NYEMISSION FÖR MARKNADS- OCH PRODUKTIONSVERKSAMHET PÅ 10,10 MKR BESLUTAD PÅ DAGENS EXTRA BOLAGSSTÄMMA

IDEON, Lund - Vid NGM noterade LifeAssays ABs extra bolagsstämma i Lund den 1 februari 2011 beslutades att:

- ändra §4 i bolagsordningen, i enlighet med styrelsens förslag, varvid ny bolagsordning antogs enligt Bilaga 1.

- bifalla styrelsens förslag till beslut om publik nyemission under perioden 16 februari - 2 mars 2011 av högst 101 021 103 B-aktier för 0,10 kr/aktie med företräde för befintliga aktieägare (avstämningsdag 11 februari 2011, sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 8 februari 2011). Tre gamla aktier kommer att berättiga till teckning av en ny. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 25 % av röster och kapital. Handel med teckningsrätter och betalda tecknande aktier kommer att ske på börsen NGM under perioden 16-25 februari 2011. Nyemissionslikviden om högst 10,10 Mkr kommer att användas för finansiering av bolagets marknads- och produktionsverksamhet fram tills dess att bolagets egna försäljning börjar generera ett positivt kassaflöde.

Emissionen är i sin helhet garanterad av bolagets största ägare Tibia Konsult AB. Någon ersättning för emissionsgarantin utgår ej.

Styrelsen

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay teknologiplattformen. Målsättningen är att tillgodose läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Alternativa användningsområden återfinns inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinärmedicin.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

BOLAGSORDNING antagen 2011-02-01

LifeAssays AB (publ)

Org.nr 556595-3725

§1 Firma

Bolagets firma är LifeAssays AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva egen forskning och utveckling samt kommersialiser¬ing av högteknologiska produkter och metoder inom medicinsk teknik och bioteknik.

§4 Aktier och Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst fem miljoner kronor (5.000.000) och högst tjugo miljoner kronor (20.000.000). Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara tvåhundrafemtio miljoner (250.000.000) samt högst en miljard (1.000.000.000). Aktier av två slag skall kun¬na utges, A-aktier vilka medför 10 (tio) röster och B-aktier vilka medför 1 (en) röst. Alla aktier oavsett serie har samma rätt till andel av bo¬lagets tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget och B-aktier kan utges till ett antal mots-varande högst det totala antalet aktier i bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte har tecknats enligt denna företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som här föreskrivs om aktieägares företrädesrätt vid nyemission av aktier skall äga motsvarande tillämpning om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från tidigare företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter, med högst lika antal suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§6 Revisor

En (1) auktoriserad revisor med eller utan suppleant, för granskning av bo¬lagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

§7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Dagens Industri och Post och Inrikes Tidningar. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen utkommande tidning eller via Internet. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§8 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast¬ställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktör.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.

10. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§10 Behörighet

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Prenumerera

Dokument & länkar