HALVÅRSRAPPORT

Finansiell information

  • Nettoomsättningen för perioden januari – juni 2013 uppgick till 912 tkr (1 079 tkr motsvarande period föregående år).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -8 200 tkr (-8 464 tkr motsvarande period föregående år).
  • Resultat per aktie blev –0,68  kr (-6,98 kr motsvarande period föregående år).

 

VD har ordet

Q2 2013.

Det andra kvartalet har stärkt LifeAssays®, inte bara genom en nyemission där kapital för att fortsätta satsningen på vår veterinärsida tillfördes, utan även i form av en ny och spännande marknad, USA. De diskussioner vi haft med Atlantic Diagnostics under andra kvartalet ledde fram till ett avtal i juni och lanseringen av hund CRP sker nu under juli i Chicago. Snabbt marscherat.

Med anställningen av Tom Liber (formellt den 2:a juli) har vi har förstärkt organisationen med en ny Marknads och Försäljningschef som kommer till oss med lång och gedigen erfarenhet från branschen. Tom kommer att fokusera uteslutande på vår veterinärverksamhet.

Vår test för akutfasprotein hos häst har inte riktigt lämnat stallet ännu. Resultaten från utvärderingar hos större och medelstora travtränare sammanställs så att vi skall kunna starta försäljningen efter sommaren. Dörren till spiltan är öppen men hästen behöver en lite knuff för att ta steget ut i världen.

Sökandet efter en partner till humansidan har tagit oss till Tyskland, Indien och Kina. De diskussioner vi för går stadigt framåt men har ännu inte konkretiserats genom avtal.

Bolaget har också hållit en extra bolagsstämma i juni för att besluta om ett optionsprogram för anställda. Styrelsens uppfattning, vilket konfirmerades av deltagarna på den extra bolagsstämman, är att personalen är en av bolagets viktigaste tillgångar och ett långsiktigt engagemang via optioner bidrar positivt till bolagets utveckling.

 

Veterinärmarknaden.

Det första halvårets försäljning av reagens för hund CRP har fortsatt utvecklats positivt. Som framgår av vidstående graf är tillväxten stadig och med distributör i USA kommer den att utvecklas ytterligare. Medinor står som tidigare för merparten av försäljningen och har första halvåret 2013 köpt 16 % mer tester än motsvarande tid 2012 och hela 31 % mer bara under Q2 2013 jämfört med Q2 2012. Försäljningen av tester till Asien har samtidigt ökat med 260 % i antal under Q2 2013 jfr Q2 2012!

En handfull instrument har sålts i Asien under Q2 men instrumentförsäljningen behöver fortfarande adresseras. De diskussioner vi har med Medinor och framför allt USA gör dock att vi tror på en positiv utveckling under hösten. Placerade instrument är en förutsättning för att reagensförsäljningen skall öka.

I övriga Europa fortsätter vi att borra oss in på den spanska och franska marknaden med hjälp av våra distributörer. Trots det ekonomiska läget, där både veterinärer och hundägare spenderar allt mindre, har vi fokus på vårt system hos distributörerna vilket jag tolkar som mycket positivt. Vår lokale Area Manager, Santiago Sempere, har naturligtvis en mycket stor del i detta. Santiago, placerad i Barcelona, har under våren även gått igenom den italienska marknaden och utvärderat kandidater att distribuera våra produkter. Vi  har nu (10 juli) skrivit avtal med ett företag GEPA med planerad lansering efter semestrarna.  Med Tom Libers ankomst kommer vi att kunna öka aktiviteten för att finna distributörer även i England och Tyskland.

Biomedica Medizinprodukte fortsätter att etablera sig i Österrike och på deras marknader i forna östblocket vilket visar sig i försäljningen av hund CRP och instrument.

I Asien är det Korea som står för tillväxten. Ökad reagensförsäljning på existerande instrument följs nu av försäljning av nya instrument vilket skall ge en ytterligare ökning av reagensförsäljningen. Vi går förvisso från en låg nivå, men att döma av den återkoppling vi har från vår distributör kan Korea bli en intressant marknad. Kina fortsätter att var en attraktiv marknad. För närvarande är diskussionen om försäljning av våra veterinärprodukter i Kina sammankopplade med de diskussioner vi för om humansidan i Kina, se nedan.

Slutligen några ord om vår hästtest. Vi har under Q2 fortsatt arbetet ned att på ett strukturerat sätt dokumentera vår tests värde i en patientnära eller s.k. ”POC” situation. På detta sätt kommer vi att tillsammans med veterinärer och tränare att kunna visa vår tests kliniska värde och argumentera hos ägare och tränare för dess användbarhet i samband med träning och tävling.

Vi vet naturligtvis att det är så. Under Q2 har vi testat hästar dagen efter att de kroknat i tävlingslopp och sett förhöjda värden i vår test. Vi har visat höga värden hos en häst veckan före och i anslutning till start, utan att tränaren såg några tecken på sjukdom. Väl i tävling fick hästen utgå efter halva loppet och dagen efter konstaterade veterinären, efter en grundlig undersökning, kraftigt svullen hals! Häst med misstänkt sjukdom men normala värden i vår test har tävlat och slagit personligt rekord. Alltså, vår test ger värdefull information för veterinären, tränaren, ägaren och spelaren!

 

Humanmarknaden.

Andra kvartalet har inneburit att diskussionerna med potentiella partners i Tyskland och Kina tagit steg framåt medan Indien (AGAPE) inte avancerat nämnvärt.

I de förstnämnda länderna har vi fört diskussionerna förbi stadiet av ”nyfiket utvärderande” till vad vi ser kan bli konkreta diskussioner om vad som skall göras samt hur och under vilka ekonomiska villkor det skall göras. Jag vill dock understryka att vi är långt ifrån klara med något avtal och mycket kan tyvärr fortfarande hända som omkullkastar dessa diskussioner. 

I diskussionen med en av de potentiella partners i Kina som vår konsult Business Research Ltd tagit fram, är också veterinärdiagnostiken nu en dela av ett möjligt avtal.

 

Forskning och Utveckling

Andra kvartalet har utvecklingsavdelningen lagt mer fokus på att ta kattesten till marknaden. Vi hann inte ta produkten till marknaden för utvärdering under Q2 men tror oss, med de framsteg som gjorts och de personella resurser som nu ägnar sig uteslutande åt detta, kunna göra det under Q3 i år.

 

Organisation

Bolaget har förstärkt sin organisation med en Försäljnings- och Marknadschef Tom Liber. Tom kommer närmast från Cellavision AB.

 

Försäljning och resultat.

LifeAssays® har under det första halvåret sålt betydligt färre instrument än första halvåret 2012. Lageruppbyggnad hos våra distributörer har gjort att vi tappat c:a 281.000 kr i instrumentförsäljning jämfört med första halvåret 2012. Vi har adresserat detta under Q2 och ser att vi under andra halvåret 2013 bör ta tillbaka tappet och förhoppningsvis öka instrumentförsäljningen. Glädjande nog har reagensförsäljningen ökat vilket gör att, med det bidrag vi numera har på vår reagensförsäljning, det totala bidraget från bolagets försäljning första halvåret 2013 jämfört med 2012 har ökat c:a 10%.  Försäljningen i kronor av reagens under det första halvåret 2013 ökade med 22 % jämfört med samma tid 2012. På motsvarande sätt var reagensförsäljningen hela 37 % högre i kronor räknat andra kvartalet 2013 jämfört med 2012

Bolagets kostnader har minskat för jämförbara perioder 2013/2012. Vi har ökat rejält vad gäller marknadsföring och resor medan personalkostnaderna är ner med drygt 3 % under första halvåret och 8 % under Q2. Den kostnad vi tidigare haft för konsulthjälp från Euris är avslutat sedan sista januari vilket gett oss utrymme att under första halvåret intensifiera ansträngningarna att finna Partners för humandelen med extern hjälp.  Den externa konsulthjälpen minskade under Q2 och kommer inte att tas i anspråk på samma nivå resterande året.

Anställningen av Tom Liber kommer naturligtvis att öka våra personalkostnader men jag har valt att genomföra denna förstärkning för att kunna ta tillvara det momentum jag upplever att vi har just nu. Jag är övertygad att Tom omgående kommer att bidra positivt till försäljningsutvecklingen och bolagets tillväxt.

Slutligen vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar från oss på LifeAssays®. Vi lägger nu undan pipetterna, lödkolvarna och mätinstrumenten för att under tre veckor ägna oss nästan uteslutande åt semester. I början av augusti är vi åter för att utvilade ta oss an en höst som lovar att bli den intensivaste i bolagets historia.

Glad sommar från mig och min granne,

Lund den 11 juli 2013

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

anders.ingvarsson@lifeassays.com

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

Blodanalysbolaget LifeAssays® ABs affärsidé är att tillgodose läkare och patienters behov av enkla och tillförlitliga test för snabb patientnära blodanalys. Bolagets patenterade produkter utgörs av egentillverkade instrument och engångsreagens vilka är ofarliga för patienter, personal och miljö. Alternativa marknader för bolagets produkter återfinns inom veterinärmedicin samt livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Prenumerera