Rapport från årsstämma den 26 april 2012

 

  • Årsredovisningen för 2011 fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
  • Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag innebärande att 0,50 kr per aktie utdelas till aktieägarna. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes onsdagen den 2 maj 2012. Utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg måndagen den 7 maj 2012.
  • Antalet styrelseledamöter fastställdes till sex stycken. Till styrelseledamöter omvaldes Yngve Conradsson, Jörgen Ekdahl, Jerry Fredriksson, Erika Lagerbielke, Lotta Lundén och Anders Pålsson. Till styrelseordförande omvaldes Anders Pålsson.
  • Till bolagets revisor omvaldes KPMG AB, med Michael Johansson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.
  • Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 840 000 kr, varav arvode till ordförande uppgår till 240 000 kr och arvode till övriga ledamöter uppgår till 120 000 kr. Årsstämman fastställde att arvode för uppdrag i revisions- respektive ersättningskommittén skall utgå med 50 000 kr till ordföranden och med 25 000 kr till övriga två ledamöter i respektive kommitté. Arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande årligen senast vid tredje kvartalets utgång skall sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget. De skall sedan utse vardera en ledamot i valberedningen som inte bör vara styrelseledamot.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt högst 800 000 B-aktier, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2013. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv där betalning sker med nyemitterade aktier.
  • I sitt tal vid stämman kommenterade VD Anders Rothstein delårsrapporten för första kvartalet 2012, som tidigare under dagen hade publicerats i ett pressmeddelande.

Lammhult den 26 april 2012

Styrelsen

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71 eller 070-883 98 98.

 

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.

Taggar:

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar