EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LIFEASSAYS AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma i LifeAssays AB (publ) idag beslutades bl.a. följande.

  • Bolagsstämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 2 519 312,25 kronor för täckning av förluster i bolaget. Minskningen genomförs utan indragning av aktier. Efter minskningen uppgår bolagets aktiekapital till 7 557 936,75 kronor och akties kvotvärde till 75 öre.
  • Bolagsstämman beslutade att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare på i huvudsak följande villkor. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 15 115 873,50 kronor genom nyemission av högst 20 154 498 aktier av serie B. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid en gammal aktie ska berättiga till teckning av två nya aktier (en befintlig aktie berättigar till två teckningsrätter och varje teckningsrätt till teckning av en ny aktie). Avstämningsdag ska vara den 1 mars 2013 vilket innebär att sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter är den 26 februari 2013 och första dag för handel med aktier exklusive teckningsrätter är den 27 februari 2013. Teckningskursen ska vara 75 öre per aktie. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 6 mars 2013 till och med den 20 mars 2013. Avsikten är att prospekt för nyemissionen ska publiceras den 5 mars 2013.
  • Bolagsstämman beslutade även om ett incitamentsprogram, 2013/2015, med följande huvudsakliga villkor. Programmet omfattar högst 500 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 1,7 procent av antalet utestående aktier i bolaget efter genomförd företrädesemission. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt till nyteckning av en aktie av serie B, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 375 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer personer i bolagets ledning (senior ledningsgrupp) och övrig personal och programmet omfattar sammanlagt 11 personer. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 0,077 kronor per option, vilket motsvarar optionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes). Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie, till en teckningskurs om 4 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 1 maj 2014 till och med den 30 april 2015. I och med att teckningsoptionerna emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor kommer inte några kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Programmet har därmed inte heller någon påverkan på viktiga nyckeltal.

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade teknologiplattformen MagnetoImmunoAssay. Företaget har utvecklat tester för diagnostiska applikationer inom veterinär- och humanmedicin.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAsays AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2013 kl. 12:10.

Prenumerera