Kallelse till årsstämma

 

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541-2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2012 klockan 17.00 i koncernens lokaler på Lammengatan 2 i Lammhult.

Rätt till deltagande i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2012,

dels senast klockan 12.00 fredagen den 20 april 2012 anmäla sitt deltagande till bolaget.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan göras per post till bolagets adress: Lammhults Design Group AB, Box 75, 360 30 LAMMHULT, per fax 0472-26 96 73 eller per e-post info@lammhultsdesigngroup.com. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat innehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 20 april 2012 och bör begäras i god tid före detta datum.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget. Fullmaktsformulär har tillsänts samtliga aktieägare i samband med distribution av årsredovisningen. Formuläret finns dessutom tillgängligt på bolagets hemsida och sänds till de aktieägare som begär det. Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

8. Redogörelse för styrelsens arbete, samt arbetet inom ersättnings- och revisionskommittéerna.

9. Framläggande av

a)        årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

b)        revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

c)        styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

13. Redogörelse för valberedningens arbete och bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer

14. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisor

15. Val av styrelse och styrelseordförande

16. Val av revisor

17. Beslut om valberedning

18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

20. Övriga frågor

21. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningen har bestått av Anders Hultman (ordförande och utsedd av Scapa Capital), Göran Johansson (enligt fullmakt), Lars Johansson (utsedd av Canola AB) och Jimmy Bengtsson (utsedd av Livförsäkringsbolaget Skandia).

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Anders Pålsson, skall väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 11. Beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011 med 0,50 kr per aktie (föregående år 1,00 kr per aktie). Avstämningsdag är onsdagen den 2 maj 2012. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 7 maj 2012.

Punkt 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sex, utan suppleanter. Antalet revisorer föreslås vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 840 000 kr (840 000 kr), varav arvode till ordförande uppgår till 240 000 kr (240 000 kr) och arvode till övriga ledamöter uppgår till 120 000 kr (120 000 kr).

Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i revisionskommittén skall utgå med 50 000 kr (50 000 kr) till ordförande och med 25 000 kr (25 000 kr) till övriga två ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i ersättningskommittén skall utgå med 50 000 kr (50 000 kr) till ordförande och med 25 000 kr (25 000 kr) till övriga två ledamöter.

Det föreslås dessutom att arvode till bolagets revisor utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Yngve Conradsson, Jörgen Ekdahl, Jerry Fredriksson, Erika Lagerbielke, Lotta Lundén och Anders Pålsson. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Pålsson.

Punkt 16. Val av revisor

Till bolagets revisor föreslås omval av revisionsbolaget KPMG AB, med Michael Johansson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Punkt 17. Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning. Styrelsens ordförande skall årligen senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget. De skall sedan utse vardera en ledamot i valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts. Om någon person avgår ur valberedningen skall den som tillsatt vederbörande ha möjlighet att välja ny person till valberedningen. Om väsentliga förändringar sker i ägandet skall valberedningen justeras därefter.

Punkt 18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen.

Löner och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att kompetenta och skickliga medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras på i förväg bestämda mål avseende individuellt uppsatta mål, koncernens resultat alternativt respektive affärsområdes resultat. För koncernens ledande befattningshavare kan den rörliga lönen högst uppgå till fyra månadslöner per år. Även långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram skall kunna förekomma.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare gäller att ersättning skall utgå motsvarande högst 18 månaders ersättning. Denna totala ersättning skall inte överstiga den ersättning som skulle utgått vid en fördelning på en uppsägningstid om sex månader och avgångsvederlag motsvarande ytterligare högst 12 månaders fast lön.

Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda lösningar. Pensionsåldern skall vara 65 år.

Punkt 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår, i likhet med föregående år, att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B. Styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission av aktier av serie B under tiden fram till nästa årsstämma och bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 8 000 000 kronor genom utgivande av nya aktier av serie B på marknadsmässiga villkor, dock sammanlagt högst 800 000 aktier vid fullteckning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier av serie B med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv, där betalning skall ske med nyemitterade aktier. Emissionskursen för de nya aktierna skall baseras på rådande marknadspris för aktien i Lammhults Design Group.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 19 angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 448 104, varav 1 103 798 A-aktier och 7 344 306 B-aktier, motsvarande sammanlagt 18 382 286 röster.

Aktieägare informeras om att styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller koncernföretagens ekonomiska situation, och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2011 beslutade riktlinjer för ledande befattningshavare och övriga beslutsunderlag, samt fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress.  

Efter stämman kommer Roger Josefsson, chefsekonom på Danske Bank, och Ulrika Kjellström Attar, design- och varumärkesstrateg, att hålla varsitt föredrag. Rubriken på Roger Josefssons föredrag är ”Ekonomiska utsikter när körsbärsträden blommar – ingen picknick” och rubriken på Ulrika Kjellström Attars föredrag är ”Trend 2012 – en spaning bland makrotrender och förväntningar från framtidens designkonsumenter”.

Lammhult i mars 2012

Lammhults Design Group AB (publ)

Styrelsen

 

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.

Taggar:

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar