LifeAssays® offentliggör prospekt avseende kvittningsemission.

LifeAssays AB (publ) (”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av nya aktier i Bolaget. Prospektet har idag, den 12 januari 2016, godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lifeassays.com.

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av de 80 312 216 nya B-aktier på NMG Equity som har emitterats till de tidigare ägarna av Magnasense Technologies Oy (”Magnasense”), i samband med Bolagets förvärv av samtliga aktier i Magnasense. Samtliga nya B-aktier tecknades och betalades genom kvittning av de tidigare ägarnas fordringar med anledning av nämnda förvärv.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari kl. 16:30.

 

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com