Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand · Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ("Länsförsäkringar") har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Försäkringsaktiebolaget Svenska Brand (publ) ("Svenska Brand"). · Erbjudandet innebär att för varje aktie i Svenska Brand erhålles 81 kronor kontant. Detta innebär en premie om 40 procent baserat på sista betalkurs för Svenska Brands aktie den 23 februari 2001 samt en premie om 41 procent baserat på genomsnittlig sista betalkurs för Svenska Brands aktie under de senaste 30 handelsdagarna. · Erbjudandets totala värde uppgår till 203 miljoner kronor. · Svenska Brands största aktieägare, Stockholms Stads Brandförsäkringskontor ("Brandkontoret") och SAFE Investments S.A. ("SAFE Investments"), som tillsammans företräder aktier i Svenska Brand representerande cirka 61,0 procent av kapital och röster, har förklarat att de avser att acceptera erbjudandet från Länsförsäkringar. · Styrelsen för Svenska Brand har beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet. · Svenska Brands totala premievolym uppgår till cirka 300 miljoner kronor. Företags- och fastighetsförsäkringar är bolagets kärnverksamhet med en marknadsandel om cirka 1,3 procent. Verksamheten bedrivs i hela landet men har sin tyngdpunkt i Stockholm. Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller inom USA, Kanada, Japan eller Australien. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Kommentarer till budet "Genom förvärvet av Svenska Brand får Länsförsäkringar en bredare bas för tillväxt i storstadsområden. Vår premievolym ökar med 15 procent i Stockholm. Genom förvärvet blir vi också marknadsledande inom sjukvårdsförsäkringar. Vi får dessutom många nya duktiga medarbetare", säger Tommy Persson, VD för Länsförsäkringar Wasa i en kommentar. "Svenska Brand har haft en stark utveckling de sista fem åren när bolaget gått från knappt 100 till 300 miljoner kronor i premieinkomst. Bolaget har även breddats, från ett bolag med endast fastighetsförsäkring i Stockholmsområdet, till att erbjuda fastighets- och företagsförsäkring samt sjukvårdsförsäkring i hela landet. Min bedömning är att Länsförsäkringars bud på Svenska Brand är strategiskt riktigt för bägge parter. Jag är glad att Länsförsäkringar ser en stor potential i vår duktiga personal som nu får möjlighet att utvecklas i en större organisation och att våra kunder kan fortsätta med en trygg försäkringsgivare", säger Bo Engström, VD Svenska Brand i en kommentar. Motiv Ett förvärv av Svenska Brand passar väl in i Länsförsäkringars organisation och verksamhet: · Verksamheterna vänder sig i huvudsak till samma kundsegment - små och medelstora företag, fastighetsägare och privatpersoner; · Länsförsäkringar och Svenska Brand har erfarenhet av att arbeta med kunder som delägare - Länsförsäkringsgruppen är ömsesidig/kundägd och ett stort antal av Svenska Brands kunder är aktieägare i Svenska Brand; Sammantaget är det Länsförsäkringars bedömning att förvärvet av Svenska Brand förstärker tillväxtmöjligheterna i framför allt storstäder och att den förvärvade försäkringsaffären kan utvecklas med såväl god lönsamhet som fler engagemang per kund. Bedömningen är också att Svenska Brands kunder kommer att känna sig hemma i Länsförsäkringar genom att affärsinriktningen i hög grad överensstämmer mellan Länsförsäkringar och Svenska Brand. Integration Efter genomfört förvärv av Svenska Brand kommer försäkringsrörelsen att integreras i Länsförsäkringar. Sakförsäkringsrörelsen (företags-, fastighets- och hemförsäkring) förs till länsförsäkringsbolagen efter kundernas geografiska hemort. Svenska Brands övriga försäkringsrörelse förs till Länsförsäkringar Wasa med dotterbolag. Personalen i Svenska Brand kommer att erbjudas anställning i Länsförsäkringar och vid beståndsöverföringen följa sin affär till berört länsförsäkringsbolag respektive Länsförsäkringar Wasa. Inga personalreduceringar kommer att ske med anledning av förvärvet. Synergieffekter och kostnadsbesparingar Genom förvärvet beräknas en årlig kostnadsbesparing om cirka 30 miljoner kronor med full effekt från och med år 2003. Kostnaderna för att uppnå synergierna är av engångskaraktär och uppgår till cirka 40 miljoner kronor. Styrelsens i Svenska Brands rekommendation till aktieägarna i Svenska Brand Styrelsen för Svenska Brand har beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet. Accept från Svenska Brands största aktieägare Svenska Brands största aktieägare, Brandkontoret och SAFE Investments som representerar 43,8 respektive 17,2 procent av kapital och röster i Svenska Brand har förklarat att de avser att acceptera erbjudandet från Länsförsäkringar. Erbjudandets värde och finansiering Erbjudandet innebär att för varje aktie i Svenska Brand erhålles 81 kronor kontant. Styrelsen för Svenska Brand kommer ej att föreslå någon utdelning för år 2000. Om utdelning för år 2000 ändå skulle beslutas av ordinarie bolagsstämman i Svenska Brand och avstämningsdagen för utdelningen har passerats före äganderättsövergången under erbjudandet, erhålles för varje aktie i Svenska Brand skillnaden mellan 81 kronor och utdelningen. Erbjudandet innebär en premie om 40 procent baserat på sista betalkurs för Svenska Brands aktie den 23 februari 2001 samt en premie om 41 procent baserat på genomsnittlig sista betalkurs för Svenska Brands aktie under de senaste 30 handelsdagarna (det vill säga från och med 15 januari 2001 till och med 23 februari 2001). Länsförsäkringar äger f n 19 000 aktier i Svenska Brand motsvarande 0,8 procent av kapital och röster. Erbjudandets totala värde uppgår till 203 miljoner kronor. Länsförsäkringar avser att finansiera förvärvet med egna likvida medel. Villkor för erbjudandet Länsförsäkringars erbjudande gäller under förbehåll av: · Att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Länsförsäkringar blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Svenska Brand. Länsförsäkringar förbehåller sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning; · Att förvärvet, innan offentliggörande sker av att erbjudandet fullföljs, inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, eller av annan omständighet utanför Länsförsäkringars kontroll; · Att erforderliga tillstånd eller motsvarande för genomförande av erbjudandet erhålles från berörda konkurrensmyndigheter eller att samtliga tidsfrister enligt tillämpliga konkurrensrättsliga lagar har löpt ut utan att åtgärd vidtagits av ifrågavarande myndigheter; · Att Länsförsäkringar erhåller Finansinspektionens tillstånd att förvärva samtliga aktier i Svenska Brand. Preliminär tidsplan Prospektet avseende erbjudandet till aktieägarna i Svenska Brand beräknas offentliggöras omkring den 18 mars 2001. Anmälningstiden beräknas löpa under perioden 19 mars - 6 april 2001. Likvid beräknas kunna erläggas omkring den 20 april 2001. Redovisning av likvid kommer inte att påbörjas förrän Länsförsäkringar offentliggjort att erbjudandet fullföljs. Länsförsäkringar förbehåller sig rätten att om ovanstående villkor inte uppfylls, förlänga anmälningstiden, dock längst till den 31 maj 2001, liksom att därvid senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Förlängning som beror på konkurrensmyndighets prövning kan dock ske även efter den 31 maj 2001. Rådgivare Alfred Berg Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Länsförsäkringar i samband med erbjudandet till Svenska Brands aktieägare. Stockholm den 26 februari 2001 Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Tommy Persson, VD, Länsförsäkringar Wasa 08-588 400 00 Carl Dahlberg, VD Länsförsäkringar Stockholm 08-562 832 08 Christer Baldhagen, informationsdirektör, 08-588 415 01 Länsförsäkringar Wasa 070-579 70 66 Länsförsäkringsgruppen består av 24 självständiga länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar AB. Gruppen är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 26 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 9 procent. Inom gruppen finns även bank och fondbolag. Länsförsäkringsgruppen förvaltar tillgångar om cirka 180 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick 2000 till drygt 18 miljarder kronor. Länsförsäkringar AB ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen. BILAGA TILL PRESSINFORMATION Länsförsäkringar Länsförsäkringar är en försäkringsgrupp som består av 24 lokala, kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag, som svarar för gruppgemensam verksamhet. Länsförsäkringsgruppens struktur med 24 lokala länsförsäkringsbolag bygger på en stark tilltro till lokal närvaro och personlig service. Grundtanken är att invånarna i ett län alltid ska kunna få all slags försäkrings- och bankservice av det lokala bolaget. Detta unika koncept har dels inneburit att Länsförsäkringar sedan drygt 10 år har Sveriges mest nöjda försäkringskunder, dels att Länsförsäkringar är Sveriges starkaste varumärke inom försäkring. Länsförsäkringar är dominerande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel om cirka 26 procent. Inom livförsäkring uppgår marknadsandelen till cirka 10 procent. Premievolymen uppgick 2000 till 18,5 miljarder. Tillgångarna uppgår till cirka 180 miljarder. Svenska Brand Svenska Brand bildades 1991 i syfte att bedriva skadeförsäkringsrörelse. 1992 övertogs den års- och återförsäkringsverksamhet som bedrivits av Brandkontoret. Under 1999 förvärvades UAP Sveriges verksamhet som tillförde Svenska Brand ett nytt försäkringsområde: personförsäkringar. Svenska Brand tillhandahåller fastighetsägare, företagare och grupper av individer försäkringar för sjuk- och olycksfall, hem och villa, företag och fastighet, transport samt sjukvård. Verksamheten bedrivs i hela landet men har sin tyngdpunkt till Stockholmsområdet. Svenska Brands kärnverksamhet, företags- och fastighetsförsäkringar, har en marknadsandel om cirka 1,3 procent. Svenska Brands premieintäkt netto uppgick till 188 Mkr. Antalet anställda per 31 december 2000 var 76. Finansiell översikt 1) Koncernen, Mkr 1996 1997 1998 1999 2000 Resultaträkning Premieintäkter, efter 68,0 45,7 41,2 89,7 188, avgiven återförsäkring 1 Kapitalavkastning, 9,2 7,7 7,6 17,0 11,9 netto Försäkringsersättningar - - - - - , efter avgiven 69,6 36,5 24,8 79,7 191, återförsäkring 6 Årets resultat 4,9 14,3 23,3 49,8 - 38,4 Balansräkning Placeringstillgångar 246, 245, 259, 471, 440, till verkligt värde 4 3 4 2 3 Försäkringstekniska 106, 81,5 71,6 249, 297, avsättningar för egen 5 8 6 räkning Konsolideringskapital 173, 188, 217, 279, 220, 7 2 3 0 1 Totala tillgångar 329, 333, 349, 671, 662, 4 3 1 9 5 Nyckeltal Skadeprocent efter 102% 80% 60% 89% 102% avgiven återförsäkring Driftskostnadsprocent 33% 49% 46% 40% 31% efter avgiven återförsäkring Totalkostnadsprocent 135% 129% 106% 129% 133% efter avgiven återförsäkring Totalavkastning i 13% 12% 14% 26% 2% finansförvaltningen Konsolideringsgrad 265% 507% 496% 309% 117% Justerad soliditet 49% 52% 55% 35% 29% Livförsäkringsverksamhetens resultat- och balansräkning ingår ej i koncernredovisningen i enlighet med Finansinspektionens allmänna råd. Premieinkomsten netto år 2000 uppgick till cirka 15 Mkr ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00030/bit0001.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar