2012 blev genomförandets år med renodling, fokusering och effektivisering, vilket gav ett kassaflöde före finansieringsverksamheten på ca 100 mkr

Affärsområdet Scandinavian Eyewear avyttrades den 3 oktober 2012. Kommentarerna i bokslutskommunikén är därmed genomgående för kvarvarande verksamheter

  • Nettoomsättning 627,4 mkr (651,1), varav fjärde kvartalet 169,3 mkr (177,0)
  • Rörelseresultat 3,8 mkr (15,6), varav fjärde kvartalet 1,5 mkr (8,1)
  • Orderingång 639,1 mkr (660,8), varav fjärde kvartalet 176,7 mkr (179,4)
  • Nettoskuld 49,1 mkr (140,3)
  • Föreslagen utdelning 0,50 kr/aktie (0,50)

Kommentarer till verksamhetsåret 2012

2012 blev genomförandets år med renodling, fokusering och effektivisering, vilket kommunicerades i samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2011. Sammantaget är det ett intensivt arbete som har bedrivits under 2012, vilket samtidigt har belastat resultatet med både struktur- och engångskostnader på totalt ca 16 mkr. Genom nämnda renodlingar och effektiviseringar har kostnadssänkningar för 2013 på ca 9 mkr genomförts. Koncernen har därmed ett förbättrat utgångsläge för 2013. Fortsatt påverkas dock affärerna av den allmänna osäkerheten i stora delar av vår omvärld. Försäljningarna av Voice fastighet och affärsområdet Scandinavian Eyewear genererade ett positivt kassaflöde på drygt 80 mkr, vilket tillsammans med kassaflödet från den löpande verksamheten på drygt 25 mkr, möjliggjorde att koncernens räntebärande skulder minskade till ca 72 mkr (187) vid årsskiftet.

Jämfört med föregående år minskade nettoomsättningen med 4 procent såväl i fjärde kvartalet som ackumulerat. Orderingången minskade med 2 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år och ackumulerat med 3 procent. Struktur- och engångskostnaderna bidrog till att rörelseresultatet för året uppgick till 3,8 mkr (15,6) och för fjärde kvartalet till 1,5 mkr (8,1).

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning med 0,50 kr/aktie (0,50).

Lammhult den 6 februari 2013

Lammhults Design Group AB

Anders Rothstein

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71,

070-883 98 98 eller Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72, 070–555 03 61.

Notera

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2013 klockan 8.00.

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.

Taggar:

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar