Sjukvårdsförsäkring – hot eller möjlighet?

OECD:s rapport, "Mental Health and Work Sweden", visar att psykisk ohälsa kostar drygt 70 miljarder kronor varje år i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg. Samma rapport visar också att psykiska diagnoser idag står för cirka 40 procent av alla pågående sjukskrivningar i Sverige och för huvuddelen av ökningen. Att psykisk ohälsa är ett växande problem blir ännu tydligare när man tar del av en beräkning som Missbruksutredningen gjort och som visar att olika former av missbruk, vilket är ett tydligt tecken på psykisk ohälsa, i dag kostar 150 miljarder kronor per år.

Sedan 1970-talet har andelen svenskar som arbetar inom industri och tillverkning minskat med 50 procent och samtidigt har andelen som arbetar i tjänstesektorn ökat med 50 procent och många av dessa är småföretagare. Förändringen innebär att arbetslivet ställer krav på andra kunskaper som kanske är mer psykiskt krävande och pressande och det måste arbetsgivarna ta hänsyn till. På Länsförsäkringar bestämde vi oss för att ställa ett antal frågor till anställda och arbetsgivare på företag med en till nio anställda då 85 procent av alla företag som har anställda är just småföretagare. En av frågorna rörde just missbruksproblemet. Vi ställde samma frågor till anställda och arbetsgivaren och undersökningen visar att både de anställda och arbetsgivarna är överens om att missbruksproblem är mycket viktigt för en arbetsgivare att kunna hantera men att kompetensen att hantera dessa problem är bristfällig. Så många som åtta av tio anställda anser att det är ganska viktigt eller mycket viktigt att deras arbetsgivare har kunskap om hur de ska ta hand om dem eller en kollega som har problem med droger, alkohol eller läkemedel. Men bara drygt tre av tio arbetsgivare och fyra av tio anställda på mindre företag uppger i undersökningen att arbetsgivarna har ganska hög eller mycket hög kompetens att hantera sina medarbetares missbruksproblem.

I de mindre företagen finns det oftast ingen som har tillräcklig kompetens eller tid för att sätta sig in i vad som krävs för att ta hand om personal som mår dåligt, känner sig stressad, är sjuk eller riskerar att bli det. Och dessvärre är det de små företagen som drabbas värst om någon blir sjuk då varje person är en nyckelresurs i det lilla företaget. Det handlar om att arbeta förebyggande och se tidiga signaler. Man tror kanske som småföretagare att man känner sin personal och vet hur var och en mår, men så är det inte alltid. Dessutom är anställda i små organisationer oftast väldigt lojala, man vet vad det innebär om man inte finns på plats så man ”biter ihop” och tränger bort symtom. Kunskaper om tidiga signaler på begynnande missbruksproblem liksom kunskap om hur man ska ta upp frågan om missbruk med den anställde – ”det svåra samtalet” – kan därför vara avgörande för ett positivt resultat.

Jag är övertygad om att förebyggande hälsoarbete bidrar till mindre lidande och kostnader för alla men tyvärr är det många anställda på små företagen som inte får den hjälp de skulle behöva. I dag finns det bra sjukvårdsförsäkringar som innehåller förebyggande hälsotjänster som kan vara ett viktigt stöd för de företag som inte har tillräckligt med egna resurser för att själva arbeta med dessa frågor.

Samtidigt är det många i Sverige som har rest en oro för att sjukvårdsförsäkringarnas utveckling skulle vara ett hot mot den svenska sjukvården, trots att sjukvårdsförsäkringarna år 2011 utgjorde 0,6 procent av det nationella sjukvårdssystemet. Sveriges Kommuner och Landsting kartlade förra året i rapporten ”Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige – omfattning och utveckling” utbredningen av sjukvårdsförsäkringar i Sverige och kom då fram till att ”trots ökningen har privata sjukvårdsförsäkringar idag en mycket liten omfattning och täcker bara begränsade delar av vården”. Därför är det osannolikt att utvecklingen av privata sjukvårdsförsäkringar märkbart kommer att påverka det svenska hälso- och sjukvårdssystemet i sin helhet under överskådlig framtid.

För väldigt många småföretagare är sjukdom bland anställda inte bara en kostnad och en sjukvårdsförsäkring bara en löneföremån. För många mindre arbetsgivare kan det handla om företagets överlevnad.

Anna Karin Lindeberg
Hälsostrateg på Länsförsäkringar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Taggar:

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Media

Media