Kommuniké från extra bolagsstämma

Latvian Forest Company AB (publ) har den 9 november 2017 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om en riktad nyemission av högst 690 071 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 77 290,259996 euro.

Latvian Forest Company AB (publ) har den 9 november 2017 hållit årsstämma. Bolagsstämman beslutade om en riktad nyemission av högst 690 071 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 77 290,259996 euro. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

  1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Galjaden Fastigheter AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Galjaden Fastigheter AB, av olika anledningar, inte kunde teckna aktier vid emissionen som beslutades av styrelsen den 29 maj 2017. Genom ifrågavarande emission kommer bolaget bl.a. säkerställa tillräcklig finansiering för framtida fastighetsförvärv.
  2. Totalt ska erläggas 4 071 420 kr för de emitterade aktierna. Teckningskursen på 5.90 kr per aktie motsvarar den teckningskurs som Galjaden Fastigheter AB skulle teckna aktier för i emissionen beslutad av styrelsen den 29 maj 2017 och som redogjordes för i emissionsprospektet som publicerats den 2 Juni 2017.
  3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning.
  4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
  5. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD
+37129203972
info@latvianforest.se
Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se 

Om oss

Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland.

Prenumerera

Dokument & länkar