Länsförsäkringsgruppen: Årsöversikt 2012

Länsförsäkringsgruppens resultat har utvecklats starkt under 2012 till stor del tack vare en mer gynnsam utveckling av skadekostnaderna och en god kapitalavkastning. Glädjande nog fortsätter Länsförsäkringar att ligga i topp när Svenskt Kvalitetsindex redovisar kundnöjdheten inom bank och försäkring. Att vi har nöjda kunder märks också på den kraftiga ökningen av affärsvolymerna inom såväl fondförsäkring som bank. Vår marknadsledande position inom sakförsäkring och en stabil ökning av premieintäkter vittnar också om styrkan i vårt varumärke, säger Sten Dunér, vd för Länsförsäkringar AB, länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag.

Året i korthet:

  • Konsolideringskapitalet stärktes med 3 088 Mkr till 35 797 (32 709) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet inom sakförsäkring ökade till 1 453 (856) Mkr. Förbättringen förklaras av både lägre skadefrekvens och premiehöjningar. Totalkostnadsprocenten förbättrades till 96 (100) procent och kapitalavkastningen uppgick till 4,9 (-2,1) procent.
  • Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Bank stärktes till 556 (385) Mkr. Resultatförbättringen förklaras av ett starkt räntenetto till följd av ökade affärsvolymer. Räntabiliteten på eget kapital stärktes till 6,3 (4,8) procent.
  • Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 128 (297) Mkr. Resultatet var något svagare på grund av ökade kostnader av engångskaraktär för utveckling av pensionserbjudandet. Försäkringskapitalet ökade med 11 mdr till 63 mdr.
  • Länsförsäkringar Liv har fortsatt arbetet med att trygga spararnas pengar och placeringsportföljen har viktats om. Totalavkastningen uppgick till 6,1 procent inom traditionell försäkring. Solvensgraden har under året varit stabil och uppgick till 113 procent, en ökning med 2 procentenheter.
  • Länsförsäkringar AB (publ) etablerade i oktober ett svenskt MTN-program med en låneram om 2,5 mdr. MTN-programmet ger LFAB möjligheten att emittera obligationer i EUR och SEK med löpande och fast ränta på kapitalmarknaden.

Uppgifterna inom parentes avser 2011.

Hela rapporten

För ytterligare information kontakta:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB,
08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se

Malin Rylander Leijon, CFO Länsförsäkringar AB,
08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 414 69, 070-692 77 79, fanny.waller@lansforsakringar.se

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar