OFFENTLIGGÖRANDE AV ÅRSREDOVISNING FÖR 2010.

IDEON, Lund - Det NGM:noterade blodanalysbolaget LifeAssays AB offentliggör härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2010 vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad fil.

Styrelsen

IDEON SCIENCE PARK • SE-223 70 LUND • SWEDEN

TEL: 046 – 286 54 00 • FAX: 046 – 286 54 19

NGM-noterade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja utrustning som bygger på den patenterade MagnetoImmunoAssay teknologiplattformen. Målsättningen är att tillgodose läkare och patienters behov av ett säkert instrument för snabb analys. Befintliga metoder är långsamma och inkluderar i vissa fall användandet av radioaktiva material. MagnetoImmunoAssay-metoden är helt ofarlig för patient, personal och miljö. Alternativa användningsområden återfinnes inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt veterinärmedicin.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 5400 eller email: info@lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar