Division Mechatronics erbjuder elektriska förbindningssystem, elektriskt installationsmaterial, el- och elektromekaniska produkter samt kablage. Division Communications erbjuder produkter, system, tjänster och support inom nätverksaccess, digital bildöverföring/teknisk säkerhet, och mjukvara. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.

Taggar:

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera