Lägre resultat, men ökad orderingång och högre orderstock

 

  • Nettoomsättning 192,1 mkr (196,8)
  • Rörelseresultat 2,5 mkr (4,5)
  • Orderingång 201,8 mkr (189,6)
  • Orderstock 111,2 mkr (107,7)

Nettoomsättning, orderingång och resultat

Nettoomsättningen minskade med 2 procent, medan orderingången ökade med 6 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Orderstocken var vid kvartalets slut 3 procent högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Med oförändrade valutakurser mot första kvartalet föregående år hade nettoomsättningen ökat med 3 procent, orderingången med 13 procent och orderstocken med 10 procent. Rörelseresultatet uppgick till 2,5 mkr (4,5), vilket innebar en rörelsemarginal på 1,3 procent (2,3) för första kvartalet 2011. Affärsområdena Office och Eyewear utvecklas väl, medan en minskad nettoomsättning inom affärsområdena Library och Home tynger resultatet. Med oförändrade valutakurser mot första kvartalet föregående år hade rörelseresultatet uppgått till 4,2 mkr och rörelsemarginalen till 2,1 procent.

Förväntningar framöver

Marknadsutsikterna på koncernens två viktigaste marknader, Sverige och Tyskland, ser positiva ut. Det råder däremot fortsatt osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i Sydeuropa. Fokuserad exportsatsning, produkt- och konceptutveckling, inköps- och produktionseffektiviseringar, samt tillvaratagande av synergier är prioriterade och värdehöjande aktiviteter 2011.  

Lammhult den 28 april 2011

Lammhults Design Group AB

Anders Rothstein

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71,

070-883 98 98 eller Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72, 070–555 03 61.

Notera

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april klockan 13.30.

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.

Taggar:

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar