Nettoomsättning, resultat och kassaflöden förbättrades

  • Nettoomsättning 196,0 mkr (192,1)
  • Rörelseresultat 3,6 mkr (2,5)
  • Orderingång 203,5 mkr (201,8)
  • Orderstock 108,3 mkr (111,2)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,0 mkr (-4,8)

Nettoomsättning, orderingång och resultat

Nettoomsättningen ökade med 2 procent och orderingången ökade med 1 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Orderstocken var vid kvartalets slut 3 procent lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Fortsatt prispress råder på flera marknader, men genom ett framgångsrikt supply chain arbete ökade bruttomarginalen från 39,3 procent till 39,5 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 3,6 mkr (2,5), vilket innebar en rörelsemarginal på 1,8 procent (1,3) för första kvartalet 2012. Resultaten förbättrades för affärsområdena Public Interiors och Scandinavian Eyewear, medan Office & Home Interiors hade ett svagare kvartal. Lars Bülow tillträdde som ny VD för Lammhults Möbel AB i början av april.

Koncernens renodling av verksamheten

Arbetet med renodlingen av koncernen löper enligt plan. Under årets första kvartal har fabriksnedläggningen i Kolding, Danmark, genomförts och försäljningsprocessen av Scandinavian Eyewear har initierats.

Lammhult den 26 april 2012

Lammhults Design Group AB

Anders Rothstein

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71,

070-883 98 98 eller Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72, 070–555 03 61.

Notera

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april klockan 14.00.

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.

Taggar:

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar