LIFEASSAYS: Styrelsen beslutar med stöd av bemyndigande givet på årsstämman 2012 om nyemission.

For Immediate Release

Fredag den 27 april 2012, IDEON, Lund ⎯

 

Beslut om nyemission

Beslöts enhälligt

att öka bolagets aktiekapital med högst 9 698 011,28  kronor till högst 33 943 039,52  kronor genom utgivande av högst 484 900 564 aktier av serie B,

att nyemissionen skall ske med företräde för de egna aktieägarna,

att den som är registrerad aktieägare i LifeAssays AB på avstämningsdagen 2012-05-25 äger rätt att för etthundra (100) befintliga B-aktier att teckna fyrtio (40) nya B-aktier.

att den som på avstämningsdagen 2012-05-25 är registrerad aktieägare i LifeAssays AB tilldelas 1 (1)teckningsrätt serie B för varje innehavd B-aktie. 100 aktier av serie B berättigar till teckning av 40 nya B-aktier.

att sista handel inkl. rätt att deltaga i företrädesemissionen är den 22 maj 2012,

att någon handel med teckningsrätter kommer ej att ske,

att teckningstiden skall påbörjas 2012-06-04 och avslutas 2012-06-18,

att etthundra (100) teckningsrätter berättigar till teckning av fyrtio (40) nya aktier av serie B i bolaget,

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske under teckningstiden genom kontant betalning,

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsaktier skall ske,

att emissionskursen skall vara 0,02 kronor,

att för varje tecknad aktie erläggs 0,02 kronor, vilket motsvarar kvotvärdet. Någon överkurs kommer ej att förekomma. Således tillförs överkursfonden 0 kronor under föreliggande nyemission.

att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2012,

att aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare,

att teckning utan stöd av företrädesrätt skall ske på fastställt formulär under teckningstiden,

att antalet aktier, tecknade utan stöd av företrädesrätt, som skall ingå i varje post skall vara 50.000 stycken,

att teckning utan stöd av företrädesrätt skall ske enligt separat teckningslista,

att vid bristande teckning, liksom vid full teckning, får alla de aktier man tecknat sig för,

att vid överteckning av de aktier som inte har tecknats med stöd av företrädesrätt skall aktiefördelningen mellan tecknarna ske i förhållande till de aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas,

att till styrelsen delegera att efter teckningstidens slut besluta om tilldelning av aktier,

att tidpunkten för betalning av aktier som tilldelats utan stöd av företrädesrätt skall vara 2012-06-25,

att styrelsen eller den styrelsen därtill bemyndigar skall äga rätt att vidta sådana smärre ändringar i årsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med genomförandet och registreringen av emissionen.

 

Styrelsen

 

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade teknologiplattformen MagnetoImmunoAssay. Målsättningen är att tillgodose läkare/veterinärer och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Användningsområden återfinns inom veterinärmedicin, human diagnostik, livsmedels- och läkemedelsindustrin.

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com