Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-mars 2018

”Den goda utvecklingen fortsätter för Länsförsäkringar Hypotek och rörelseresultat utvecklas positivt mot bakgrund av det starka räntenettot. Utlåningstillväxten är stabil samtidigt som kreditkvaliteten är fortsatt hög och kreditförlusterna mycket låga. Vår marknadsandel på bolånemarknaden ökar kontinuerligt och tillströmningen av nya kunder är god vilket tyder på att kunderna uppskattar Länsförsäkringars bolåneerbjudande. Prisutvecklingen på bostadsmarknaden har under perioden varit i fortsatt fokus och i mars trädde det förstärkta amorteringskravet i kraft. Även om en förstärkt amorteringskultur i grund och botten är en sund utveckling måste det från politiskt håll koncentreras ytterligare på bostadsmarknadens funktionssätt och göra denna mindre trögrörlig samt minska inlåsningseffekterna framöver”, säger Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek

Perioden i korthet

  • Rörelseresultatet ökade 37 procent till 236,4 (172,2) Mkr och räntabiliteten på eget kapital ökade till 6,9 (6,6) procent.
  • Räntenettot ökade 19 procent till 585,4 (490,6) Mkr.
  • Kreditförlusterna uppgick netto till –0,3 (–0,7) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på –0,00 (–0,00) procent.
  • Utlåningen ökade 17 procent till 203,9 (174,2) Mdkr.
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 54,8 (56,3*) procent den 31 mars 2018.
  • Antalet kunder ökade 10 procent till 260 000 (236 000).
  • Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2017 är Länsförsäkringar den enskilda aktören på marknaden med de mest nöjda bolånekunderna.

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2017.
*) Avser 31 december 2017.

Läs mer
http://www.lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/finansiellt/lansforsakringar-hypotek/


För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Martin Rydin, CFO, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 79, 073-964 28 23

Stefan Karkamanis, Investor Relations, Länsförsäkringar Bank AB,
08-588 402 90, 072-310 00 80

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera