Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 ·Nya ramorder under kvartal 3 till ett värde av 210 MSEK ·3G TMA leveranser påbörjade i Västeuropa ·Nettoomsättningen minskade med 3 procent till 884,8 (912,1) MSEK ·Rörelseresultatet minskade till 0,5 (147,1) MSEK ·Nettoomsättningen för kvartal 3, 229,1 (314,0) MSEK ·Rörelseresultatet för kvartal 3, -12,5 (53,4) MSEK OMSÄTTNING OCH RESULTAT Första nio månaderna 2001 Den starka avmattningen inom telekomsektorn har påverkat LGPs tillväxt och lönsamhet. Koncernens nettoomsättning uppgick till 884,8 (912,1) MSEK, vilket innebär en minskning med 27,3 MSEK motsvarande 3 procent jämfört med samma period året innan. Telekom svarar för 77,7 procent av den totala omsättningen och jämfört med föregående år ökade försäljningen avseende telekom med 2,2 procent. Egenutvecklade telekomprodukter visar en tillväxt med 24 procent jämfört med samma period året innan medan försäljningen av kontraktstillverkade mekanikprodukter har minskat kraftigt. Rörelseresultatet uppgick för perioden till 0,5 (147,1) MSEK inklusive goodwillavskrivningar. Rörelsemarginalen uppgick till 0,1 (15,5) procent. Rörelseresultatet har belastats med kostnader för nedskrivningar av varulager med 33,5 MSEK. Avskrivningar på goodwill har belastat resultatet med 14,8 (15,0) MSEK. Resultat per aktie uppgår till -0,41 (3,50) kr. För att anpassa kostnadsnivån till den lägre efterfrågan har under året sammanlagt 213 medarbetare varav 37 tjänstemän och 176 anställda inom produktionen blivit uppsagda. Dessutom har ett intensivt arbete bedrivits för att reducera kostnadsmassan inom koncernen. Dessa kostnadsbesparingar har gett effekt under kvartal 3 och förväntas ge ytterligare effekt under kvartal 4. Ett annat prioriterat område är att minska kapitalbindningen i koncernen. Ett program har initierats för att reducera både komponent- och färdigvarulagren inom samtliga enheter. Under våren flyttades all produktion av masttoppsförstärkare och CDU- enheter till LGPs nybyggda produktionsenhet i Tullinge. Den 19 juni beslutade LGP att frångå sin tidigare helårsprognos för år 2001 om en omsättning på 1 850 MSEK på grund av konjunkturavmattningen inom telekombranschen, vilket leder till att tillväxt och lönsamhetsmål inte kommer att kunna uppnås. Någon ny prognos lämnas inte. Marknad Med undantag för det första kvartalet i år har LGPs marknad karakteriserats av en betydligt svagare tillväxttakt än tidigare år. Till följd av en svag försäljning under juli och augusti månad har koncernens försäljning sjunkit i jämförelse med samma period året innan. Nedgången beror främst på att flera europeiska operatörer avvaktar med sina GSM utbyggnader i väntan på tillgång till GPRS-telefoner och på att nätinvesteringar i 3G tar fart. En annan orsak är att försäljningen av kontraktstillverkade mekanikprodukter minskat kraftigt under det senaste halvåret i takt med att flera stora kunder fokuserat på att minska sina komponent- och färdigvarulager. Bland operatörerna i Europa märks en ökad aktivitet avseende 3G förfrågningar jämfört med tidigare kvartal. I Nordamerika kännetecknades de första nio månaderna av en relativt svag tillväxt. Orsaken till detta är att flertalet operatörer senarelagt sina investeringar. En ökning av efterfrågan på GSM 1900 produkter syntes under slutet av det tredje kvartalet i form av en ökad försäljning till både OEM-kunder samt direkt till amerikanska nätoperatörer. Tillväxten i Asia Pacific har varit fortsatt god. I slutet av september tecknade LGP ett 3G TMA kontrakt i Asia Pacific med en ledande OEM kund. Leveranser förväntas påbörjas under det fjärde kvartalet i år. Detta kontrakt och pågående 3G leveranser i Europa är ett bevis på LGPs starka position inom sina marknadssegment. Under kvartalet erhölls viktiga ramorder till ett värde av 210 MSEK varav 55 MSEK avser telekomprodukter och 155 MSEK avser produkter för mekanisk bearbetning. Tredje kvartalet 2001 Under det tredje kvartalet fortsatte den svaga efterfrågan i Europa. I slutet av kvartalet ökade dock efterfrågan och positivt är att två stycken europeiska operatörer har påbörjat kontinuerliga 3G TMA beställningar. Även i Nordamerika tilltog försäljningen under den senare delen av kvartalet. Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 229,1 (314,0) MSEK en minskning med 27 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgår till -12,5 (53,5) MSEK. Rörelseresultatet har påverkats av nedskrivning av kundfordran med 3,1 MSEK till kund på grund av konkurs. Resultat per aktie uppgår till -0,48 (1,28) kr. INVESTERINGAR Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - september uppgick till 144,9 (5,3) MSEK i byggnader och mark och 55,2 (51,2) MSEK i maskiner och inventarier. Investering i byggnader och mark avser investering i nytt huvudkontor i Sollentuna samt i produktionsanläggning i Tullinge. Avskrivningar uppgår till 81,6 (59,9) MSEK varav goodwill 14,8 (15,0) MSEK. PERSONAL Antalet anställda uppgick per 30 september till 792 (769). Under januari - september har beslut fattats om personalnedskärningar innebärande att 213 medarbetare sagts upp. Merparten av dessa anställda hade per 30 september lämnat koncernen. FINANSIERING Soliditeten per 30 september 2001 uppgick till 57,7 procent. Per 31 december 2000 uppgick den till 62,8 procent. Koncernens likvida medel uppgick till 30,3 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgår till 92,6 (195,6) MSEK. Netto efter investeringar uppgår kassaflödet för perioden till -24,5 (0,1) MSEK. Per 31 december 2000 uppgick koncernens likvida medel till 54,8 MSEK. Eget kapital per aktie uppgick till 32,0 (32,4) kr. ÖVRIGT På ordinarie bolagsstämma den 24 april beslutades att emittera ett förlagslån på nominellt 50.000 SEK genom utgivande av skuldförbindelse med frånskiljbara teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer att utges under en treårsperiod. Samtliga anställda har erbjudits att förvärva teckningsoptioner. Teckningsoptionerna löper under perioden 5 juni 2001 till 24 maj 2004. Teckningsoptionsprogrammet innebär att maximalt 500.000 aktier kan komma att emitteras vilket innebär en utspädning av cirka 1,8% av antalet aktier och röster. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen. Stockholm den 16 oktober 2001 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00790/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00790/bit0001.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar