LIFEASSAYS: Kommuniké Årsstämma 2012

For Immediate Release

fredag, mars 9, 2012

IDEON, Lund   Vid det NGM:noterade blodanalysbolaget LifeAssays AB årstämma den 9:e mars 2012 fattades följande beslut:

 • Resultat och balansräkning för bolagets verksamhetsår 2011 fastställdes samt beslutades att i enlighet med styrelsens förslag att bolagets förlust skall överföras i ny räkning.
 • Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 • Stämman beslutade att arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2013 skall utgå med sammanlagt 220 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden skall erhålla 60 000 kronor och var och en av de övriga ledamöterna skall erhålla 40 000 kronor. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter med en suppleant. Valberedningen föreslår omval av styrelseordförande Anders Nordling och styrelseledamöterna Björn Lundgren, Bo Unéus och Klas Arildsson  samt nyval av Joakim Lindqvist. Till suppleant föreslås Sverker Arnestrand. Samtliga väljs för perioden till och med utgången av årsstämma 2013.
 •  Stämman beslutade att styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

 • Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
 • Stämman beslutade att förändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag.
 • Stämman beslutade att godkänna ett bemyndigande att styrelsen, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 10.000.000 kr genom utgivande aktier av serie B. Detta i syfte att säkerställa och förstärka bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Nyemissionen skall ske med företrädesrätt för bolagets aktieägare och mot kontant betalning. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.Stämman beslutade att godkänna att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut enligt punkten 11 d som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio procent. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen.
 • Stämman beslutade att godkänna en sammanläggning av aktier enligt i huvudsak följande. Bolagets aktier skall minskas genom att aktierna läggs samman 1:100, vilket innebär att etthundra aktier läggs samman till en aktie. Vidare föreslås att styrelsen skall vara bemyndigad att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen av aktierna.

Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier i bolaget.

För de aktieägare som på avstämningsdagen för sammanläggningen inte innehar ett antal aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier (efter genomförd sammanläggning) kommer överskjutande aktier att övergå i bolagets ägo på avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande aktier kommer därefter att försäljas av ett av bolaget utsett värdepappersinstitut, varvid berättigade aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

Stämman beslutade att godkänna att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut enligt punkten 11 d som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 • Stämman beslutade att godkänna en ändring av bolagsordning med anledning av att bestämmelserna i aktiebolagslagen om kallelse till bolagsstämma har ändrats med verkan från och med den 1 januari 2011. Ändringarna möjliggör ett mer kostnadseffektivt sätt för kallelse genom att sådan framdeles kan ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar jämte publicering på bolagets webbplats samt med en kompletterande annonsering i en rikstäckande dagstidning med uppgift om att kallelse har skett.

Med anledning därav föreslår styrelsen att lydelsen i bolagsordningen §7 avseende kallelse till bolagsstämma ändras till följande.

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Samtliga beslut på föredragningslistan var enhälliga.

 

Styrelsen

 

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay teknologiplattformen. Målsättningen är att tillgodose läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. Befintliga metoder är långsamma och inkluderar i vissa fall användandet av radioaktiva material. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Alternativa användningsområden återfinnes inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinärmedicin.

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 5400 eller email: info@lifeassays.com