Stort engagemang för asylsökande och nyanlända på landsbygden

Den integrationsenkät som genomfördes av Landsbygdsnätverket under hösten 2015 visar på ett stort engagemang för att ta emot asylsökande och nyanlända på landsbygden i Sverige. Drygt 90 projekt redovisas där grupper lokalt arbetar med lösningar kring boende, praktikplatser, fotboll, språkundervisning samt hjälp att etablera sig i det svenska samhället.

- Många hör av sig för att få ta del av materialet, säger Per Hasselberg, ordförande i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp, och vi står på tårna och är beredda att stötta dem som vill engagera sig för att komma igång med liknande aktiviteter.

- Vi ser av svaren att alla de delar som är viktiga för att integration ska fungera bra finns med bland satsningarna, som just praktik, bostäder, jobb och sociala aktiviteter.

Flest svar kom in från Västernorrlands och Västra Götalands län, tätt följt av Skånes och Jämtlands län. Där, som på de flesta andra ställen, handlar satsningarna om att lära känna lokalbefolkningen, ge hjälp med svensk-undervisning, praktikplatser, utbildning, jobb och kontakter med myndigheter. Det kan också handla om att hjälpa till med skjuts, hitta bostäder och olika idrottsaktiviteter.

Svaren ska fungera som underlag för erfarenhetsutbyte och inspiration för alla som är engagerade. De kommer också att ligga till grund för att få mer träffsäkra aktiviteter som Landsbygdsnätverket och dess medlems-organisationer kan genomföra till stöd för asylsökande och andra nyanlända på landsbygden, inom exempelvis landsbygdsprogrammet.

Per Hasselberg, ordförande integrationsgruppen på Landsbygdsnätverket
tel: 0521-72 55 45, per.hasselberg@hushallningssallskapet.se

Nils Lagerroth, samordnare integrationsgruppen på Landsbygdsnätverket

tel: 036-15 62 15, nils.lagerroth@jordbruksverket.se

Fakta om Landsbygdsnätverket:

Drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram, havs– och fiskeriprogrammet och programmet för social– och regionalfonden inom lokalt ledd utveckling 2014-2020 och ska stärka genomförandet. Samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet med att utveckla den svenska landsbygden. Är ett forum för att utbyta information, erfarenheter och metoder mellan intressegrupper, myndigheter och experter på lokal, nationell och internationell nivå. Samlar, analyserar och sprider information om situationen på landsbygden och om landsbygdsprogrammets möjligheter. Leds av en styrgrupp som fördelar medel till aktiviteter inom ramen för nätverkets verksamhet. Är kontaktpunkt för leadergrupperna i Sverige.

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia