LIFEASSAYS: Nyemission beslutad på dagens extra bolagsstämma.

For Immediate Release

Onsdag, augusti 03, 2011, IDEON, Lund

Beslöts enhälligt

att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 16 163 376,48 kronor från  8.081.688,24  kronor till högst 24 245 064,72 kronor genom utgivande av högst 808 168 824 aktier av serie B,

att nyemissionen skall ske med företräde för de egna aktieägarna,

att den som på avstämningsdagen 2011-08-26 är registrerad aktieägare i LifeAssays AB kommer erhålla två stycken teckningsrätter för en (1) innehavd aktie oavsett aktieslag,

att handel med teckningsrätter skall påbörjas 2011-09-07 och avslutas 2011-09-15,

att teckningstiden skall påbörjas 2011-09-07 och avslutas 2011-09-21,

att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget,

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske under teckningstiden genom kontant betalning,

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsaktier skall ske,

att emissionskursen skall vara 0,02 kronor,

att för tecknad aktie skall erläggas kvotvärde 0,02 kronor,

att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning för innevarande räkenskapsår 2011,

att aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare,

att teckning utan stöd av företrädesrätt skall ske på fastställt formulär under teckningstiden,

att antalet aktier, tecknade utan stöd av företrädesrätt, som skall ingå i varje post skall vara minimum 200.000 stycken därutöver valfritt antal,

att teckning utan stöd av företrädesrätt skall ske enligt separat teckningslista,

att vid bristande teckning, liksom vid full teckning, får alla de aktier man tecknat sig för,

att vid överteckning av de aktier som inte har tecknats med stöd av företrädesrätt skall aktiefördelningen mellan tecknarna ske i förhållande till de aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas,

att till styrelsen delegera att efter teckningstidens slut besluta om tilldelning av aktier,

att tidpunkten för betalning av aktier som tilldelats utan stöd av företrädesrätt skall vara senast 2011-10-01,

att styrelsen eller den styrelsen därtill bemyndigar skall äga rätt att vidta sådana smärre ändringar i stämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med genomförandet och registreringen av emissionen.

 

Företagets största ägare Sten K. Johnson har via sitt helägda bolag TIBIA garanterat ca 62% av nyemissionen eller 10.000.000 kr.

 

Styrelsen

 

 

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay teknologiplattformen. Målsättningen är att tillgodose läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Alternativa användningsområden återfinns inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinärmedicin.

 

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Prenumerera