Framtidsfabriken AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2000

Framtidsfabriken AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2000 Renodling av verksamheten · Ny strategi: Kraftfull renodling av Framfab som globalt internetkonsultföretag Merparten av bolagen utanför kärnverksamheten kommer successivt att avyttras Framfab Labs och Framfab Software bildar eget bolag som kommer att externfinaniseras · Lönsamhetsproblem: Försämring av marknaden i Sverige Överkapacitet som följd av för snabb personaltillväxt Kraftfullt åtgärdsprogram genomförs · Stärkta finanser: Försäljning av sidoverksamheterna Framfab Integration och Framfab IT- Consulting för 170 MSEK Försäljning av Driftbolaget Finansieringsavtal med CSFB klart i januari · Olönsamma delar av konsultrörelsen avvecklas · Ca 400 personer kommer att sägas upp i Sverige och utomlands · Omsättning uppgick för helåret till 1 466,9 (355,0) MSEK, en ökning med 313%, varav 97 procent organisk tillväxt · Rörelseresultatet före goodwill uppgick till -415,0 (53,7) MSEK · Beslut att justera goodwillvärden genom engångsnedskrivning med 1711,4 MSEK · Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 245,7 (39,7) MSEK, huvudsakligen på grund av nedskrivning av goodwill Framfab är en global internetkonsult vars affärsidé är att leverera digitala tjänster baserat på internet teknologi. Framfab har kontor i Bulgarien, Danmark, Frankrike, Italien, Storbritannien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyskland, USA och Österrike. Många välkända globala företag arbetar med Framfab: 3M, AstraZeneca, AXA, Bosch, Carlsberg, Electrolux, France Telecom, I K E A, Internationella Röda Korset, Gore-Tex, Groupe Pernod Ricard, Kelloggs, Packard-Bell, Nike Europe, SAAB, SAS, Viag Interkom, Volvo Car Corporation och AB Volvo. Framfab är noterat på OM Stockholmsbörsens Attract 40-lista (ticker FTID). 2000 2000 2000 2000 2000 MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1-4 Nettoomsättning 317,6 409,4 307,9 318,6 1 353,5 Övrig rörelseintäkt 111,3 2,2 0,1 -0,2 113,4 Total omsättning 428,9 411,6 308,0 318,4 1 466,9 EBITA för konsultrörelsen 35,3 -15,5 -88,7 - -288,5 219,6 Satsningar i nya bolag och utveckling av programvara -19,9 -29,1 -51,0 -70,1 -170,1 Intäkter från Bredbandsbolaget, SPP samt från försäljning av bolag 110,6 49,8 0 0,4 160,8 EBITA före åtgärdsprogram 126,0 5,2 - - -297,8 139,7 289,3 Åtgärdsprogram - -117,2 117,2 EBITA 126,0 5,2 - - -415,0 139,7 406,5 Renodling av verksamheten Framfab har haft stora lönsamhetsproblem under det andra halvåret 2000. Marknaden har generellt mattats av och Framfab har haft överkapacitet och otillräckligt fokuserad försäljningsorganisation. Vidare har den snabba expansionen från 700 medarbetare vid början på året till 3 000 i slutet på oktober inneburit en kraftig växtvärk. Som svar på detta genomför Framfabs nytillrädde VD Johan Wall ett antal kraftfulla åtgärder för att företaget ska kunna återerövra sin tidigare position som global internetkonsult med god lönsamhet. Framfabs strategi läggs nu om och verksamheten renodlas till ett tydligt fokuserat internetkonsultföretag. För att uppnå detta, kommer Framfab att successivt avyttra merparten av verksamheten utanför kärnan. För Framfab IT-Consulting och Framfab Integration med totalt 275 anställda har ett intentionsavtal med köpare tecknats. Köpeskillingen är 170 MSEK. Försäljningen av Driftbolaget beräknas genomföras inom kort med tillträdesdatum mot slutet av första kvartalet. Driftbolaget har i dag ett negativt kassaflöde om ca. 10 MSEK per månad, vilket innebär att Framfabs kassaflöde stärks genom försäljningen. Alla de nämnda verksamheterna är framgångsrika och livskraftiga, men ligger utanför Framfabs kärnverksamhet. Andra stora värden har också byggts upp utanför kärnverksamheten, bl.a. i Framfab Labs och Framfab Software. Dessa slås ihop till ett nytt bolag som kommer att verka under namnet Framfab Labs och som kommer att externfinansieras. Diskussioner med externa finansiärer har påbörjats. Finansieringsfrågan beräknas vara löst under andra kvartalet. Framfab Labs blir Framfabs centrum för forskning och utveckling av koncept och produkter. Arbetet fokuseras på portalplattformen Brikks och web content management-systemet Nayana (fd CM2000). Framfab Labs leds av Jonas Bigersson och består av cirka 120 medarbetare i Lund, Helsingborg och Linköping. Ett kraftfullt åtgärdsprogram implementeras i konsultverksamheten för att: · Sänka kostnaderna · Höja kapacitetsutnyttjandet · Förstärka försäljningsorganisationen och försäljningsprocesserna · Öka ledningskapaciteten Dessa förbättringsprojekt pågår för fullt och beräknas vara avslutade i olika faser under Q2 2001. De uppsägningar i den svenska verksamheten som gjordes i november kommer att följas av ytterligare en minskning av antalet anställda. Detta sker genom att olönsam konsultverksamhet med ca 400 personer (varav ca 200 arbetar i Sverige) avvecklas. Framfab förutser att dessa åtgärder kommer att förbättra lönsamheten kraftigt. Detta åtgärdsprogram beräknas att ge upphov till en engångseffekt om 80 MSEK under första kvartalet samt en besparing på 230 MSEK på årsbasis. I och med att Framfab IT-Consulting, Framfab Integration och Driftbolaget avyttras upphör affärsområdet Framfab Boosters och ersätts av Framfab Business Partners. I Framfab Business Partners samlas samtliga Framfabs kvarvarande innehav i kuvösbolag, joint ventures och andra verksamheter. Framfab Business Partners kommer att ledas av Göran Westling. Genom den nya strategin kan Framfab fokusera sin kraft på sin kärnkompetens. Framfab stärker på så sätt sitt erbjudande till kunderna. Genom försäljningarna frigörs medel som väsentligen ökar Framfabs finansiella styrka. För att anpassa organisationen till de allt större, krävande och komplexa projekten hos de globala kunderna och för att anpassa sig till den svagare marknaden har Framfab förstärkt försäljnings- och kundutvecklingsorganisationen med fem branchsegment, s.k. vertikaler: · TMT (Teknik, Media och Telekom) · Tillverkningsindustri · Hälsa · Finans & försäkring · Konsumentvaror Tillsammans ger dessa åtgärder en utmärkt grund för Framfab att åter bli ett företag med god lönsamhet. Utsikter för 2001 Trots att marknadsläget ser ut att stabiliseras i Sverige, befarar Framfab att höstens negativa marknadsutveckling i Sverige kommer att upprepas på de europeiska marknader som ännu inte drabbats. Baserat på detta tror företaget att operativ lönsamhet (EBITA) uppnås någon gång under det fjärde kvartalet 2001. Resultat och finansiell ställning Januari till december 2000 Koncernens omsättning under året uppgick till 1 466,9 (355,0) MSEK, en ökning med 313 %. Under året uppkom övriga rörelseintäkter genom konvertering av tilläggsköpeskilling i Bredbandsbolaget om 104,0 MSEK samt vid försäljning av bolag 7,0 MSEK. I maj 1999 såldes 80 % av Bredbandsbolaget varvid det uppkom en övrig rörelseintäkt om 3,5 MSEK. Justerat för detta uppgick total tillväxt jämfört med 1999 till 286 %, varav 67 procentenheter organiskt. Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick under året till -415,0 (53,7) MSEK. I resultatet ingår effekter av överskottsmedel från SPP om 49,8 MSEK. Satsningarna i nya bolag samt utvecklingen av programvara sker utanför konsultrörelsen. För att visa EBITA i konsultrörelsen justeras bolagets resultat för konvertering i Bredbandsbolaget och försäljning av bolag 111,0 MSEK, överskottsmedel från SPP 49,8 MSEK och satsningar i nya bolag (Framfab Innovation, Driftbolaget mfl.), utveckling av programvara (Brikks och Nayana) 170,1 MSEK, samt åtgärdsprogrammet 117,2 MSEK. (Se tabell på första sidan.) Justerat på detta sätt uppgick EBITA i konsultrörelsen till -288,5 MSEK. Framfab har under året framgångsrikt etablerat sig i flera länder. Under året uppgick omsättningen utanför Sverige till 348 MSEK, vilket motsvarar 26 % av total justerad omsättning. 2000 2000 2000 2000 2000 MSEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1- 4 Justerad omsättning* 318,3 411,2 308,0 318,4 1355, 9 Sverige 280 336 184 208 1008 Resten av världen 38 75 124 111 348 EBITA i 35,3 -15,5 -88,7 - - konsultrörelsen 219,6 288,5 Sverige 30 -17 -90 -147 -224 Resten av världen 5 2 1 -73 -65 *Justerad för konvertering av tilläggsköpeskilling i Bredbandsbolaget och försäljning av bolag I tabellen framgår den negativa resultateffekten på EBITA-nivå av satsningar i nya bolag och vidareutveckling av programvara. Se tabell första sidan. 2000 2000 2000 2000 2000 MSEK Kv 1 Kv 2 Kv3 Kv 4 Kv 1- 4 Framfab Innovation 9,2 8,4 10,7 19,8 48,1 etc. Driftbolaget 5,4 10,6 24,0 33,0 73,0 Programvara 5,3 10,2 16,3 17,3 49,1 Summa 19,9 29,1 51,0 70,1 170,1 I samband med upprättandet av årsbokslutet görs en engångsnedskrivning på goodwill med 1 711,4 miljoner kronor. Nedskrivningen är baserad på ett impairment test och som en konsekvens av marknadens omvärdering utav IT- och Internetsektorn. Rörelseresultat efter finansiella poster uppgick till -2 245,7 (39,7) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per 31 december 2000 till 244,0 (223,7) MSEK. Genom nyemission i februari 2000 tillfördes Framfab cirka 1 112 MSEK efter emissionskostnader. Under året har bolaget dessutom tillförts totalt 21,4 MSEK genom inbetalning av teckningsoptionspremier och utnyttjande av teckningsoptioner. Koncernens eget kapital uppgick per den 31 december 2000 till 2 361,9 (671,7) MSEK, vilket innebär en soliditet på 82,6 (85,9) %. Investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett med 118,8 (27,2) MSEK under året. I mars deltog Framfab i en nyemission i Bredbandsbolaget med ett kapitaltillskott om cirka 36 MSEK. I augusti tecknade Framfab ett konvertibelt skuldebrev i Bredbandsbolaget med ett kapitaltillskott om cirka 97,6 MSEK. Denna konverterades till aktier den 13 februari 2001. Per den 22 februari uppgick Framfabs ägande i Bredbandsbolaget till 10,6 %. Antalet medarbetare steg under året från 727 till 2 666, en ökning med 1 939 personer eller 267%. Per den 22 februari uppgår antalet medarbetare till 2 620, av dessa är 990 anställda utanför Sverige. Oktober till december 2000 Koncernens omsättning under fjärde kvartalet 2000 uppgick till 318,4 (148,1) MSEK. Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick under fjärde kvartalet 2000 till - 406,5 (8,4) MSEK. För att få fram ett jämförbart EBITA i konsultrörelsen justeras för satsningar i nya bolag (Framfab Innovation och Driftbolaget etc.), utveckling av programvara (Brikks och Nayana) 70,1 MSEK, SPP 0,4 MSEK och för åtgärdsprogram 117,2 MSEK. Se tabell på första sidan. Justerat på detta vis uppgick EBITA i konsultrörelsen till -219,6 MSEK. Utöver nämnda resultateffekter har nedskrivningar av kundfordringar om 29,8 MSEK gjorts under kvartalet. Försäljning och lönsamhet (se tabell) i den svenska konsultrörelsen minskade under fjärde kvartalet på grund av låg affärsvolym, för hög rekryteringstakt under föregående kvartal samt av snabba förändringar i marknadssituationen. Johan Wall tillträdde som ny VD i november. Samtidigt påbörjades ett åtgärdsprogram för att åter göra bolaget lönsamt i Sverige. Arbetet med åtgärdsprogrammet har gått enligt plan. Utlandsverksamhetens omsättning lönsamhet försämrades kraftigt under kvartalet. Främst beror detta på viss överkapacitet orsakad av mycket hög rekryteringstakt samt att en avmattning utav marknaden liknande den som skett i Sverige börjar synas. Investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett med 21,5 (2,5) MSEK under fjärde kvartalet. Förvärvet av aktiemajoriteten av teknikkonsulten Arexus i Bulgarien (26 medarbetare) konsolideras från den 1 november. Förvärvet av NettX Consult i Oslo (26 medarbetare) med ett erfaret team av managementkonsulter konsolideras från och med 1 februari 2001. Driftbolaget hade under kvartalet en omsättning på 17,5 MSEK och ett rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar på -33,0 MSEK. Bolaget hade 128 anställda vid årets slut. Framfab Integration och Framfab IT-Consulting hade under kvartalet en omsättning på 74,1 MSEK och ett rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar på 4,6 MSEK. Bolagen hade 275 anställda vid årets slut. Aktiedata Resultat efter skatt uppgick för året till -2 248,7 (24,3) MSEK, vilket motsvarar -17,02 (0,29) SEK per aktie. Eget kapital per aktie uppgick per den 31 december 2000 till 16,66 (6,41) SEK. Moderbolaget hade 141 780 473 registrerade aktier per den 31 december 2000. Under året ökade antal aktier (korrigerat för split 8:1 den 6 mars) genom en nyemission riktad till institutionella investerare (5 200 000), genom utnyttjande av teckningsoptioner (2 201 400) och genom apportemissioner i samband med förvärv av bolag (29 558 633). Framfabs extra bolagsstämma beslutade den 11 oktober att anta ett globalt optionsprogram som innebär att nuvarande och framtida anställda i koncernen erhåller köpoptioner. I samband med detta makulerar styrelsen tidigare utställda icke sålda teckningsoptioner motsvarande cirka 6,5 miljoner aktier. Per den 15 februari har moderbolaget 147 237 056 utestående aktier. Vid fullt utnyttjande av utestående optioner kan antalet aktier per den 15 februari 2001 komma att öka med 15 073 040, justerat för makulering av optioner enligt ovanstående. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för första kvartalet publiceras den 4 maj 2001 Delårsrapport för andra kvartalet publiceras den 22 augusti 2001 Delårsrapport för tredje kvartalet publiceras den 30 oktober 2001 Stockholm den 22 februari 2001 Framtidsfabriken AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Johan Wall, CEO +46 8 545 258 00 johan.wall@framfab.se Johan Haeggman, CFO +46 8 545 258 00 johan.haeggman@framfab.se Leif Andersson, VP Communications +46 709 41 22 32 leif.andersson@framfab.se eller besök www.framfab.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00010/bit0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00010/bit0001.pdf Hela Boklsutskommunikén

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar