HALVÅRSRAPPORT (Q2) 1 JANUARI – 30 JUNI 2010

(NGM: LIFE B)

Finansiell information

• Nettoomsättningen för perioden januari – juni 2010 uppgick till 900 tkr

(36 tkr motsvarande period föregående år).

• Resultatet efter skatt uppgick till –4 292 tkr (-4 396 tkr).

• Resultat per aktie blev –0,02 kr (-0,02 kr).

(För komplett halvårsrapport inklusive tabeller se bifogad fil)

Svagare försäljning under Q2

Vår bedömning är att försäljningen under 2010 kommer att växa. Denna tillväxt förväntas dock inte ske med en jämn takt på grund av inflödet av nya distributörer samt att befintliga distributörer bygger upp egna lager av våra produkter. Första kvartalet (Q1) 2010 började med en snabb expansion. Vi kan konstatera att vi under andra kvartalet (Q2) 2010 sålde 14 veterinära instrument vilket kan jämföras med 47 stycken under hela föregående år. Under samma period sålde vi 4 160 hund-CRP test, vilket kan jämföras med 2 100 sålda hund-CRP test under hela föregående år. Försäljningen för andra kvartalet (Q2) uppgick till 203 tkr vilket är en förbättring från 33 tkr för motsvarande period förra året men en nedgång från 697 tkr för första kvartalet (Q1) 2010. Den genomsnittliga täckningsgraden som uppnåddes vid försäljningen av bolagets produkter under andra kvartalet (Q2) uppgick till 21 %, vilket är bra med tanke på de små volymer som fortfarande produceras. Allteftersom volymerna ökar och produktionen optimeras förväntas täckningsgraden kunna förbättras upp till 50%.

Veterinära blodtest har en stor tillväxtpotential

Det ackumulerade antalet sålda veterinära instrument uppgick i slutet av andra kvartalet (Q2) 2010 till 195 stycken. Vår ambitionsnivå vid ingången av andra kvartalet (Q2) var att bolaget skulle ha sålt 329 sålda veterinära instrument i slutet av samma kvartal. Huvudanledningen till att vår ambitionsnivå inte kunde nås var uteblivna beställningar från bolagets nordiska distributör, vilket förklaras av att de har kvar instrument i lager som räcker till och med fjärde kvartalet (Q4). Vår instrument-försäljning håller på att växa på de utom-nordiska marknaderna, vilket är fördelaktigt för att minska beroendet av enskilda regionala distributörer. Bolagets uppskattning är att 1000 installerade veterinära instrument hos slutkund kommer att generera en kontinuerlig försäljning av hund-CRP test med vilken LifeAssays® kan uppnå ett positivt resultat.

Under andra kvartalet (Q2) har försäljningen av hund-CRP blodtest i huvudsak (till 84 %) skett i Norden. Utmaningen för 2010 är att expandera försäljningen av hund-CRP test till nya geografiska marknader inom EU och Asien. Vi har noterat ett stort intresse för vårt veterinära instrument i framförallt Taiwan. Genom etablering på nya geografiska marknader förväntas de utomnordiska försäljningsvolymerna att öka betydligt under 2010-2011.

Under andra kvartalet (Q2) har vi i genomsnitt producerat 28 stycken veterinära instrument per månad, vilket har frigjort resurser för bland annat färdigställandet av instrument för den humana markanden. Bolagets nuvarande maximala månatliga produktionskapacitet (med det mesta av produktionen placerat hos underleverantörer) uppskattas till ca 80 stycken instrument.

Vårt veterinära instrument kan även utföra andra blodanalyser förutom mätning av hund-CRP. Härvid kan nämnas inflammations-/infektionstest för häst och katt. När nya test har tagits fram kommer detta att ha en positiv effekt på bolagets lönsamhet. Speciellt då sådana lanseras till en slutanvändare som redan har ett LifeAssays® instrument för veterinärt bruk.

Lansering av ett patientnära humant CRP-blodtest under Q4

Ett patientnära humant CRP-blodtest håller på att placeras på befintlig teknikplattform (dvs samma instrument och reagensbehållare som finns i produktion på veterinärsidan). En serie om 10 stycken instrument för humant bruk har tillverkats och används för framtagandet av IVD CE märkningen av human-

CRP blodtestet. Arbetet med dokumentationen för att uppnå en obligatorisk IVD CE märkning utförs tillsammans med en extern konsult. Konsulten uppskattar att det patientnära humana CRP-blodtestet bör kunna lanseras i början av fjärde kvartalet (Q4) 2010.

Förstärkt likviditet med 3,8 Mkr

Genomförandet av bolagets nyemission i slutet av andra kvartalet (Q2) förstärkte likviditeten med 3,8 Mkr. Bolagets målsättning är att öka försäljningsvolymerna samt lönsamheten genom marknadsexpansion och produktionsoptimering av befintliga produkter. Även om resultatet av detta arbete utvecklas positivt uppskattas att ett positivt kassaflöde genereras först under fjärde kvartalet (Q4) 2011. Detta innebär att bolaget för finansiering av nästa verksamhetsår kan komma att behöva ytterligare tillskott av kapital. Styrelsens bedömning är att det finns goda möjligheter att få in det kapital som krävs. Det är min önskan som både VD och huvudägare att en kapitalstark finansiär går in och säkrar bolagets finansiering långsiktigt.

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra aktieägare som under många år har stöttat bolaget. Vi har tillsammans lyckats bygga upp ett unikt svenskt högteknologiskt LifeScience-bolag som har en omfattande internationell marknadspotential.

Lund i juli 2010

Dario Kriz, Tekn. Dr.

VD för LifeAssays AB och

Docent vid Lunds Universitet

Blodanalysbolaget LifeAssays® ABs affärsidé är att tillgodose läkare och patienters behov av enkla och tillförlitliga test för snabb patientnära blodanalys. Bolagets patenterade produkter utgörs av egentillverkade instrument och engångsreagens vilka är ofarliga för patienter, personal och miljö. Alternativa marknader för bolagets produkter återfinns inom veterinärmedicin samt livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Prenumerera

Dokument & länkar