LIFEASSAYS® BESLUTAR OM RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2016, beslutat om en riktad nyemission om högst 165 634 323 B-aktier, motsvarande cirka 9,99 procent av det totala utestående antalet aktier och röster i bolaget. Samtliga B-aktier har tecknats av Beijing St Grand Asset Management Co. Ltd. Teckningskursen är 0,039 kronor per B-aktie och kommer tillföra bolaget sammanlagt 6 459 738,60 kronor, före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets B-aktie under 20 handelsdagar vid NGM Equity närmast före dagen för emissionsbeslutet, i ören med en decimal.

I och med emissionen ökas bolagets aktiekapital med 3 312 686,46 kronor, varigenom bolagets aktiekapital uppgår till 36 439 551,14 kronor, fördelat på 1 821 977 557 B-aktier.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget en ny strategiskt viktig aktieägare.

Beijing St Grand Asset Management kommer genom sin investering att bli en av LifeAssays® större ägare.

”Asien, och fram för allt Kina, ser vi som en av Bolagets viktigaste marknader de kommande åren, Veterinärmedicin i Kina växer väldigt snabbt och St Grands kännedom om och närvaro på den kinesiska marknaden ser vi som en stor tillgång”, säger Anders Norling, styrelsens ordförande i LifeAssays® AB

”Vi har studerat LifeAssays® under en tid och är glada över att fått möjligheten att ta del i bolagets tillväxt som ägare. LifeAssays® är etablerade på den kinesiska marknaden och driver projekt med stor kommersiell potential world wide, både inom veterinär- och humanmedicin. Vi ser fram emot att vara med och bidra i den utvecklingen”, säger Yougo Li, CEO i Beijing St Grand Asset Management.

Denna information är sådan information som LifeAssays är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 12.45 CET.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Om Beijing St Grand Asset Management Co. Ltd. Management.

Ett kinesiskt Bolag som investerar i företag, från ”start-ups” till etablerade verksamheter i områden som spänner över IT, Grön energi. Konsumentprodukter till Hälso- och sjukvård. Bolaget har 30 kontor i Kina, inkluderande Hong Kong och administrerar en portfölj av investeringar i mer än 30 bolag

För mer detaljer se www.st-grand.com

Prenumerera

Dokument & länkar