Delårsrapport maj-okt 1998

Delårsrapport 6 månader Lap Power Holding AB (publ) för perioden 1/5 - 31/10 1998 Försäljningen ökade till 264,8 MSEK (259,1) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,2 MSEK (-3,9) Verksamheten Lap Power Holding AB är moderbolag till Lap Power AB och Lap Power OY (Finland). Bolaget bedriver import och försäljning av datorer via egna rikstäckande försäljningskanaler, samt sammansättning av produkter, system och tjänster inom IT. Försäljning Försäljningen ökade med 2 % under perioden maj till och med oktober till 264,8 MSEK (259,1) Försäljningen av sk personalköpsdatorer där arbetsgivaren köper och hyr ut datorer till sina anställda med hög skatterabatt, ökade kraftigt under perioden medan löpande försäljning till privatpersoner via butik sjönk med nästan 70% jämfört med motsvarande period förra året. Den kraftiga nedgången i konsumentledet tog ut den snabba expansionen inom personalköps-försäljningen och bolagets omsättning var därför statisk jämfört med förra året. Personalköp har inneburit att de privatkonsumenter som tidigare köpt sina datorer i butiker helt ändrat sitt köpbeteende och under året övergått till att hyra starkt skattesubventionerade datorer via sina arbetsgivare. Inköpsbesluten har då flyttats från den enskilde konsumenten till arbets- givarens IT-avdelning. Detta har gynnat de leverantörer som har en stark ställning som företagsleverantörer och missgynnat de som sålt direkt till konsumenter. Lap Power har snabbt och kraftfullt ställt om och under året byggt upp ett konkurrenskraftigt koncept för personalköp, vilket lett till att personalköp stod för hälften av omsättningen under det senaste kvartalet. Marginal Marginalen för perioden uppgick till 17.4% (14.8%), vilket förklaras av att alla stationära datorer nu tillverkas i bolagets egen fabrik, samt att personalköpsdatorer är kraftigt utrustade och har ett ökat tjänsteinnehåll. Båda delarna bidrar till högre marginaler. Marginalen är uttryckt som TG2 efter sålda varors kostnad och kostnader för garantiåtagande samt provisioner till franchise-partners. Rörelseresultatet Rörelseresultatet uppgick till -2,6 MSEK (-3,8) en förbättring med 1,2 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Finansnettot har jämfört med samma period föregående år försämrats med 0,5 MSEK främst beroende på en ökad fakturabelåning. Kapitalbindningen i kundfordringar har ökat pga ändrad kundbas och mer kreditförsäljning jämfört med tidigare perioder. Resultatet efter skatt uppgick till -3,2 MSEK (-3,9). Marknadsutveckling Den totala marknaden för persondatorer ökade med 60% under perioden juli- september, jämfört med samma period förra året enligt marknadsundersökningsföretaget DIA. Lap Power var 9:e största leverantör med en marknadsandel på 2,2% av totalmarknaden och 5% av notebook marknaden. Utvecklingen drivs av en fortsatt hög nivå av leveranser av personalköp där arbetsgivaren köper och hyr ut datorer till sina anställda med hög skatterabatt. Under senhösten och framåt är det framför allt offentlig förvaltning och mindre företag som genomför dessa köp, medan det under första delen av året varit större företag som agerat. DIA förutspår att personalköp under 1999 blir ca 300 000 enheter från toppnivån 400-500 000 under 1998. Samtidigt räknar man med att år 2000 problematiken kommer att innebära en ökning av inköp från företag och offentlig förvaltning. DIA bedömer att totalmarknaden växer med 1% under 1999 till 1 375 000 enheter. Framtida utveckling Eftersom de kundgrupper som nu genomför personalköp i högre omfattning än tidigare är Lap Powers kundgrupper, förväntas perioden november - januari (Q3) att innebära en omsättnings-ökning på ca 20% jämfört med samma period förra