LifeAssays AB (publ) kallar till extra bolagsstämma med förslag om företrädesemission av units

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER

Styrelsen för LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays” eller ”Bolaget”) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 2 oktober 2014, med förslag om företrädesemission av högst 38 608 451 units (”Unitemissionen”). En unit består av två aktier av serie B och en teckningsoption. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie av serie B i Bolaget. Teckningskursen per unit ska vara 0,60 SEK, varav 0,30 SEK avser respektive aktie. Vid full teckning i Unitemissionen tillförs Bolaget cirka 23,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas till att säkerställa finansiering för kommande 12 månader. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har erhållits motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet i Unitemissionen.

LifeAssays har, efter inhämtade teckningsförbindelser och upphandling av emissionsgarantier, säkerställt bryggfinansiering som täcker Bolagets kostnader fram till att emissionslikvid inflyter vilket beräknas ske under november 2014.

Kallelsen inkluderar även förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet och ändringar av bolagsordningen. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande och kommer att publiceras den 4 september 2014 i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats.

 

Villkor och utförligare information

Unitemissionen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 2 oktober 2014 beslutar om företrädesemission av högst 38 608 451 units (emissionens storlek kan emellertid teoretiskt öka med ytterligare högst 3 283 368 units i händelse av att utestående teckningsoptioner i serie B2 2013/2014 utnyttjas). Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 23,2 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kommer LifeAssays att tillföras ytterligare sammanlagt cirka 15,4 MSEK.

För Unitemissionen föreslås i korthet följande villkor gälla:

 • Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna units.
 • För varje aktie i LifeAssays som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) nya aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2014/2015.
 • Teckningskursen uppgår till 0,60 SEK per unit varav 0,30 SEK avser respektive aktie.
 • Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter är den 9 oktober 2014.
 • Varje teckningsoption i serie 2014/2015 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget under perioden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 15 september 2015.
 • Teckning av units ska ske under perioden 13 oktober – 27 oktober 2014.

 

Bakgrund och motiv till Unitemissionen

Emissionslikviden kommer att användas till att säkerställa finansiering för kommande 12 månader. Emissionslikviden kommer i första hand att användas till den löpande verksamheten och utbyggnaden av försäljningsorganisationen. De interna resurserna kommer att fokuseras på existerande produkter samt att fullt ut kommersialisera de nyligen lanserade engångstesten för häst och katt. Bolaget kommer fortsatt att prioritera expansionen på nya marknader vilket innefattar dels en produktlansering av Bolagets produkter i Japan dels en etablering i Tyskland och Storbritannien samt en ökad aktivitet i USA. En långsiktig stabil närvaro på Bolagets marknader kommer även att kräva nyutveckling av tester och instrument under kommande 12 månader.

 

Tidplan för Unitemissionen

 • Avstämningsdag: 9 oktober 2014
 • Teckningstid: 13 oktober – 27 oktober 2014
 • Sista dag för handel med LifeAssays-aktien inklusive uniträtter: 7 oktober 2014
 • Första dag för handel med LifeAssays-aktien exklusive uniträtter: 8 oktober 2014
 • Handel med uniträtter kommer att ske på NGM Equity under perioden 13 oktober – 23 oktober 2014.
 • Handel med BTU kommer att ske på NGM Equity från och med den 13 oktober 2014 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Unitemissionen.

 

För fullständiga villkor, anvisningar och ytterligare information om Unitemissionen och LifeAssays hänvisas till det prospekt som Bolaget beräknar offentliggöra omkring den 6 oktober 2014. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.lifeassays.com och på Erik Penser Bankaktiebolags webbplats www.penser.se.

Resultatet av Unitemissionen planeras att offentliggöras under vecka 44, 2014. För att inte värdet på uniträtterna ska gå förlorat bör aktieägarna utnyttja uniträtterna för att teckna units, eller sälja de uniträtter som inte avses utnyttjas.

I de fall samtliga units inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat units med stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat units i emissionen utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand ske till garanter med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

 

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

LifeAssays har erhållit teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare samt delar av styrelse och ledning om totalt cirka 7,7 MSEK, motsvarande cirka 33 procent av Unitemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 10,8 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av Unitemissionen. Sammanlagt är Unitemissionen därmed garanterad upp till ett belopp om cirka 18,5 MSEK, motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet (beräknat på Unitemissionens storlek utan hänsyn tagen till utestående teckningsoptioner som om de utnyttjas kan öka Unitemissionens storlek).

 

Aktier och aktiekapital

Innan Unitemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 12 740 788,83 SEK, fördelat på 38 608 451 aktier av serie B. För att möjliggöra Unitemissionen har styrelsen föreslagit att extra bolagsstämma den 2 oktober 2014 bland annat beslutar om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning kommer kvotvärdet att uppgå till 0,15 SEK per aktie. 

Efter minskningen av aktiekapitalet enligt ovan kan aktiekapitalet, genom Unitemissionen, komma att ökas med högst 11 582 535,30 SEK genom nyemission av högst 77 216 902 aktier av serie B. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna inom ramen för emitterade units kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 5 791 267,65 SEK, genom utgivande av högst 38 608 451 aktier av serie B. Sammantaget medför ovanstående åtgärder, under förutsättning att de genomförs samt full teckning i Unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att aktiekapitalet i Bolaget kommer att uppgå till 23 165 070,60 SEK, fördelat på 154 433 804 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 0,15 SEK.

I händelse av att utestående teckningsoptioner utnyttjas (serie B2 2013/2014) så att Unitemissionens storlek ökar med ytterligare högst 3 283 368 units, kan Bolagets aktiekapital komma att öka med ytterligare högst 1 477 515,60 kronor, varav ökningen avser 985 010,40 kronor för aktierna och 492 505,20 kronor för teckningsoptionerna, och antalet aktier av serie B i Bolaget kan komma att öka med ytterligare 9 850 104, varav ökningen avser 6 566 736 aktier av serie B som utgör en del av units och 3 283 368 aktier av serie B som tillkommer genom full teckning av teckningsoptionerna.

 

Omräkning enligt villkor för teckningsoptioner i serie B2 2013/2014

För innehavare av teckningsoption i serie B2 2013/2014 innebär den föreslagna företrädesemissionen av units att det kommer att ske en omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna, i de fall teckning verkställs vid sådan tid att aktie som tillkommer genom teckningen inte ger rätt att delta i Unitemissionen. Information om resultatet av omräkningen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande efter att teckningstiden i Unitemissionen har löpt ut. 

 

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Bankaktiebolag. Legal rådgivare är Advokatfirman Westermark Anjou AB.

 

Om Bolaget

NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2014 kl. 08.30