Länsförsäkringsgruppen: Delårsöversikt januari-juni 2011

– Finansoron får stora effekter på framförallt nyckeltal och lönsamhet i vår livförsäkringsverksamhet. Banken har en fortsatt god utveckling med växande volymer och resultat. Stabiliteten är god liksom ratingen, samtidigt som riskprofilen är låg. Vår bank står stark både nu och i ett längre perspektiv. Även vår sakförsäkringsverksamhet har en fortsatt mycket stark ställning, såväl avseende kapitalstyrka som position på marknaden.
  
En omvärld med fortsatt låga räntor, återhållen börsutveckling och en generell konjunkturavmattning har stor påverkan på vår livförsäkringsverksamhet med traditionell förvaltning. Kraftigt fallande långräntor i Sverige har inneburit att solvensen och skuldtäckningsgraden för livförsäkringsbolaget med traditionell förvaltning har minskat successivt under 2011. Vid halvårsskiftet var skuldtäckningsgraden 113 och solvensen 127 procent. Sedan dess har räntorna sjunkit ytterligare vilket har satt fortsatt press på nyckeltalen.
  I orostider vet vi att vårt varumärke och det vi står för skapar stabilitet och det blir fortsatt bärande inslag i alla möten med våra kunder, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag.

Summering
• Det försäkringstekniska resultatet inom sakförsäkring uppgick till 236 (–121) Mkr. Totalkostnadsprocenten har förbättrats till 102 (106), men skadekostnadsutvecklingen är fortsatt sämre än förväntningarna. Kapitalavkastningen har med anledning av finansoron haft en svag utveckling. Premieintäkten ökade och den marknadsledande positionen behölls med en marknadsandel på 28,9 procent.

• Resultatet för Länsförsäkringar Liv-koncernen påverkades kraftigt av svag börsutveckling och fallande diskonteringsränta. Resultatet uppgick till –8 (–8) mdr. Totalavkastningen i tradlivbolaget uppgick till 1,1 procent.

• Bankverksamheten ökade rörelseresultatet med 24 procent till 181 (146) Mkr. Räntenettot ökade till 814 (614) Mkr. Den starka tillväxten fortsätter – affärsvolymerna ökade med 16 procent till 247 (214) mdr och antalet kunder ökade till 857 000 (793 000).

• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling sålde under perioden juli 2010–juni 2011 villor och fritidshus som resulterade i bottenlån i Länsförsäkringars bolåneinstitut på 1,6 mdr.

Uppgifterna inom parentes avser 2010.

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga läns försäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Resultatet inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, exklusive livförsäkring och bank.

Läs hela rapporten bifogat.

 
För ytterligare information, kontakta gärna:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 411 15, 073-964 11 15

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66

 
 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar