EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIFEASSAYS AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma den 12 november 2013 i LifeAssays AB (publ) fattades bl.a. beslut om företrädesemission av units. För att möjliggöra genomförandet av företrädesemissionen av units fattade bolagsstämman även beslut om ändring av bolagsordningen.

Villkoren för företrädesemissionen av units

  • Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna högst 4 174 476 units
  • Innehav av sex befintliga aktier berättigar till teckning av en unit
  • En unit består av fyra aktier av serie B, en teckningsoption av serie B1 och en teckningsoption av serie B2
  • Teckningskursen uppgår till 3,40 kronor per unit, varav 0,85 kronor avser respektive aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag
  • Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen är den 19 november 2013
  • Teckningsoption av serie B1 berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget under perioden från och med att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 maj 2014, till en teckningskurs om 1,10 kronor per aktie.
  • Teckningsoption av serie B2 berättigar till teckning av en aktie av serie B i bolaget under perioden från och med att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 30 november 2014, till en teckningskurs om 1,35 kronor per aktie.
  • Teckning av units ska ske under perioden från och med den 25 november 2013 till och med den 9 december 2013
  • Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom samtidig betalning. Anmälan om teckning utan stöd av uniträtter sker genom särskild anmälningssedel

 

Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med 18 785 142 kronor, varav ökningen avser 12 523 428 kronor för aktierna, 3 130 857 kronor för teckningsoptionerna av serie B1 och 3 130 857 kronor för teckningsoptionerna av serie B2.

Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan antalet aktier av serie B i bolaget komma att öka med 25 046 856, varav ökningen avser 16 697 904 aktier av serie B som utgör en del av units, 4 174 476 aktier av serie B som tillkommer genom full teckning av teckningsoptionerna av serie B1 och 4 174 476 aktier av serie B som tillkommer genom full teckning av teckningsoptionerna av serie B2.

Sammanlagt kan bolaget tillföras högst 14 193 218 kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 700 000 kronor, genom företrädesemissionen av units. Därutöver kan bolaget tillföras ytterligare 10 227 466 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Det innebär att bolaget kan tillföras högst 24 420 684 kronor vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

För fullständiga villkor, anvisningar och ytterligare information om företrädesemissionen av units och LifeAssays hänvisas till det prospekt som bolaget beräknar offentliggöra senast den 22 november 2013. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.lifeassays.com, på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida, www.penser.se, och på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

 

Skälen till företrädesemissionen av units

LifeAssays har tidigare under 2013 kompletterat sin test för akutfasprotein i hund med liknande tester för häst och katt. Testen för EquineHaptoglobin i häst har utvärderats med positivt resultat och bolaget genomför nu utvärderingar av sin senaste test för att mäta akutfasproteinkoncentrationen i katt. Samtidigt som bolaget lanserat nya produkter söker LifeAssays partners för humanmarknaden.

För att värna utvecklingen har bolaget fastlagt en plan för 2013-2014 som ska resultera i ökad tillväxt i försäljningen av veterinärmedicinska produkter. Bolaget har tecknat flera nya distributörsavtal och förstärkt organisationen med en global försäljnings- och marknadschef. Kapitaltillskottet från förestående emission ska användas för bolagets löpande verksamhet under 2013-2014 och främst produktutveckling och försäljning.

 

Tidplan för företrädesemissionen av units

Avstämningsdag: 19 november 2013

Teckningstid: Från och med den 25 november till och med den 9 december 2013

Sista dag för handel med aktier inkl. uniträtter: 14 november 2013

Första dag för handel med aktier exkl. uniträtter: 15 november 2013

Handel med uniträtter: 25 november - 4 december 2013

Handel i betald tecknad unit (BTU): 25 november 2013 - till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket

 

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade ändra gränserna för antal aktier och aktiekapital i bolagsordningen för att möjliggöra genomförandet av unitemissionen. Beslutet innebar att första och andra meningen i 4 § i bolagsordningen fick följande lydelse (ändringar i kursiv stil):

”Aktiekapitalet ska utgöra lägst arton miljoner sjuhundrafemtio tusen kronor (18 750 000) och högst sjuttiofem miljoner kronor (75 000 000). Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara tjugofem miljoner (25 000 000) och högst hundra miljoner (100 000 000).”

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB (publ), Anders Ingvarsson, på telefon 046-286 54 00 eller e-mail: info@lifeassays.com

 

Om LifeAssays®. NGM-noterade LifeAssays® AB’s affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserat på företagets patenterade teknologiplattform “MagnetoImmunoAssay”. Företagets mål är att erbjuda säkra och robusta system för att erhålla snabba och korrekta testsvar inom human och veterinär medicin.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2013 cirka kl. [8.30].