HALVÅRSRAPPORT, 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

(NGM:LIFE B)

• Intäkterna för perioden januari - juni 2007 ökade till 316 tkr (36 tkr motsvarande period föregående år).

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till

–2 768 tkr (-2 003 tkr).

• Resultat per aktie blev –0,02 kr (-0,01 kr).

LifeAssays utvecklar morgondagens generation av Point of Care instrument dvs patientnära analysinstrument som kan utföra ett flertal analyser parallellt. Teknologin erbjuder snabba analyser av protein, hormoner och bakterier i t ex blod. Instrumentet mäter inte bara noggrant och på kort tid, listan av analyser kan utökas allt eftersom behov uppstår. Att analyssvar ges inom 10 minuter på prover som i dag måste skickas till större laboratorium för analys kommer att ha stor betydelse både för läkare och för patienter.

Bolaget befinner sig just nu i en fas där man går från utveckling till en produkt som i alla avseenden skall anpassas för att leva upp till de nuvarande och kommande krav som ställs på en medicinteknisk produkt för Point of Care (PoC) Marknaden.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Under kvartal två har uppbyggnaden av reagensproduktionsanläggning samt arbetet med

kvalitetssäkringen fortsatt enligt plan. Bolagets målsättningen är att under hösten kunna CE märka (klass 1) blodtestet för CRP, i enlighet med Läkemedelsverkets författningssamling LVFS 2001:7, vilket är en förutsättning för att få börja sälja på den Europeiska marknaden (samt i vissa länder utanför EU). LifeAssays håller på att förbereda en visning och lansering av bolagets produkter på en av de största internationella fackmässorna inom medicinsk teknik, MEDICA-mässan, som hålles i Düsseldorf (Tyskland) under perioden 14-17 november 2007.

LifeAssays ingick under kvartal två ett exklusivt distributionsavtal med SAVAS MEDIKAL LTD.STI (www.savasmedikal.com) som är ett etablerat turkiskt distributionsbolag verksamt inom diagnostiksektorn (Point-Of-Care). Avtalet innebär att SAVAS MEDIKAL får ensamrätten att sälja LifeAssays produkter på den Turkiska marknaden. För LifeAssays del innebär avtalet att bolagets produkter kommer att kunna testlanseras under 2007-2008 till minst 20 referenskunder i Turkiet samt att SAVAS MEDIKAL kommer att påbörja försäljningen av LifeAssays CRP blodtest i början av 2008. SAVAS MEDIKAL får behålla ensamrätten på den Turkiska marknaden under förutsättning att den årliga försäljningsvolymen överstiger 4 000 EURO för år 2008 samt 120 000 EURO från och med år 2009. LifeAssays för aktivt diskussioner med distributörer i flera länder i syfte att träffa nya distributionsavtal under 2007-2008.

I enlighet med tidigare rapportering har ett avtal slutits med ett NASDAQ noterat bolag verksamt inom diagnostiksektorn (Point-Of-Care). LifeAssays har planenligt erhållit betalning (438 tkr under kvartal två och tre) för utförandet av en 6-månaders studie avseende framtagandet av en analys för detektion av en viss blodmarkör för diabeteskontroll med hjälp av LifeAssays patenterade teknologiplattform.

LifeAssays varumärkesansökan har som tidigare rapporterats blivit godkänd i USA. Detta innebär att bolaget har skydd för varumärket ”LifeAssays” inom områdena:

- Diagnostiska reagens preparationer för kliniskt samt medicinskt bruk.

- Datorprogram för analys och diagnos baserad på mätning av proteiner, virus och celler i kroppsvätskor för medicinskt, veterinärt samt farmaceutiskt bruk.

- Medicinsk utrustning och instrument, speciellt mikroprocessorbaserad magnetisk-permeabilitet mätare för diagnos och analys av proteiner, virus och celler i kroppsvätskor.

Under kvartal två har LifeAssays har installerat en dispenseringsrobot i sina lokaler för produktion av de planerade blodtesten. Roboten har visat sig hålla en tio gånger högre noggrannhet än det manuella fyllningsförfarandet som bolagets patientjämförelser har grundats på. Vidare har roboten en produktionskapacitet som överstiger 3000 test per dag.

Under kvartal två har LifeAssays genomfört en nyemission som har stärkt bolagets kassa med 11,88 Mkr före emissionskostander. Omkring 92 % av aktierna tecknades med företräde. Nyemissionen blev 2,4 gånger övertecknad.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

I början av kvartal tre har Miljödomstolen har genom dom meddelat att den lämnar LifeAssays tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att i bolagets lokaler på fastigheten Syret 1 i Lunds (Scheelevägen 19F) årligen producera 750.000 engångsreagens för blod och urinanalys.

I enlighet med tidigare rapportering har LifeAssays erhållit formsprutade provexemplar av behållarna för de planerade engångstesten. Eftersom dessa behållare samt medföljande kalibereringskomponent kommer att stå för huvuddelen av bolagets försäljning har en amerikanskt patentfirma anlitats för granskning och färdigställande av två nya patentansökningar. Under kvartal tre lämnades den första av dessa två nya patentansökningar in till det amerikanska patentverket.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Prenumerera

Dokument & länkar