Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-juni 2013

– Länsförsäkringar växer balanserat på bolånemarknaden och räntenettot ökar. Kreditkvaliteten är fortsatt hög. Flera framgångsrika emissioner på långa löptider genomfördes under kvartalet, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Perioden i korthet

  • Räntenettot ökade 14 procent till 427 (376) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick till 3 (-0,3) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på oförändrat 0,0 procent.
  • Rörelseresultatet minskade 10 procent till 168 (186) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 5,4 (6,3) procent.
  • Utlåningen ökade 13 procent till 108 (95) mdr.
  • Kärnprimärkapital- och primärkapitalrelationen uppgick till 23,3 (21,4) procent och kapitaltäckningsgraden uppgick till 25,4 (23,5) procent.
  • Antalet kunder ökade 8 procent till 183 000.

Uppgifterna inom parentes avser jämförbar period 2012.

http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/finansiellt/hypotek/rapporter/sidor/default.aspx

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 415 16, 073-964 15 16

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera