Fredrik Malm (L): EBOs negativa konsekvenser ska begränsas

Liberalerna föreslår i ett nytt integrationspolitisk program ett tillfälligt EBO-stopp. Många asylsökande väljer eget boende, det som kallas EBO. EBO ger den asylsökande ökade möjligheter att välja sin bostad och bo nära släkt och vänner. Vissa kommuner får stora negativa konsekvenser när EBO-mottagandet är stort.

– EBO ska inte avskaffas, men dess negativa konsekvenser måste begränsas. Liberalerna föreslår ett tillfälligt stopp i vissa kommuner med väldigt stor trångboddhet, säger Fredrik Malm (L).

En mycket hög koncentration av EBO i ett område får negativa sociala konsekvenser i form av trångboddhet och segregation. I vissa kommuner/kommundelar är läget så pass ansträngt att antalet personer boende i EBO bör begränsas.

– Migrationsverket ska kunna begränsa EBO i vissa kommuner. Vill en asylsökande bosätta sig i en av dessa kommuner måste de först få ett godkännande av Migrationsverket, som ska samråda med berörd kommun, avslutar Fredrik Malm (L).

Kontakt:

Liberalernas pressjour: 070-8549020

Bakgrund:

EBO ger den asylsökande ökade möjligheter att välja sin bostad och bo nära släkt och vänner. Vidare ligger de flesta av de stora EBO-kommunerna i storstadsregioner, där tillgången till arbete och nätverk är bättre. Därför ska EBO inte avskaffas, men dess negativa konsekvenser måste begränsas.

Migrationsverket ska kunna begränsa EBO i vissa kommuner/kommundelar och en asylsökande som vill bosätta sig i dessa områden måste först få ett godkännande av Migrationsverket efter samråd med kommunen. I särskilda fall ska vissa kommuner/kommundelar under en begränsad tid inte behöva ta emot fler i EBO.

Många asylsökande väljer eget boende, EBO. Andelen har varit relativt konstant under de senaste åren, men eftersom antalet asylsökande markant ökat är situationen för en del kommuner mer problematisk. Samtidigt är det tydligt att det för vissa kommuner får stora negativa konsekvenser när EBO-mottagandet är stort. En mycket hög koncentration av EBO i ett område får ogynnsamma sociala konsekvenser i form av trångboddhet och segregation.

Vi anser inte att EBO-systemet ska avskaffas. Att människor kan bosätta sig var man vill, ska vara en självklarhet och alternativet skulle vara att fler bor på Migrationsverkets anläggningsboenden.

I vissa kommuner/kommundelar där läget är så pass ansträngt bör dock antalet personer boende i EBO begränsas. Migrationsverket ska avgöra vilka kommuner/kommundelar som berörs av ett begränsat EBO-mottagande och myndighetens bedömning ska utgå från ett antal nyckeltal såsom befolkning, arbetsmarknad och mottagande av asylsökande och nyanlända generellt. Systemet kan med fördel kopplas ihop med det system som tagits fram med anledning av anvisningslagen och nyanlända. Därmed handlar det inte om ett kommunalt veto.

Migrationsverket ska informera asylsökande om vilka kommuner och kommundelar där det råder begränsat EBO-mottagande. En person som med hänvisning till EBO anmäler sig som boende i dessa kommuner eller kommundelar måste först få ett godkännande av Migrationsverket efter samråd med kommunen. Migrationsverket ska tillsammans med kommunen göra en samlad bedömning av boendeförhållandena för den asylsökande samt kontrollera att den asylsökande verkligen kan och avser att bo på adressen.

Vissa kommuner eller kommundelar, som har ett väldigt högt EBO-mottagande och där trångboddheten är stor, ska under en begränsad tid inte behöva ta emot fler i EBO. Även här handlar det om att Migrationsverket ska göra den bedömningen utifrån ett antal nyckeltal.

Den som går emot Migrationsverkets beslut och bosätter sig i en kommun eller kommundel med EBO-begränsning eller EBO-stopp får indragen dagersättning. En asylsökande har alltid rätt att få plats på Migrationsverkets boenden.

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera