Förbättrad lönsamhet efter genomförda strukturåtgärder under 2012 – på en svag marknad

Affärsområdet Scandinavian Eyewear avyttrades i oktober 2012. Jämförelsetalen avseende föregående år i delårsrapporten är därmed genomgående för kvarvarande verksamheter

  • Nettoomsättning 151,6 mkr (161,9)
  • Bruttomarginal 36,9 procent (36,3)
  • Rörelseresultat 2,3 mkr (-3,1)
  • Orderingång 133,4 mkr (166,0)

Nettoomsättning, orderingång och resultat

Nettoomsättningen minskade med 6 procent, vilket främst beror på leverans av ett stort projekt inom Public Interiors under första kvartalet föregående år. Stabil orderingång under januari-februari följdes av minskande efterfrågan under mars, vilket även noterades generellt i branschen. I kombination med färre arbetsdagar, ledde det till att orderingången minskade med 20 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Detta påverkade orderstocken negativt och den var därför vid kvartalets slut 28 procent lägre än vid motsvarande tidpunkt 2012. Under föregående år genomfördes ett antal omstruktureringar. Dessa har dels minskat koncernens kostnad för sålda varor, vilket resulterade i att bruttomarginalen ökade från 36,3 procent till 36,9 procent och dels bidragit till att koncernens omkostnader minskade med nästan 9 mkr jämfört med första kvartalet föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 2,3 mkr (-3,1), vilket innebar en rörelsemarginal på 1,5 procent (-1,9). För Office & Home Interiors ökade nettoomsättningen med 2,5 mkr och rörelseresultatet förbättrades till 5,4 mkr (-1,0), medan rörelseresultatet försämrades till 1,3 mkr (2,7) för Public Interiors på grund av 12,6 mkr lägre nettoomsättning.

Koncernens renodling av verksamheten

Vi fortsätter arbetet med att renodla, effektivisera och fokusera koncernen enligt gällande plan. Detta arbete har tillsammans med intensifierade satsningar inom försäljning och produktutveckling hög prioritet. Marknaden är dock fortsatt svårbedömd.

Lammhult den 25 april 2013

Lammhults Design Group AB

Anders Rothstein

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71,

070-883 98 98 eller Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72, 070–555 03 61.

Notera

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 klockan 14.15.

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.

Taggar:

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar