KVARTALSRAPPORT 1 januari – 31 mars 2013

Finansiell information

  • Nettoomsättningen för perioden januari – mars 2013 uppgick till 366 tkr (489 tkr motsvarande period föregående år).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4 003 tkr (-3 931 tkr motsvarande period föregående år).
  • Resultat per aktie blev –0,40  kr (-3,24 kr motsvarande period föregående år).

 

VD har ordet

Q1 2013.

LifeAssays® första kvartal 2013 har ägnats åt expansion av vårt distributörsnätverk, marknadsaktiviteter relaterat till vår hästtest och fortsatta kontakter med partners för vår humansida.

På grund av tidigare lageruppbyggnad sålde vi inga instrument under Q1 medan reagensförsäljningen har ökat under Q1 2013 jämfört med samma period förra året.

För att förstärka bolagets kassa och därmed skapa möjlighet att fortsätta det marknads- och utvecklingsarbete som skall ta LifeAssays® till en viktig spelare inom veterinär diagnostik, kallade styrelsen till extra bolagsstämma i februari, för att besluta om nyemission. Teckningstiden förlängdes till den 10:e april och i skrivande stund (25 april) har bolaget fått in c:a 74% av de drygt 15 000 tkr som företrädesemissionen omfattade. Ett riktigt bra utfall i dessa tider och jag vill tacka alla tidigare och nya aktieägare för det stödet.

 

Veterinärmarknaden.

Medinor fortsätter att vara loket i vår försäljning av hund CRP. Däremot tvingas vi konstatera att den ekonomiska krisen i södra Europa nu utan tvekan märks på villigheten att spendera pengar på sina husdjur. Vår distributör DistriVet, som konstant bearbetar kunder för vår räkning, meddelar att deras omsättning föll med motsvarande dryga 7 miljoner kronor bara i mars.  Frankrike däremot såg under slutet av Q1 ett ökat intresse för cCRP och vi kommer under Q2 att genomföra en riktad kampanj mot akutmottagningar. Arbetet med att etablera nya distributörer i Italien, Tyskland och England fortsätter.

Tillsammans med vår distributör Biomedica Medizinprodukte har vi arbetat med att expandera försäljningen utanför Österrike och till deras marknader i forma östblocket. Vi har bl.a. genomfört ett seminarium i Serbien, med stöd av personal från Malmö Djursjukhus, vilket var mycket lyckat.

Under årets första kvartal har LifeAssays® koncentrerat marknadsarbetet kring vår test för akutfasprotein hos häst. Testen som utvärderas i Sverige hos travtränare och i Spanien på kliniker, har hos Lutfi Kolgjini, en av Sveriges mest meriterade travtränare, visat att med bolagets enkla blodtest får man information som väl stämmer överens med hästarnas hälsotillstånd. Det är vår övertygelse att denna produkt kommer att kunna bidra till att hästars hälsa enklare kommer att kunna följas direkt hos tränare, ägare och under tävlingar och på så sätt tillföra ett viktigt verktyg till behandlande veterinärer i deras beslutsprocess.

Asien, nu inkluderande aktiviteter i Kina, fortsätter att expandera och vi hoppas att de diskussioner som nu inletts med partner för den humanmedicinska marknaden, också ger oss möjlighet att ta oss in på en som vi tror attraktiv veterinärmarknad i Kina.

 

Humanmarknaden.

Vi har under det första kvartalet intensifierat sökandet efter en partner som kan ta ansvar för utvecklandet av den humanmedicinska marknaden. Diskussionerna vi för pågår nu parallellt med bolag i Tyskland, Indien och Kina. Med det indiska företaget AGAPPE har vi genomfört tester i Indien av vårt system. I Kina har vi under Q1s senare del öppnat diskussioner med ett antal intressenter och kommer att ägna det kommande kvartalet till att föra detta projekt framåt tillsammans med vår konsult Business Research, expert med mångårig erfarenhet av kinesisk affärskultur.

 

Forskning och Utveckling

Utvecklingsavdelningen har under Q1 ägnat huvuddelen av sina resurser till marknadssupport av vår hästtest, underhållit det tiotal marknads och valideringsstudier som genomförs i Norden och utomlands samt naturligtvis varit inblandad i det arbete vi gör för att stärka vår position i diskussionen med potentiella partners. Det har lett till ytterligare förseningar i vårt projekt att ta fram en test för akutfasprotein hos katt. Kattesten är en viktig parameter för oss, där vi omedelbart kan dra fördel av de installerade instrument som finns på marknaden, varför vi nu frigör resurser för att högprioritera detta projekt.

 

Produktion och kvalitetssäkring

Som meddelats tidigare har vi lyft nivån i vårt kvalitetssystem att inkludera även certifiering enligt ISO 13485. Det arbete som produktion och kvalitetssäkring gjort för att säkra kvalitet och sänka produktionskostnaderna fortsätter att visa positivt resultat. En marginalförbättring Q1 2013 jämfört med Q1 2012 och en fortsatt minskning av antalet återtagna instrument under garantitiden gör att vi ser fram emot fortsatt ökad lönsamhet för våra produkter.

 

Försäljning och resultat.

LifeAssays® har under det första kvartalet 2013 haft en total försäljning av 366 tkr att jämföras med motsvarande period 2012 då försäljningen var 489 tkr. Bolaget sålde på grund av lageruppbyggnad hos distributörerna inga instrument under första kvartalet i år medan reagensförsäljningen var upp med 6%. Med en ökad marginal från knappa 42% till 50% blev bruttointäkten 90% av motsvarande intäkt 2012. Det är självklart oroande att distributörernas lager av instrument räckte hela första kvartalet i år, något som kommer att adresseras under Q2.

Bolagets personalkostnader ligger oförändrade jämfört med Q1 2012 medan det arbete som gjorts för att sänka våra löpande kostnader gjort att de minskat till -1 847 tKr. Vi avslutade samarbetet med EURIS sista januari, men har spenderat mer på marknad och sälj samt konsultarvoden för Partneraktiviteter. Det gör att våra kostnader som ser ut att ha minskat med endast 3%, rensat från sådan engångskostnader, minskat med c:a 15% för jämförbar period 2012.

 

Lund den 25 april 2013

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

anders.ingvarsson@lifeassays.com

 

Viktiga händelser under första kvartalet 2013.

  • LifeAssays® har certifierats enligt ISO 13485 (http://www.lifeassays.com/news/764/)
  • LifeAssays® genomförde en extra bolagsstämma den 22 februari 2013. (http://www.lifeassays.com/news/765/)
  • Företrädsemission påbörjas med teckningstiden 6-20 mars 2013.
  • Styrelsen har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående företrädesemissionen till och med den 10 april 2013. (https://www.ngnews.se/attachments/77176)

 

Viktiga händelser efter kvartalets utgång innan publiceringen av kvartalsrapporten.

 

 

PERIODENS RESULTAT

Resultatet för perioden 1 jan – 31 mars 2013 uppgår till – 4 003 (-3 931) tkr. Resultatet per aktie uppgår till -0,40 (-3,24) kr.

 

INVESTERINGAR

Periodens investeringar uppgick till 268 (138) tkr av vilka 258 tkr utgör patentinvesteringar. Resten utgör inköp av inventarier.

 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var -3 809 (-3 716) tkr. Likvida medel per den 31 mars 2013 uppgick till 7 109 (6 853) tkr.

 

LIFEASSAYS® ABs AKTIE

LifeAssays® ABs aktie, LIFE B med ISIN-kod SE0000819054, är sedan 28 juni 2002 noterad på NGM Equity vid Nordic Growth Market (NGM), som är en börs under Finansinspektionens tillsyn. En handelspost omfattar 1 aktie.

 

ÄGARSTRUKTUR

Antalet registrerade aktier i Bolaget uppgick vid rapporteringsperiodens utgång till 10 077 249 aktier. Vid motsvarande tid 2012 uppgick antalet registrerade aktier till 1 212 251 412 stycken. Aktiekursen (senaste betalkursen) för första kvartalet 2013 var 0,90 (0,01) kr, vilket ger ett börsvärde på 9,1 (12,1) Mkr. Aktiens kvotvärde är 0,75 kr.

Bolagsstämman beslutade den 25 juli 2012 att genomföra en sammanläggning av aktier av serie B 1:1000 vilket innebär att 1000 aktier läggs samman till 1 aktie och att antalet aktier minskade  från 1 212 252 000 till 1 212 252. Styrelsen beslutade att avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier skulle ske tisdagen den 7 augusti 2012.

Genomsnittligt antal aktier för år 2013 uppgår till 10 077 249 stycken. Någon utspädningseffekt föreligger för närvarande inte.

 

Ägarstruktur för LifeAssaysâ AB (publ)

(För tabell, se bifogad fil)                     

 

REDOVISNINGSPRINCIPER

LifeAssays® tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättandet av finansiella rapporter. Detta innebär att bolaget ska tillämpa den internationella redovisningsstandarden IFRS i den omfattning som RFR 2 tillåter. Vid upprättandet av delårsrapporter tillämpas IAS 34 Delårsrapportering. De IFRS-standarder och tolkningar som publicerats men inte trätt i kraft den 31 mars 2013 bedöms inte få någon väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapporter.

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i denna delårsrapport är desamma som de som beskrivs i årsredovisningen 2012.

 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

I dagsläget finns ett avtal mellan Bolaget och European Institute of Sci­ence AB som berättigar European Institute of Science AB att uppbära en royalty om 2 % baserat på LifeAs­says® ABs omsättning fram till 2019

08-23. Vidare har European Institute of Science AB en exklusiv rätt att kommersiellt exploatera delar av teknologin för tillämpning i genomflödessystem. Denna tillämpning kommer inte att konkurrera med LifeAssays® ABs planerade produkter och ger inte LifeAssays® AB rätt till någon royaltyersättning. Under 2013 har LifeAssays® ABs försäljning genererat royaltyintäkter om 7,0 tkr (38,8 tkr för helåret 2012) åt European Institute of Science AB.

 

UPPLYSNINGAR AVSEENDE SÄSONGSEFFEKTER

Företagets verksamhet är i dagsläget, ej påverkad av vare sig cykliska effekter eller säsongsvariationer.

 

EKONOMISK INFORMATION                                                              

Halvårsrapport (Q2) för 2013 torsdagen den 11 juli 2013

Delårsrapport (Q3) för 2013 torsdagen den 24 oktober 2013

Bokslutskommuniké (Q4) för 2013 fredagen den 31 januari 2014

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Prenumerera