året. Bolaget har under perioden fått förnyat avtal med Statskontoret avseende leveranser av både stationära och bärbara datorer, servers och tjänster till den offentliga sektorn. Bolaget kommer att ägna kraft åt att utveckla denna viktiga kundgrupp. Lap Power driver ett antal projekt och affärer som ej är inom ramen för kärnverksamheten IT-handel. Dessa utvärderas av den nya ledningen för att avgöra vilka delar som ska behållas och vilka som ska avvecklas. Valutaeffekter Lap Power har ca 50 % av inköpen i utländsk valuta, huvudsakligen USD. Investeringar Investeringar under perioden uppgick till 0,9 MSEK (3,9) och avser främst datorer för internt bruk. Avskrivningar ingår i rörelseresultatet med 3,1 MSEK (2,8) varav goodwillavskrivning 1,8 MSEK (1,8). Finansiell ställning Koncernens disponibla medel och outnyttjade krediter uppgick till 17,5 MSEK (54,3). Eget kapital uppgick till 94,3 (92,5) MSEK. Soliditeten uppgick till 49 (61) %. Stockholm den 9 december 1998 Lap Power Holding (publ) Anders Jonsson Koncernchef Koncernens resultaträkning (TSEK) 9805- 9705- Helår 9810 9710 97/98 6 mån 6 mån Nettoomsättning 264 831 259 125 595 755 Kostnad för sålda varor -218 610 -220 887 -497 485 Bruttoresultat 46 221 38 238 98 270 Försäljningskostnader -33 073 -28 705 -67 048 Administrationskostnader -15 770 -13 360 -29 603 Rörelseresultat -2 622 -3 827 1 619 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 191 332 591 Övriga räntekostnader och liknande kostnader -807 -426 -869 Resultat efter finansiella -3 238 -3 921 1 341 poster Skatt - - -250 Periodens resultat -3 238 -3 921 1 091 Koncernbalansräkning i sammandrag (TSEK) Tillgångar 1998-10- 1997-10- 1998-04- 31 31 30 Immateriella anläggningstillgångar 20 852 24 479 22 652 Materiella anläggningstillgångar 10 291 9 201 10 687 Varulager 45 608 38 987 39 503 Kortfristiga fordringar 112 887 69 260 85 488 Kassa och bank 4 329 10 318 7 700 Summa tillgångar 193 967 152 245 166 030 Eget kapital och skulder Eget kapital 94 253 92 479 97 491 Långfristiga skulder 10 431 0 12 919 Kortfristiga skulder 89 283 59 766 55 620 Summa eget kapital och skulder 193 967 152 245 166 030 Koncernens finansieringsanalys i sammandrag (TSEK) 1998- 1997- 1998- 10-31 10-31 04-30 Resultat efter finansiella poster -3 238 -3 921 1 341 Avskrivningar som belastat resultatet 3 119 2 798 7 471 Förändring av rörelsekapitalet 159 12 579 -8 310 Skatter 0 0 -250 Nettofinansiering från periodens 40 11 456 252 verksamhet Investeringar i anläggningstillgångar -923 -3 907 -8 240 Förändring av långfristig skuld -2 488 -19 235 -6 316 Förändring likvida medel -3 371 -11 686 -14 304 Nyckeltal 1998-10-31 1997-10-31 1998-04-30 Antal aktier 30 332 805 30 332 805 30 332 805 Resultat per aktie, kr neg neg 0,04 Avkastning på eget kapital, % neg neg 1,1 Justerat eget kapital per aktie, 3,11 3,05 3,21 kr Soliditet, % 49 61 59 Varulagrets 11 9 11 omsättningshastighet, ggr Helårs-och periodvärden koncernen TSEK 1997 1998 97/98 1998 Maj- aug-okt nov- feb- Helår maj- aug- juli jan april juli okt Netto- 111249 147884 195335 141286 595755 122093 142738 omsättning Resultat -7 452 3 532 6 242 -981 1 341 -3 863 625 efter finans- iella poster Ekonomisk rapportering Rapport över nio månader 9 mars 1999 Bokslutskommuniké 9 juni 1999 Aktuell information publiceras på Lap Powers hemsida på internet, www.lappower.se Frågor i samband med denna rapport kan ställas till Anders Jonsson på telefon 08-462 81 00 eller email: anders@lappower.se Lap Power Holding AB (publ)Telefon: 08-462 81 00 Box 90221 Fax : 08-462 82 81 120 23 Stockholm Org nr 556 294-7845 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00030/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00030/bit0002.doc

Dokument & länkar