Bokslutskommuniké 2017

”Länsförsäkringar Hypotek har under 2017 haft en mycket god utveckling och rörelseresultat fortsätter att utvecklas positivt drivet av ett starkt underliggande räntenetto. Utlåningstillväxten sker i en jämn takt medan kreditkvaliten är fortsatt hög och kreditförlusterna mycket låga. Vi ser att antalet kunder fortsätter att växa och vi tar succesivt större marknadsandelar vilket i stor utsträckning förklaras av vår höga kundnöjdhet och vår starka lokala förankring. Sverige har konjunkturmässigt fortsatt att utvecklas väl och hushållens ekonomiska situation är alltjämt god även om det finns makroekonomiska risker relaterade till hushållens skuldsättning och bostadspriserna. Finansinspektionen valde i ljuset av de riskerna att besluta om att införa det skärpta amorteringskravet. Ett stärkt amorteringsbeteende och viss korrigering av bostadspriserna är en sund utveckling men det är viktigt att från politiskt håll framöver istället fokusera på bostadsmarknadens funktionsätt.”, säger Martin Rydin, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

Året i korthet

  • Rörelseresultatet ökade 23 procent till 813,0 (658,4) Mkr och räntabiliteten på eget kapital ökade till 6,9 (6,7) procent.
  • Räntenettot ökade 28 procent till 2 101 (1 647) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till 0,0 (–4,8*) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,00 (–0,01) procent.
  • Utlåningen ökade 17 procent till 197,7 (168,9) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 56,3 (54,5**) procent den 31 december 2017.
  • Antalet kunder ökade 10 procent till 255 000 (231 000).
  • Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2017 är Länsförsäkringar den enskilda aktören på marknaden med de mest nöjda bolånekunderna.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2016.
* Innehåller upplösning av reserver uppgående till 3,1 Mkr.
** Avser 30 september 2017.

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-hypotek/


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Martin Rydin, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23
Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB
08-588 402 90, 072-310 00 80
 
 
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar