LIFEASSAYS: Antal utestående aktier och röster i LifeAssays AB per den 29 januari 2016

LifeAssays AB (publ) genomförde under november 2015 – januari 2016 en riktad nyemission av 80 312 216 B-aktier. Samtliga nya B-aktier tecknades.

Per den 29 januari 2016 uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i LifeAssays AB till 482 970 502 B-aktier och bolagets aktiekapital uppgår till 24 148 525,10 kronor.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari kl. 8:30.

 

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com