Delårsrapport jan-sep 2015

Jan-Sep 2015

 • Bokfört värde på mark- och skogtillgångar uppgår till 17.690 (14.547) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 1,03 (0,97) EUR per aktie
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 7.882 (7.366) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till ca 626.000 (556.000) kubikmeter
 • Omsättningen uppgick till 170,0 (261,2) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till -125,5 (-70,5) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 942,1 (1.822,7) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 533,6 (1.453,8) TEUR

Jul-Sep 2015

 • Omsättningen för jul-sep uppgick till 37,6 (84,3) TEUR
 • Operativt rörelseresultat uppgick till –56,5 (-78,6) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 420,8 (781,2) TEUR
 • Resultatet efter skatt uppgick till 213,1 (579,3) TEUR

(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

-          en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter;

-          att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning;

-          att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allt eftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter istället för en enskild - vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Aktietorget sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 7.882 (7.366) hektar. Av dessa var 5.602 (5.134) skog och 1.737 (1.718) jordbruksmark och resterande annan mark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 626.000 (556.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar och fastighetsförsäljningar.

Under perioden jan-sep har sammanlagt ca 577 TEUR investerats och 487 hektar med ett virkesförråd om ca 40.000 kubikmeter förvärvats. Den för förvärv disponibla kassan uppgick vid utgången av perioden till ca 1.550 TEUR. Under perioden jul-sep har sammanlagt ca 281 TEUR investerats och 241 hektar med ett virkesförråd om ca 19.000 kubikmeter förvärvats.

En återhållande faktor vad gäller fastighetsförvärven har även fortsatt varit den under 2014 införda jordförvärvslagstiftningen även om en ökad aktivitet har märkts under det andra och tredje kvartalet. Lagstiftningen avser främst att reglera överlåtelser av jordbruksmark men eftersom de flesta fastigheter innehåller både skog- och jordbruksmark har den även haft en påverkan på takten i förvärven för Latvian Forest Co. Detta främst pga att den administrativa hanteringen påverkats då kunskapen om och implementeringen av regelverket i den lokala administrationen från början var bristfällig. Bedömningen är att en fortsatt förbättring kommer att ske framöver och att effekten på Latvian Forest Co:s möjlighet att förvärva fastigheter inte kommer att påverkas negativt på lång sikt. En effekt har varit att det gensnittliga förvärvet nu innehåller mindre jordbruksmark än tidigare och att det genomsnittliga priset per hektar och kubikmeter varit fördelaktigt. Viktigt att påpeka är även att lagstiftningen inte påverkar förvärv eller försäljning av fastigheter i bolagsform.

Under det tredje kvartalet genomfördes endast mindre avverkningar om ca 1.300 kubikmeter. Under det första kvartalet avverkades, dvs såldes rotposter om ca 5.600 kubikmeter. Den genomsnittliga nettointäkten för genomförda avverkningar under 2015 är 22,3 EUR per kubikmeter. Befintliga och sökta avverkningstillstånd uppgick vid utgången av perioden till en sammanlagd volym om ca 30.000 kubikmeter. Avverkningsvolymen för 2015 har påverkats av en markant försvagning av marknaden under inledningen av 2015. Planerade avverkningsvolymer för det första kvartalet var ca 15.000 kubikmeter men beslut fattades av avvakta med ytterligare försäljningar av rotposter till dess att marknaden återhämtat sig. Försvagningen sågs som tillfällig och säsongsmässig och planerade avverkningar sköts på framtiden. Ännu har ingen märkbar förbättring skett varför avverkningsvolymerna skjutits ytterligare på framtiden.

Det genomsnittliga historiska förvärvspriset (sedan 2010) per kubikmeter var ca 18,4 EUR vid utgången av perioden om värdet på skogs- och jordbruksmarken antas vara noll. Om värdet på jordbruksmarken beaktas var det genomsnittliga historiska förvärvspriset ca 15,5 EUR per kubikmeter. Det historiska genomsnittspriset (sedan 2010) per förvärvat hektar var ca 1.356 EUR. Det genomsnittliga förvärvspriset under 2015 uppgick till ca 1.184 EUR per hektar vilket motsvarar ca 14,3 EUR per kubikmeter. Det genomsnittliga förvärvspriset i Sverige (i jämförbara tillväxtzoner) var ca 59 EUR per kubikmeter under det första halvåret 2015. Det högre genomsnittliga historiska förvärvspriset är till stora delar hänförligt till de två större fastighetsportföljer som förvärvades under det andra kvartalet 2014.

Omsättning och resultat

Omsättningen för perioden jan-sep uppgick till 170,0 (261,2) TEUR. Förutom intäkter i moderbolaget om 2,4 (2,5) TEUR är Intäkterna till största del hänförliga till avverkningar om sammanlagt 6.900 kubikmeter. Avverkningarna genererade en genomsnittlig nettointäkt om ca 22,3 EUR per kubikmeter. Den svaga virkesmarknaden har gjort att planerade avverkningar för 2015 skjutits på framtiden. Det har resulterat i att Intäkterna för perioden har varit betydligt lägre än planerat.

Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande även om övriga externa kostnader var något högre än planerat under inledningen av 2015 pga engångskostnader i samband med övergången till IFRS och kostnader i samband med att fusionera dotterbolagen Baltic Forest I-IV. Vidare har övriga externa kostnader ökat pga att VD från och med det första kvartalet 2015 fakturerat sin ersättning. Personalkostnader har däremot minskat i motsvarande mån. Det operativa rörelseresultatet uppgick till -125,5 (-70,5) TEUR.

Värdeförändring på skogen uppgick till sammanlagt 942,1 (1.822,7) TEUR och avser skillnaden mellan det bokförda anskaffningsvärdet och det beräknade verkliga värdet. Den uppskjutna skatten om -141,3 (-273,4) TEUR är beräknat på värdeförändringen. Resultat för perioden uppgår till 533,6 (1.453,8) TEUR. Inga förändringar har gjorts i antagandena som ligger till grund för beräkningen av verkligt värde för perioden. Den relativt stora värdeförändringen i jämförelsesiffran för 2014 beror till största del på den under andra kvartalet 2014 genomförda förvärven som mer än fördubblade de samlade innehaven.

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsbruket, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport m.m. Sedan ingången av 2015 ingår även ersättning till VD i posten övriga externa kostnader. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner m.m. har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för bl.a. förvaltning och röjning bokförs under råvaror och förnödenheter.

Avverkning och röjning

En stor del av de avverkningsvolymer, dvs försäljning av rotposter, som hade planerats för perioden har inte genomförts inte på grund av en markant försvagning av virkesmarknaden under inledningen av året. Beslut fattades då att avvakta med försäljning av ytterligare rotposter till dess att marknaden återhämtat sig. Bedömningen var att försvagningen var av en tillfällig och säsongsbetonad karaktär. Vid utgången av perioden hade ännu ingen märkbar förbättring noterats varför beslutet fattats att avvakta ytterligare.

Av en planerad volym om ca 20.000 kubikmeter avverkades under perioden endast 6.900 kubikmeter varav ca 1.300 under det tredje kvartalet. Avsikten är att kvarvarande volymer kommer att avverkas senare under året eller under inledningen av 2016 under förutsättning att prisnivåerna på framförallt massaved och energisortiment förbättras. Därtill kommer planerad avverkning av större volymer gråal. Dessa avverkningar kräver inga särskilda tillstånd och kan göras vid behov. Nettointäkten för gråal är visserligen förhållandevis låg men ger ändå ett positivt resultat under normala förutsättningar. I dagsläget är dock prisnivåerna låga och dessa avverkningar har skjutits på framtiden. Efter gråalsavverkning kan andra, mer värdefulla bestånd antingen röjas fram eller planteras och därmed öka värdet på fastigheterna.

Det beslutade röjningsprogrammet har under perioden varit pågående och utökats till sammanlagt ca 550 hektar varav 83 hektar som varit bidragsberättigade. Bidragen genererar nettointäkter om sammanlagt ca 14,8 TEUR. Avsikten är att röjningsvolymerna kommer fortsätta bli större allt eftersom planeringen fortskrider.

Finansiering

Under det första kvartalet genomfördes inga nyemissioner och inga lån togs. Under det andra kvartalet genomfördes en företrädesemission om 2,45 MEUR (22,8 MSEK) som övertecknades. För varje fyra befintliga aktier oavsett aktieslag kunde en nya B-aktie tecknas. Emissionskursen var 7,20 kronor per ny B-aktie. Totalt omfattade emissionen högst 3.171.358 nya B-aktier och tillförde Bolaget 2.457,0 TEUR (22,8 MSEK) före emissionskostnader, som uppgick till sammanlagt ca 69,2 TEUR. Aktiekapitalet ökade med 355.202,70 Euro. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 15.856.792 varav 15.776.792 B-aktier.

I samband med emissionen återbetalades kortfristiga lån om sammanlagt 607,0 TEUR. Återstående belåning om sammanlagt 1760,5 TEUR utgörs av långfristiga banklån med en del av skogsinnehaven som säkerhet.

Eget kapital och värdering

I samband med övergången till IFRS beslutades att inte längre löpande offentliggöra ett beräknat substansvärde utan istället redovisa eget kapital per aktie. Skillnaden är huvudsakligen att substansvärdet även tar hänsyn till uppskattade övervärden på marken. Enligt IFRS är det däremot endast skogstillgångarna som tas upp till ett beräknat verkligt värde. Eget kapital per aktie var vid utgången av perioden 1,03 (0,97) EUR per aktie. Vid en aktiekurs om 7,00 SEK och ett antagande om samma markvärden som vid beräkning av verkligt värde värderas varje kubikmeter till ca 9,00 EUR vid utgången av perioden.

Ökning av dotterbolagens aktiekapital

Under det tredje kvartalet genomfördes en ökning av de två lettiska dotterbolagens aktiekapital med 2,0 MEUR vardera. Ökningen gjordes genom omvandling av skulder till moderbolaget där moderbolaget erhöll nyemitterade aktier i dotterbolagen. Syftet med ökningen av aktiekapitalet var att tillse att de räntor som beräknas på lånen från moderbolaget även fortsättningsvis blir avdragsgilla enligt gällande lettiska skatteregler.

VD avgår på egen begäran

Under augusti meddelade en av grundarna och tillika VD, Fredrik Zetterström, att han avgår från sin tjänst efter mer fem år. Uppsägningstiden är tre månader och ordinarie månadsersättning utgår under uppsägningsperioden. Samtidigt meddelade han avsikten att lämna in en begäran om omstämpling av samtliga av honom innehavda A-aktier till B-aktier men har efter bud från styrelseledamoten Anders Nilsson under perioden sålt dessa och transaktionen har insynsregistrerats inom ramen för de regler som gäller för Aktietorget. Transaktionen genomfördes utan övriga styrelsemedlemmars vetskap.

Arbetet med att hitta en ersättare påbörjades omedelbart i samband med uppsägningen och den löpande verksamheten har inte påverkats i nämnvärd omfattning. Fredrik Zetterström har under uppsägningstiden fortsatt med sina ordinarie arbetsuppgifter och med att hjälpa till med övergången under den tid som krävs.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 1.776.014 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 15.776.792 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar efter genomförd nyemission och enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 40,45% av kapitalet och 40,86% av rösterna.

Marknaden

Under slutet av 2014 beslutades om ny markförvärvslag i Lettland med huvudsakligt syfte att reglera förvärv och överlåtelser av jordbruksmark. Lagen berör endast fastigheter med en andel jordbruksmark som överstiger 50 procent. Normalt förvärvar inte Latvian Forest Co fastigheter med större andelar jordbruksmark men lagstiftningen har trots det påverkat möjligheten att slutföra förvärv även om en uppgörelse nåtts med säljaren då det under inledningen av 2015 visat sig att den administrativa hanteringen påverkats markant då kunskapen om och implementeringen av regelverket i den lokala administrationen från början var bristfällig. Det innebär i sin tur att priserna på enskilda fastigheter på marknaden i många fall gått ner.

Hanteringen har dock successivt kommit igång även om den fortfarande är långsam. Bedömningen är dock att bristerna i administrationen kommer att vara åtgärdade inom en nära framtid och att regelverket inte kommer att innebära några långsiktiga svårigheter för fortsatta markförvärv. Marknaden för förvärv av fastigheter och portföljer av fastigheter i bolagsform påverkas inte av lagstiftningen. En effekt av regelverket har varit att de transaktioner avseende enskilda fastigheter som genomförs till större del består av enbart skog. Tidigare innehöll de flesta affärer en viss del jordbruksmark.

Samtidigt noterades en snabb och markant försvagning av den lokala timmermarknaden under inledningen av 2015. De låga prisnivåerna har fortsatt även under det andra och tredje kvartalet vilket har fått till följd att många planerade avverkningar stoppats i avvaktan på en prisförstärkning som normalt brukar ske under senare delen av sommaren och under hösten. Prisförstärkningen har dock uteblivit även om vissa sortiment återhämtat en del. Den försvagade lokala timmermarknaden har dock lett till att utbudet av lämpliga förvärvsobjekt ökad betydligt då många aktörer istället väljer att sälja fastigheten i en svag timmermarknad för att säkerställa sin likviditet på kort sikt.

I övrigt har inga större förändringar noterats i marknadsförutsättningarna för Latvian Forest Co sedan föregående rapport och uppfattningen är att prisnivåerna på skogs- och jordbruksfastigheter fortsätter att stiga kontinuerligt i Lettland. Den stora skillnaden mot tidigare är fortsatt att allt högre högstanivåer noteras. Nivåer uppemot och ibland även över 2.000 EUR per hektar har noterats för fastigheter och mindre portföljer inom Latvian Forest Co:s verksamhetsområde. Även om genomsnittspriset fortfarande inte stigit lika markant är uppfattningen att priserna på skogsfastigheter, och då framförallt portföljer av fastigheter i bolagsform, fortsatt rör sig uppåt.

Ökad ekonomisk aktivitet, bättre tillgång till lokalt kapital och ökat institutionellt intresse för tillgångsslaget anses bidra till prisökningarna. Den nya EU-budgeten och förväntningar på ökande bidragsnivåer inom framförallt jordbruket har lett till en stigande efterfrågan och prisnivåer på jordbruksmark även om transaktionsvolymen fortfarande är liten pga den nya jordförvärvslagen.

Latvian Forest Company har genom sitt väletablerade lokala nätverk lyckats fortsatt väl med att förvärva fastigheter till förmånliga priser som ibland ligger betydligt under vad som blir resultatet vid offentliga auktioner och andra transaktioner som genomförs på den lokala fastighetsmarknaden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Under augusti meddelade en av grundarna och tillika VD, Fredrik Zetterström, att han avgår från sin tjänst efter mer fem år. Uppsägningstiden var tre månader Arbetet med att hitta en ersättare påbörjades omedelbart i samband med uppsägningen men ännu vid utgången av den ordinarie uppsägningstiden hade ingen uppgörelse ännu nåtts vad gäller en ny VD. Styrelsen för Latvian Forest Company AB har därför efter periodens utgång nått en överenskommelse med avgående VD:n om att fortsätta i sin roll till dess att en permanent ersättare kan presenteras. Arbetet med att finna en ersättare har pågått sedan VD meddelade sin avgång i augusti. Fokus ligger på att hitta en lämplig person som uppfyller en rad kriterier och som även fungerar väl i en mindre och kostnadseffektiv organisation. Ett flertal kandidater finns men ingen slutlig uppgörelse har ännu nåtts.

Under inledningen av det fjärde kvartalet har ytterligare ca 103 hektar förvärvats.

Nästa rapport

Bokslutskommuniké för 2015 är planerad att offentliggöras den 25 februari 2016.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterade redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2015-11-25

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Fredrik Zetterström, VD

+46 735 44 97 30

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Taggar:

Om oss

Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland.

Prenumerera

Dokument & länkar