LifeAssays offentliggör prospekt avseende Unitemissionen

LifeAssays AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad Unitemission med teckningsperiod 8 november – 29 november 2017. 

Styrelsen för LifeAssays AB (”LifeAssays”) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående företrädesemissionen och överteckningsemissionen av units. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på LifeAssays (www.lifeassays.com) och Erik Penser Banks (www.penser.se) respektive hemsidor.

Företrädesemissionen i sammandrag:

  • För varje aktie av serie B i LifeAssays som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) Uniträtt.
  • Två uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. En (1) Unit består av en (1) aktier av serie B och en (1) Teckningsoption av serie 2017/2018.
  • En (1) Teckningsoption av serie 2017/2018 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget.
  • Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av Units.
  • Teckningskursen per Unit är 0,02 SEK varav 0,02 SEK avser betalning för varje tecknad aktie av serie B.
  • Teckning sker under perioden 8 november – 29 november 2017
  • Handel i uniträtter sker under perioden 8 november – 27 november 2017
  • Handel i betald tecknad unit kommer ske från den 8 november 2017 fram till dess emissionen är registrerad hos Bolagsverket
  • Emissionen är säkerställd med teckningsförbindelser upp till 3,9 MSEK motsvarande 19 procent av emissionsbeloppet

Vid full teckning av Units i såväl företrädesemissionen som överteckningsemissionen förväntas bolaget inbringas cirka 26 miljoner före kostnader varav cirka 21 miljoner kronor avser företrädesemissionen. Överteckningsemissionen syftar till att tillgodose eventuell överteckning i företrädesemissionen.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är emissionsinstitut i samband med emissionen. Advokatfirman Westermark Anjou är legal rådgivare till LifeAssays.


Viktig information

 Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i LifeAssays AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i LifeAssays AB kommer endast att ske genom det prospekt som LifeAssays AB offentliggör. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av LifeAssays AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från LifeAssays AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För fullständiga villkor, anvisningar och ytterligare information om företrädesemissionen, överteckningsemissionen och bolaget hänvisas till det prospekt som bolaget kommer offentliggöra omgående. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.lifeassays.com och på Erik Penser Bankaktiebolags webbplats www.penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar