9-månadersrapport

Delårsrapport 9 månader Lap Power Holding AB (publ) för perioden 1/5 1999 - 31/1 2000 Försäljningen uppgick till 306 MSEK (509) Resultatet före skatt blev -85,8 MSEK (4,1) Minskad försäljning, ökad förlust Ny verksamhetsinriktning, ny VD och nytt namn-eCommerce Capital Group(eCG) Nyemission i eCG Företagsrekonstruktionen i dotterbolaget Lap Power AB Verksamheten Lap Power Holding AB är moderbolag till Lap Power AB och Lap Power OY (Finland). Koncernen bedriver idag import, sammansättning och försäljning av datorer via egna försäljningskanaler samt paketering av produkter, system och tjänster inom IT. Försäljning Försäljningen under senaste 3-månadersperioden november tom januari blev 99,2 MSEK (244,2) vilket är i nivå med föregående period, augusti tom oktober, som blev 99,8 MSEK. Omställningen till webbaserad försäljning pågår och orderläggning via webben ökar, men står för en mindre andel av periodens försäljning. Försäljningen via franchisekanalen har i och med januari månads utgång formellt upphört. Resultat Resultatet för perioden maj tom januari uppgick till -85,8 MSEK (4,1). För ytterligare information om perioden se bilagd resultat- och balansräkning. Under perioden november tom januari har i dotterbolaget Lap Power AB skett lagerutförsäljning till låga marginaler och lagerrensning som pressat bruttovinsten. Resultatet för perioden har också belastats med omställningskostnader av administrativ art till följd av rekonstruktionsarbetet. Effekterna av personalnedskärningar och övriga kostnadsreduceringar kommer först i nästa period. Utrangering av inventarier har belastat resultatet med ca 3 MSEK. Verksamhetsinriktning Den förändring av verksamheten i koncernen som informerades om i kommuniké och pressinformation den 4 november fortlöper planenligt. Den nya verksamheten i eCG har påbörjats. Jessica Stael von Holstein har rekryterats som VD och rekrytering av VD i dotterbolaget har påbörjats. Fredrik Kilenius är tf VD och koncernchef. Nyemission Styrelsen har för avsikt att rekommendera en extra bolagsstämma att genomföra en emission i moderbolaget Lap Power Holding AB (publ). Syftet med emissionen är att i Lap Power Holding AB skapa en sund finansiell bas för aktiv utveckling av Lap Power Holdings nya affärsinriktning. Huvudaktieägarna ställer sig positiva till förslaget om nyemission. Företagsrekonstruktion i dotterbolaget Lap Power AB Beslutet om rekonstruktion togs den 9 december 1999 som ett resultat av den negativa resultatutvecklingen och svåra likvida situationen i Lap Power AB. Rekonstruktionen har inneburit kraftiga personalnedskärningar, avveckling av lokaler, minskade lager och nedlagd egen produktion samt allmän bantning av verksamheten. Efter genomförd rekonstruktion bedöms bolaget ha goda förutsättningar att fortleva som e-handelsföretag. Fordringsägarna har erbjudits ett offentligt ackord om 25 % med möjlighet till tilläggslikvid. Valutaeffekter Lap Power AB har ca 50 % av inköpen i utländsk valuta, huvudsakligen USD. Valutaeffekterna har varit marginella under perioden. Investeringar Investeringar under perioden uppgick till 0,3 MSEK (1,1) och avser främst internetutbyggnad. Avskrivningar ingår i rörelseresultatet med 5,5 MSEK (4,8) varav goodwillavskrivning 2,7 MSEK (2,7). Finansiell ställning Koncernens disponibla medel uppgick till 30,5 MSEK (8,3). På grund av betalningsinställelsen i dotterbolaget har likvida medel ökat. Eget kapital uppgick till 18,7 MSEK (101,6). Soliditeten uppgick till 12 % (49). Det egna kapitalet i moderbolaget uppgår till 78,6 MSEK. Någon omvärdering av aktierna i dotterbolaget Lap Power AB har ej gjorts. Stockholm den 9 mars 2000 Lap Power Holding AB(publ) Fredrik Kilenius,tf VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00570/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar