Vi är på rätt väg

Framtidsfabriken AB (publ) Delårsrapport januari-september 2001 Vi är på rätt väg · Styrelsen står fast vid sin tidigare bedömning att verksamheten kommer att visa operativ lönsamhet (EBITA) någon gång under det fjärde kvartalet år 2001. Styrelsen bedömer också att likviditeten är tillräcklig för att driva verksamheten tills dess att företaget börjar generera ett positivt kassaflöde, vilket beräknas ske någon gång under första kvartalet 2002. · Förlusttakten i Framfab minskar enligt plan. Kostnaderna minskade under tredje kvartalet med 35 procent och intäkterna med 26 procent jämfört med det andra kvartalet 2001. Rörelseresultatet efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (EBITA), justerat för engångsposter, förbättrades med 65,7 MSEK, eller 43 procent, mellan andra och tredje kvartalet år 2001, från -151,7 till -86,0 MSEK. · Kostnaderna beräknas minska ytterligare med 30 procent från 200,3 MSEK till 140,0 MSEK under det fjärde kvartalet 2001. Intäkterna under det fjärde kvartalet 2001 beräknas överstiga intäkterna från kvartal tre. Intäkterna under perioden juli-september 2001 uppgick till 114,3 MSEK. · Styrelsen har beslutat att skriva ned återstående goodwill om 428,1 MSEK varefter soliditeten uppgår till 45,5 procent. · Framfab har fortsatt att anpassa organisationen efter nedgången i efterfrågan på grund av den internationella konjunkturnedgången. Antalet anställda uppgår per den 30 oktober till 770 och kommer med redan genomförda åtgärder att sjunka till cirka 650 den 31 december. · Framfab har fokuserat sin strategi. Den innebär att företaget utvecklar Internetbaserade lösningar med fokus på kundernas interaktion med sina kunder och anställda. · Styrelsen bekräftar att Framfab följer det program som presenterades på den ordinarie bolagsstämman den 4 maj 2001: Fokus på Internetkonsulting med verksamhet i sex länder, försäljning av icke- kärnverksamheter, utveckling och genomförande av en långsiktig strategisk positionering samt genomförande av nyemissioner för att stärka företagets finansiella situation. · Framfab är en ledande leverantör av konsulttjänster och affärslösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, AstraZeneca, AXA, Bosch, Danske Bank, Electrolux, Ericsson, Hydro Texaco, IKEA, Kellogg's, Maersk, McDonalds, NEC Packard-Bell, Nike Europe, Orange, Philips, Postbank, Postgirot, Quelle Versicherungen, SAAB, Shell, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på OM Stockholmsbörsens Attract 40-lista (ticker FTID). För mer information besök www.framfab.com VD:s kommentar - Jag är mycket nöjd med att kunna upprepa budskapet att Framfab är på rätt väg. Vi har på ett framgångsrikt sätt genomfört våra åtgärdsprogram. Vi har utvecklat en mer fokuserad strategi och positionerat oss tydligt. På grund av den internationella konjunkturnedgången har samtidigt de ändrade marknadsvillkoren för Internetkonsulttjänster fortsatt även under det tredje kvartalet. Detta har inneburit att vi har fått anpassa organisationen ytterligare och göra stora kostnadsnedskärningar. Jag är stolt över den vilja till förändring som finns hos våra anställda. Trots att företagen för närvarande är mer försiktiga att investera fortsätter vi att få order från såväl befintliga som nya kunder. Sammanfattningsvis kommer vi allt närmare vårt mål - att åter bli ett lönsamt företag - vilket ska inträffa någon gång under fjärde kvartalet, säger Johan Wall, VD för Framfab. Resultat och finansiell ställning Framfab har genomgått en mycket kraftfull och snabb omstrukturering. För att underlätta analys och öka förståelsen för hur företagets verksamhet, åtgärdsprogram och avyttringar av bolag påverkar det totala resultatet redovisas en verksamhetsinriktad sammanställning över resultatet i bilaga 2. Proforma För att ge en bild av den framtida verksamhetens intäkter, kostnader och antal anställda i sex länder visas nedan en proforma resultaträkning. Efter genomförd omstrukturering är nu Framfab ett renodlat Internetkonsultföretag med verksamhet i Danmark, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Under arbetet med omstruktureringen har ledningen bedömt att mjukvarorna Nayana och GWS är av strategisk betydelse för Framfabs verksamhet i Sverige. Enheterna för dessa mjukvaror ingår därför fr o m den 1 juli i den svenska konsultverksamheten. Intäkterna proforma uppgick till 112,7 MSEK, en minskning med 14 procent jämfört med kvartal två. Samtidigt minskade kostnaderna med 64,3 MSEK, en förbättring med 25 procent. EBITA ökade från -128,7 MSEK till -82,1 MSEK, en förbättring med 36 procent. Kostnadsmassan förväntas minska ytterligare under kvartal fyra till 140,0 MSEK och intäkterna under kvartal fyra förväntas överstiga intäkterna under kvartal tre. Proforma FFC i sex juli- april- jan- jan-sep länder sep juni mars 2001 MSEK 2001 2001 2001 Nettointäkter 110,9 126,7 146,9 384,5 Övriga 1,8 3,7 1,8 7,3 rörelseintäkter Summa intäkter 112,7 130,4 148,7 391,8 Rörelsens kostnader inklusive -194,8 -259,1 -333,7 -787,6 avskrivningar av materiella anläggningstillgång ar EBITA -82,1 -128,7 -185,0 -395,8 (före nedskrivning av kundfordringar och åtgärdsprogram) Antal anställda 1 293 1 590 1 802 1 802 periodens början Varav utanför 608 684 656 656 Sverige Antal anställda 855 1 293 1 590 855 periodens slut Varav utanför 461 608 684 461 Sverige Antal anställda per 770 - - 770 30 okt 2001 Varav utanför 410 - - 410 Sverige Juli-september Marknad Intäkterna under tredje kvartalet har påverkats negativt av den internationella konjunkturnedgången och de politiska oroligheterna under senare tid. Det allmänna konjunkturläget gör att Framfabs kunder är mer försiktiga och skjuter upp projekt. Trots rådande marknadsläge fortsätter Framfabs befintliga kunder att lägga nya order. Bland dessa märks globalt ledande företag som Volvo, Nike Europe, Kellogg's med flera. Dessutom har Framfab fått nya kunder som Sony Walkman, Skandia och McDonalds. Intäkter Intäkterna under tredje kvartalet 2001 uppgick till 114,3 (308,0) MSEK. Under andra kvartalet 2001 uppgick intäkterna till 154,5 MSEK. Det innebär att intäkterna minskade med 26 procent mellan andra och tredje kvartalet 2001. Tredje kvartalets siffror påverkas av semesterperioden. Rörelseresultat Rörelseresultatet efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick under tredje kvartalet 2001 till - 86,0 (-139,7) MSEK. Kostnaderna fortsatte nedåt under det tredje kvartalet 2001 och uppgick till 200,3 MSEK, en minskning med 35 procent från 306,2 MSEK under det andra kvartalet. EBITA förbättrades med 43 procent från -151,7 MSEK under det andra kvartalet 2001 till -86,0 MSEK. Verksamheter Framfabs kärnverksamhet, Framfab Consulting, FFC, genererade intäkter på 112,7 (268,4) MSEK och redovisade ett rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (EBITA) på -82,1 (- 84,5) MSEK under perioden. Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar för materiella anläggningstillgångar var för FFC under andra kvartalet 2001, 276,0 MSEK att jämföra med 194,8 MSEK för tredje kvartalet, en minskning med 81,2 MSEK. Motsvarande kostnad för första kvartalet 2001 var 398,4 MSEK. juli-september Framfab Framfab Övriga Eliminer 2001 Koncern Consultin enheter ingar MSEK en g (FFC) Nettointäkter 112,5 110,9 1,6 - Övriga 1,8 1,8 - - rörelseintäkter Summa intäkter 114,3 112,7 1,6 - Rörelsens -200,3 -194,8 -4,7 -0,8 kostnader inklusive avskrivningar av materiella anläggningstillgån gar EBITA (före -86,0 -82,1 -3,1 -0,8 nedskrivning av kundfordringar och åtgärdsprogram) Antal anställda 1 470 1 318 152 per 30 juni 2001 Varav utanför 651 651 - Sverige Antal anställda 887 855 32 per 30 sep 2001 Varav utanför 461 461 - Sverige Antal anställda 770 770 - - per 30 okt 2001 Varav utanför 410 410 - - Sverige Tabellen nedan beskriver FFC, dvs. kärnverksamheten, uppdelad på Sverige respektive övriga länder. MSEK juli- april- juli- Framfab Consulting (FFC) sep juni sep 2001 2001 2000 Intäkter Sverige 49,6 68,2 148,9 Övriga länder, inklusive 63,1 75,5 119,5 koncernjusteringar FFC totalt 112,7 143,7 268,4 Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Sverige, inklusive -100,1 -139,6 -233,2 koncerngemensamma kostnader Övriga länder, inklusive -94,7 -136,4 -119,7 koncernjusteringar FFC totalt -194,8 -276,0 -352,9 EBITA Sverige, inklusive -50,5 -71,4 -84,3 koncerngemensamma kostnader Övriga länder, inklusive -31,6 -60,9 -0,2 koncernjusteringar FFC totalt -82,1 -132,3 -84,5 Avyttringar Vid sidan av de tidigare rapporterade avyttringarna har Framfab ånyo avyttrat mjukvarubolaget Dimac, detta på grund av att tidigare köpare inte uppfyllt sina åtaganden i avtalet. Den 1 oktober, efter rapportperioden, sålde Framfab sin 15-procentiga andel i B2 Bredband Mobil AB till Bredbandsbolaget. Affären ägde rum i samband med att Bredbandsbolaget genom sitt dotterbolag B2 Bredband Mobil AB sålde sin 34-procentiga andel i 3G-konsortiet Orange Sverige AB. För mer detaljerad information om genomförda avyttringar, se bilaga 1. Nedskrivningar Framfab har genomgått en period med genomgripande omstruktureringar och stora resurser har tillskjutits för att återuppbygga företaget. Samtidigt har värdet hos denna typ av verksamhet omvärderats radikalt av marknaden, vilket inte minst Framfab fick anledning att konstatera i samband med avyttringarna under 2001. Övervärdet hos tidigare investeringar i form av goodwill bedöms inte längre föreligga varför styrelsen har beslutat att skriva ned resterande goodwill om 428,1 MSEK. Soliditeten uppgår därefter till 45,5 procent vilket enligt styrelsens bedömning är tillräckligt. I samband med nedskrivningen av goodwill har styrelsen också beslutat om ett konservativt synsätt avseende uppskjuten skattefordran som därmed återförs under kvartalet. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella poster uppgick under tredje kvartalet 2001 till -503,0 (-179,4) MSEK. Utav detta utgör engångsnedskrivningar av goodwill 428,1 MSEK. Finansiell ställning Kassaflödet hos rörelsens verksamheter var under tredje kvartalet 2001 - 139,2 (-176,0) MSEK. Efter justering för jämförelsestörande poster förbättrades kassaflödet från den löpande verksamheten med 79,5 MSEK, jämfört med andra kvartalet 2001. Under kvartal tre uppgick det operativa kassaflödet i FFC till - 55,0 MSEK. Det operativa kassaflödet förväntas ytterligare förbättras under kvartal fyra. I takt med att åtgärdsprogrammen avslutas kommer det icke operativa kassaflödet att förbättras väsentligt. Tabellen nedan beskriver kassaflödet för kvartal två och tre 2001 justerat för jämförelsestörande poster. juli- apr- MSEK sep juni 2001 2001 Kassaflöde från den löpande -87,2 -185,8 verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i -52,0 71,6 rörelsekapital Kassaflöde från den löpande -139,2 -114,2 verksamheten Justering jämförelsestörande poster Slutbetalning - -71,2 ITC/Integration Försäljning SPP medel - -33,3 Summa - -104,5 Justerat kassaflöde från den -139,2 -218,7 löpande verksamheten Medarbetare Antalet medarbetare minskade under tredje kvartalet 2001 från 1 470 till 887, en minskning med 583 personer eller 40 procent. Per den 30 oktober uppgår antalet medarbetare till cirka 770. Anställda på koncernnivå har minskats till tolv medarbetare. Januari-september Marknad Marknaden för konsulttjänster baserade på Internetteknik har under de nio första månaderna varit avtagande. Intäkter Koncernens intäkter under de första nio månaderna 2001 uppgick till 532,8 (1 148,5) MSEK. Under samma period 2000 tillkom övriga rörelseintäkter genom konvertering av tilläggsköpeskilling i Bredbandsbolaget (104,0 MSEK) och avyttringar av bolag (7,0 MSEK). Efter justeringar för jämförelsestörande poster minskade omsättningen med 49 procent under perioden januari-september 2001 jämfört med motsvarande period 2000. Rörelseresultat Rörelseresultatet efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick under de första nio månaderna 2001 till -1 010,1 (-8,5) MSEK. Under perioden har EBITA-marginalen påverkats negativt av engångseffekter på grund av åtgärdsprogram och avyttringar av verksamheter vilket omräknats till -496,3 MSEK. Efter justeringar för jämförelsestörande poster blev rörelseresultatet efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (EBITA) -513,8 (-168,9) MSEK. Verksamheter Framfabs kärnverksamhet, Framfab Consulting, FFC, redovisade intäkter på 449,2 (877,7) MSEK och ett rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (EBITA) på -419,8 (-80,8) MSEK för perioden. januari - september Framfab Framfab Övriga Elimineri 2001 Koncern Consult enheter ngar MSEK en ing (FFC) Nettointäkter 525,3 441,9 110,0 -26,6 Övriga 7,5 7,5 - - rörelseintäkter Summa intäkter 532,8 449,4 110,0 -26,6 Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar -1 -869,2 -197,0 19,6 av materiella 046,6 anläggningstillgång ar EBITA (före -513,8 -419,8 -87,0 -7,0 nedskrivning av kundfordringar och åtgärdsprogram) Antal anställda per 2 666 2 062 604 - 31 dec 2000 Varav utanför 932 914 18 - Sverige Antal anställda per 887 855 32 - 30 sep 2001 Varav utanför 461 461 - - Sverige Antal anställda per 770 770 - - 30 okt 2001 Varav utanför 410 410 - - Sverige Tabellen nedan beskriver FFC, dvs. kärnverksamheten, uppdelat på Sverige och övriga länder. MSEK jan-sep jan-sep jan-dec 2001 2000 2000 Intäkter Sverige 207,5 645,1 771,1 Övriga länder, inklusive 241,9 232,5 339,0 koncernjusteringar FFC totalt 449,4 877,6 1 110,1 Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Sverige, inklusive -501,6 -732,9 -978,8 koncerngemensamma kostnader Övriga länder, inklusive -367,6 -225,5 -399,2 koncernjusteringar FFC totalt -869,2 -958,4 -1 378,0 EBITA Sverige, inklusive -294,1 -87,8 -207,7 koncerngemensamma kostnader Övriga länder, inklusive -125,7 7,0 -60,2 koncernjusteringar FFC totalt -419,8 -80,8 -267,9 Åtgärdsprogram Under året har Framfab genomfört två åtgärdsprogram, för vilka 79,9 MSEK respektive 150,0 MSEK har reserverats. Per den 30 oktober har Framfab 770 anställda. Tack vare åtgärdsprogrammen kommer de totala kostnaderna för FFC att ha minskat från 423,2 MSEK för det fjärde kvartalet 2000 till 140,0 MSEK för det fjärde kvartalet 2001. Detta är 60,0 MSEK lägre än de 200,0 MSEK som angavs i prospektet i samband med företrädesrättsemissionen i juni 2001. Styrelsen bedömer att de avsättningar som har gjorts för åtgärdsprogrammen är tillräckliga. Nedskrivningar Vid framläggandet av Q1-rapporten beslutade styrelsen att göra nedskrivningar av goodwill med 725,7 MSEK. Under tredje kvartalet har all resterande goodwill skrivits ned med 428,1 MSEK. Under första kvartalet gjordes en nedskrivning av övriga immateriella anläggningstillgångar med 26,9 MSEK. Engångsnedskrivningar av kundfordringar om 30,0 MSEK har skett under det första kvartalet. Inom ramen för åtgärdsprogrammen har även nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar om 46,0 MSEK gjorts. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella poster uppgick under de första nio månaderna 2001 till -2 581,2 (-83,9) MSEK. Under det första kvartalet har nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar belastat finansnettot med 396,7 MSEK. De enda kvarvarande aktieposterna av betydelse är Framfabs innehav i Bredbandsbolaget, vilket är bokfört till 50,0 MSEK. Därutöver finns delägande i ett antal små företag där Framfab inte har några finansieringsåtaganden. Samtliga dessa innehav är bokförda till 0,0 MSEK. Efter genomförd nyemission i Bredbandsbolaget har Framfabs innehav blivit utspätt från 10,6 procent till 3,8 procent. Finansiell ställning I maj och juni genomförde Framfab två nyemissioner som tillsammans tillförde bolaget 324,8 MSEK före emissionskostnader och 286,9 MSEK efter emissionskostnader. Gruppens likvida medel uppgick per den 30 september 2001 till 125,9 (595,5) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under de nio första månaderna 2001 till -449,6 (-253,8) MSEK. Eget kapital uppgick per den 30 september 2001 till 192,9 (4 554,9) MSEK, vilket innebär en soliditet på 45,5 procent (92,8). Räntebärande skulder uppgick till 5,4 (47,1) MSEK. Medarbetare Antalet medarbetare minskade under de första nio månaderna 2001 från 2 666 till 887 per den 30 september. Per den 30 oktober uppgår antalet medarbetare till cirka 770. Antalet medarbetare exklusive redan uppsagda kommer per den 31 december att uppgå till cirka 650, genom den anpassning som organisationen har genomgått under hösten. Anställda på koncernnivå har minskats till tolv medarbetare. Framfabs nya strategi Framfab är ett Internetkonsultföretag som specialiserar sig på utveckling av Internetbaserade lösningar som förbättrar kundernas interaktion med sina kunder och anställda. Framfab inriktar sig framförallt på att samarbeta med kunderna för att utveckla den potential som finns hos deras varumärken, produkter och tjänster när det gäller Internet, att stärka deras försäljning och marknadsföring på Internet och att spara kostnader genom att effektivisera interaktionen mellan användarna på Internet. Framfab fokuserar på att skapa hög användbarhet för digitala lösningar baserat på användarinriktade koncept, kreativ design och innovativ teknologi. Framfab skapar mätbara resultat för sina kunder. Utsikter för 2001 Styrelsen står fast vid sin tidigare bedömning att verksamheten kommer att visa operativ lönsamhet (EBITA) någon gång under det fjärde kvartalet år 2001. Styrelsen bedömer också att likviditeten är tillräcklig för att driva verksamheten tills dess att företaget börjar generera ett positivt kassaflöde, vilket beräknas ske någon gång under första kvartalet 2002. Aktiedata Resultat efter skatt uppgick för januari-september 2001 till -2 568,9 (- 86,0) MSEK, vilket motsvarar -9,26 (-0,67) SEK per aktie. Eget kapital per aktie uppgick per den 30 september 2001 till 0,41 (32,20) SEK. Moderbolaget hade efter de genomförda nyemissionerna 474 682 438 registrerade aktier per den 30 september 2000. Per den 30 oktober har moderbolaget 474 682 438 registrerade aktier. Vid fullt utnyttjande av utestående optioner kan antalet aktier komma att öka med 10 771 340. Moderbolaget Bolaget har sedan början av mars varit ett renodlat holdingbolag med stabsfunktioner, sedan konsultverksamheten överförts till dotterföretaget Framfab Sverige AB. För perioden januari - september 2001 var nettointäkterna 144,7 (478,9) MSEK, varav 43,8 (30,4) MSEK avsåg intern fakturering. Resultat efter finansiella poster uppgick till - 1 822,8 (46,8) MSEK. I resultatet ingår nedskrivning av aktier i dotterbolag med 1 200,5 (0,0) MSEK och nedskrivning av övriga finansiella anläggningstillgångar med 379,1 (0.0) MSEK. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 652,3 (2 123,0) MSEK varav merparten avser kapitaltillskott till dotterbolag genom konvertering av lån. Nyemissioner har tillsammans tillfört bolaget 286,9 MSEK efter avdrag för emissions-kostnader. Per den 30 september har bolaget likvida medel om 85,3 (451,4) MSEK. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Bolaget tillämpar RR 9 Inkomstskatter och har valt att inte aktivera underskottsavdrag. I övrigt tillämpas oförändrade redovisningsprinciper jämfört med föregående år. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommunikén för helåret publiceras den 13 februari 2002. Stockholm den 30 oktober 2001 Framtidsfabriken AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Johan Wall, CEO, +46 8 545 258 00, johan.wall@framfab.se Johan Haeggman, CFO, +46 8 545 258 00, johan.haeggman@framfab.se Pressjour, +46 70 973 75 16, eller besök www.framfab.com, där ledningens presentation av kvartalsrapporten januari-september 2001 finns tillgänglig. Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har dock inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt ersredovisningslagen. Stockholm den 30 oktober 2001 Lars Marcusson Anders Malmeby Auktoriserad Auktoriserad revisor revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00770/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00770/bit0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

LBI är europas ledande interaktiva marknadsförings- och webbkonsult och erbjuder kunderna fullservice inom marknadsföringslösningar och tekniska lösningar.

Dokument & länkar