Kommuniké årsstämma 2013

Vid det NGM‑noterade blodanalysbolaget LifeAssays AB:s (publ) årsstämma i Lund den 16 april 2013 fattades bland annat följande beslut.

 

Resultat- och balansräkning, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2012. Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen framställda förslag, till stämmans förfogande stående medel balanseras genom att överkursfonden och den fria fonden efter nedsättning av aktiekapitalet tas i anspråk för att täcka del av den ansamlade förlusten varefter -2 319 289 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

 

Styrelse och revisor

Stämman omvalde styrelseledamöterna Anders Norling, Björn Lundgren, Bo Unéus och Joakim Lindqvist samt beslutade om nyval av Peter Forsberg. Stämman valde genom nyval Peter Melinder till styrelsesuppleant. Stämman omvalde Anders Norling till styrelsens ordförande.

Peter Forsberg, född 1948. Peter Forsberg gick 2012 i pension efter över 20 år som veterinär och chefsveterinär på Svenska Travsportens Centralförbund (STC). Han har mångårig nationell och internationell erfarenhet av veterinärvårdsrelaterade frågeställningar inom travsporten och har efter sina aktiva år ett brett kontaktnät inom travsporten. Tidigare styrelseerfarenhet är bl.a. som ordförande i ”Hästnäringens Djurvälfärdskommitté” och styrelseledamot i ”ATG Hästkliniken AB”.

Peter Melinder, född 1949. Peter Melinder är både ekonom och veterinär med en bred bakgrund inom båda områdena. Som exempel från hans karriär kan nämnas att han varit aktiv som veterinärinspektör i både lantbruksstyrelsen såväl som livsmedelsverket. Vidare har han varit medicinsk rådgivare i Danske Slakterier inför deras etablering in i Sverige. Idag fokuserar Peter på förvaltningen av Örntofta Slott som han äger tillsammans med sin fru. Peter är även aktiv i Eslövs lokalpolitik.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämma 2014 ska utgå med sammanlagt 220 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 40 000 kronor. Ingen ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

Stämman omvalde Annika Larsson till revisor och Anders Olof Persson till revisorssuppleant (Mazars SET Revisionsbolag AB, Helsingborg). Båda valdes för perioden till och med utgången av årsstämman 2014.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

 

Valberedning

Stämman beslutade att styrelsens ordförande årligen under tredje kvartalet ska sammankalla en valberedning som ska bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning ska meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Riktlinjer för ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

 

Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, öka bolagets aktiekapital med högst tio procent av aktiekapitalet efter det att den företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämma den 22 februari 2013 har genomförts och registrerats vid Bolagsverket och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen, genom utgivande av aktier av serie B. Nyemission ska ske mot kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.

Stämman bemyndigade styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

 

LifeAssays AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046‑286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

 

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay teknologiplattformen. Målsättningen är att tillgodose läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. Befintliga metoder är långsamma och inkluderar i vissa fall användandet av radioaktiva material. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Alternativa användningsområden återfinnes inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinärmedicin.