Krav på lagförslag om lärares anmälningsplikt

Lärarnas yrkesetiska råd uppmanar i ett brev utbildningsminister Jan Björklund att lägga fram ett lagförslag om lärares anmälningsplikt. Förslaget har lagts på is sedan ministern sagt att han befarar att det kan leda till ytterligare administrationsbördor för lärare. Dessa farhågor avfärdas dock av yrkesetiska rådet som vill ha ett svar från utbildningsministern om när ett lagförslag kan läggas fram till riksdagen.

I brevet som sänds till utbildningsminister i dag står det bland annat:

”Lärare behöver tillsammans arbeta för en ökad autonomi, och för att leva upp till det ansvar det medför att ha blivit ett legitimationsyrke. För att kunna göra detta måste det finnas ett starkt lagstöd för att ifrågasätta de egna arbetsvillkoren och skolorganisationens förmåga att leva upp till uppsatta mål. Lärarnas yrkesetiska råd vill därför tydligt markera att lärare vill och ska och därför också måste ges förutsättningar att kunna ta ett rättssäkert ansvar för hela yrkesutövandet – med allt vad det innebär av undervisning, dokumentation och anmälan av eventuella missförhållanden.

Brevet i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

”2013-11-21

Till: Utbildningsminister Jan Björklund

För kännedom: Riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner

Anmälningsplikt av missförhållanden i skola och förskola
I mars 2011 presenterade regeringens särskilda utredare, lagman Margareta Åberg, betänkandet Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden – för barns och elevers bästa. Utredaren definierade missförhållanden såsom varande avvikelser från gällande styrdokument som riskerar barns eller elevers hälsa, säkerhet eller möjlighet att, utifrån sina förutsättningar, utvecklas så långt det är möjligt enligt utbildningens eller verksamhetens mål.

Lärarnas yrkesetiska råd välkomnade utredningen och de båda lärarorganisationerna bejakade i stora drag de förslag som lades fram. Ett konkret förslag har ändå dröjt och när utbildningsministern innan sommaren meddelade att lagförslaget skjutits ytterligare på framtiden reagerade rådet starkt på detta. Orsaken till osäkerheten kring ett lagförslag är enligt ministern en risk för att lagen ytterligare kommer att öka kraven på lärarnas dokumentation, pappersarbete och administration.

Rådet menar att lärare vill och ska ta ansvar – men ofta inte kan göra detta fullt ut på grund av att förutsättningarna inte ges. Eller, att lärare tar ansvaret fullt ut men då gör det på bekostnad av sin egen hälsa och med en orimlig arbetsbörda som följd. Om lärare helt fråntas och också själva frånsäger sig det ansvar och den rättsäkerhet som ligger i en professionellt utförd dokumentation, vart är vi på väg då med professionaliseringsprocessen, tilliten och förtroendet för lärarkåren? Lärare behöver tillsammans arbeta för en ökad autonomi, och för att leva upp till det ansvar det medför att ha blivit ett legitimationsyrke. För att kunna göra detta måste det finnas ett starkt lagstöd för att ifrågasätta de egna arbetsvillkoren och skolorganisationens förmåga att leva upp till uppsatta mål. Lärarnas yrkesetiska råd vill därför tydligt markera att lärare vill och ska och därför också måste ges förutsättningar att kunna ta ett rättssäkert ansvar för hela yrkesutövandet – med allt vad det innebär av undervisning, dokumentation och anmälan av eventuella missförhållanden. Rådet önskar en förklaring av på vilket sätt detta skulle kunna utgöra ett hinder för ett förslag som är tänkt att stärka elevernas rätt till bästa möjliga utbildning, och lärares skyldighet att agera ifall denna rätt äventyras. Rådet vill därför också ha ett svar från utbildningsministern om när denna viktiga utredning kan komma att konkretiseras i ett lagförslag till riksdagen.

Vänliga hälsningar, Lärarnas yrkesetiska råd

Jesper Rehn, Åsa Dahlberg, Susanne Linnér, Susanna Sjögren och Monica Nylund

Kontaktuppgifter

Jesper Rehn, ordförande, 0721-72 85 49

Åsa Dahlberg, 0703318221

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00
Amanda Florin,  pressekreterare Lärarförbundet, 070-237 88 82