Beslut vid Lifcos årsstämma 2017

Vid Lifcos årsstämma som hölls i Stockholm den 4 maj 2017 fattades följande huvudsakliga beslut:

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 3,50 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 8 maj 2017.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Gabriel Danielsson, Ulrika Dellby, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Annika Espander Jansson, Fredrik Karlsson, Johan Stern och Axel Wachtmeister samt nyvaldes Anna Hallberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Carl Bennet.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 5 750 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 150 000 kronor till ordföranden och 575 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 126 000 kronor till ordföranden och 70 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. PricewaterhouseCoopers har meddelat att Erik Salander kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2018 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti 2017 samt en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befatt-ningshavare innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Lifco verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Grundlönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag att ändra gränserna för antalet styrelseledamöter i bolagsordningens § 7. Den nya lydelsen i § 7 är ”Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter.”.

Besluten kan läsas i sin helhet på www.lifco.se.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco hade vid årsskiftet 132 bolag i 26 länder. År 2016 omsatte Lifco 9,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 377 MSEK och en EBITA-marginal på 15,3%. Läs mer på www.lifco.se

Taggar:

Om oss

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 133 bolag i 26 länder. Koncernen omsatte 2016 cirka 9 miljarder SEK med en EBITA-marginal på 15%. Läs mer på www.lifco.se

Prenumerera