Kallelse till årsstämma i Lifco AB

Aktieägarna i Lifco AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 6 maj 2015 klockan 15.00 på Stockholm Waterfront Congress Center, Nils Ericsons plan 4 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29 april 2015, dels senast onsdagen den 29 april 2015 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 29 april 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Lifco AB (publ), märk kuvertet ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 92 82 eller via Lifcos hemsida, www.lifco.se.

Hela kallelsen finns att läsa här nedanför eller på Lifcos hemsida www.lifco.se

.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har 106 bolag i 28 länder. Koncernen omsatte 2014 6,8 miljarder SEK och hade en EBITA-marginal på 14,2 %. Läs gärna mer på www.lifco.se.

Lifco offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 26 mars kl 08.00.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Lifco AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 6 maj 2015 klockan 15.00 på Stockholm Waterfront Congress Center, Nils Ericsons plan 4 i Stockholm.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29 april 2015, dels senast onsdagen den 29 april 2015 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.

     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den 29 april 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

     I Lifco finns totalt 90 843 260 aktier berättigande till 145 526 990 röster. Av dessa aktier är 6 075 970 A-aktier med tio röster per aktie och 84 767 290 B-aktier med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligen till Lifco AB (publ), märk kuvertet ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 92 82 eller via Lifcos hemsida, www.lifco.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

     Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.lifco.se, och sänds till aktieägare som begär det.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Årsstämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Val av en eller två justeringsmän

5.    Godkännande av dagordning

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8.    Verkställande direktörens anförande

9.    Beslut om

      a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

       b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och

       c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

11.   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

12.   Val av styrelse och revisor

13.   Beslut om valberedning

14.   Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15.   Styrelsens förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av dotterbolaget NETdental GmbH

16.   Avslutning

BESLUTSFÖRSLAG

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 2,60 SEK per aktie för räkenskapsåret 2014 och att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 8 maj 2015. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas genom Euroclear Swedens försorg den 13 maj 2015. Sista dag för handel med Lifco-aktien inklusive rätt till utdelning är den 6 maj 2015.

Styrelse m m (punkterna 2, och 10-12)

Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Tomas Billing (Nordstjernan), Anna-Karin Celsing (representant för mindre aktieägare), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Hans Hedström (Carnegie Fonder) och Adam Nyström (Didner & Gerge Fonder), föreslår följande:

 • att till ordförande vid stämman utses Carl Bennet,

 • att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter,

 • att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till 5 100 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 1 100 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 550 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 160 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 80 000 kronor per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 120 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 60 000 kronor per ledamot,

 • att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Gabriel Danielsson, Erik Gabrielson, Fredrik Karlsson, Johan Stern och Axel Wachtmeister samt att nyval sker av Ulrika Dellby och Ulf Grunander. Ulrika Dellby har tidigare varit partner på Boston Consulting Group och är idag styrelseledamot i Cybercom och SJ, vice ordförande i Norrporten samt partner på Fagerberg & Dellby. Ulf Grunander har tidigare varit auktoriserad revisor och är idag CFO för Getingekoncernen sedan 1993.

 • att till styrelsens ordförande omväljs Carl Bennet,

 • att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter,

 • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert, och

 • att omval sker av PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.       

  För ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, se valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

  Valberedning (punkt 13)

  Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

 • att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2016 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti 2015 samt en representant för de mindre aktieägarna,

 • att för det fall någon av de fem största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fem aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget,

 • att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen,

 • att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Lifco, valberedningen får besluta att ledamoten ska frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen, samt

 • att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner.

  Grundlönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

  Överlåtelse av dotterbolaget NETdental GmbH (punkt 15)

  Lifco äger 65 procent av aktierna i dotterbolaget NETdental GmbH (”Netdental”). Mot bakgrund av Netdentals otillfredsställande utveckling har Lifco träffat avtal avseende överlåtelse av Lifcos aktier i Netdental, inklusive dess dotterbolag Lohrmann Dental GmbH och 13485 GmbH, till minoritetsägarna i Netdental, vilka också är anställda i Netdental.

  I samband med överlåtelsen av Lifcos aktier i Netdental övertar köparna det fulla ansvaret för Netdentals nettoskuld. Överlåtelsen förväntas inte ge upphov till någon realisationsförlust eller realisationsvinst för Lifco. Styrelsen anser att överlåtelsen av aktierna i Netdental är av marginell betydelse för Lifco.

  Överlåtelsen av aktierna i Netdental är villkorad av att bolagsstämman i Lifco godkänner överlåtelsen i enlighet med bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen.

  ___________________

  HANDLINGAR M M

  Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Verkmästaregatan 1 i Enköping och på dess hemsida, www.lifco.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

  Enköping i april 2015

  Styrelsen för Lifco AB (publ)

Taggar:

Om oss

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 138 rörelsedrivande bolag i 29 länder. År 2017 omsatte Lifco 10,0 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 1 732 MSEK och en EBITA-marginal på 17,3%. Läs mer på www.lifco.se

Prenumerera

Dokument & länkar