Bokslutskommuniké 2017

”Vi har än en gång ett starkt resultat och sammanfattar 2017 som det bästa året i bankens historia. Räntenettot utvecklades väl under året och låneportföljen håller fortsatt hög kreditkvalitet. Affärsvolymerna uppvisade en god tillväxt och marknadspositionen har förbättrats inom samtliga segment. Länsförsäkringar Bank är för tolfte gången under de senaste fjorton åren den enskilda aktören på bankmarknaden med de mest nöjda privatkunderna. Därtill har vi enligt Svenskt Kvalitetsindex 2017 numera även de mest nöjda företagskunderna samt även de nöjdaste bolåne- och fastighetslånekunderna vilket är ytterst glädjande. Den fortsatt goda kundtillströmningen är ytterst ett kvitto på att kunderna uppskattar vårt erbjudande. Vi är övertygade att kombinationen av vår starka lokala förankring tillsammans med våra marknadsledande digitala tjänster skapar fortsatta förutsättningar för hög kundnöjdhet och ytterligare tillströmning av nya kunder under 2018.”, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Bank.

Året i korthet, koncernen

 • Den 1 januari 2017 genomfördes ett antal organisatoriska förändringar där verksamhet har flyttats från moderbolaget Länsförsäkringar AB till bankkoncernen. Sammantaget har 116 heltidsanställda tillkommit.
 • Rörelseresultatet ökade 9 procent till 1 599 (1 467) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10,0 (10,1) procent.
 • Räntenettot ökade 15 procent till 3 996 (3 464) Mkr.
 • Rörelseintäkterna ökade 12 procent till 3 258 (2 904) Mkr.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 1 601 (1 399) Mkr.
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 57,7 (37,6*) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,02 (0,02) procent.
 • Affärsvolymerna ökade 14 procent till 519,5 (456,1) Mdkr.
 • Inlåningen ökade 9 procent till 99,4 (91,2) Mdkr. Utlåningen ökade15 procent till 261,4 (226,7) Mdkr.
 • Kärnprimärkapitalrelationen för Konsoliderad situation uppgick den 31 december 2017 till 23,3 (23,4**) procent.
 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade 11 procent och antalet kort ökade 13 procent.
 • Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2017 är Länsförsäkringar Bank den enskilda aktören på bankmarknaden med de mest nöjda privat- och företagskunderna. Länsförsäkringar Bank har enligt Svensk Kvalitetsindex 2017 även de mest nöjda bolånekunderna samt företagskunderna för fastighetslån.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2016.
* Jämförelsetalet innehåller upplösning av reserver uppgående till 23,3 Mkr.
** Avser 30 september 2017.

http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-bank-ab/


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, CFO, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB
08-588 402 90, 072-310 00 80
 
 
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar